Přepracování materiálu

 

Přepracováním materiálu se rozumí úprava (zhodnocení) daného materiálu.

 

Danou úpravu může provádět i dodavatelská firma.

 

Je nutné si uvědomit, že přepracováním materiálu vzniká nový artikl který má jiné ocenění než původní artikl.

 

Opracováním se z materiálu stává výrobek.

Nový výrobek musí být oceněn následovně:

 • hodnota dodaného materiálu (skladová cena materiálu)
 • hodnota provedených prací (fakturovaných dodavatelem nebo hodnota vlastní práce)

 

Aktivace materiálu

Aktivace materiálu je přírůstek hodnoty zásob v důsledku vlastní činnosti.

Aktivací se eliminují náklady, které byly vynaloženy na přírustek hodnoty.

Aktivace převadí vynaložené náklady do aktiv.

 

Použité účty:

 • 112 - Sklad materiálu
 • 501 - Spotřeba materiálu
 • 621 – Aktivace materiálu a zboží

 

Příklad účtování

Naše firma má na skladě materiál kovové konzoly (Konzola) ve skladové ceně 10.000,- Kč.

Tyto držáky si necháváme pozinkovat u dodavatelské firmy.

Pozinkované konzoly evidujeme jako výrobek Konzola Zinek.

 

Výrobek má následné ocenění:

 • materiál Konzola 10.000,- Kč
 • pokovení 1.000,- Kč

 

1. Výdej materiálu dodavateli

Text Částka Účet Strana Poznámka
Výdej materiálu A do výroby 10.000 112 D -
Spotřeba materiálu Konzola 10.000 501 MD daňový účet

 

2. Faktura od dodavatele

Text Částka Účet Strana Poznámka
Pokovení materiálu 1.000 518 MD -
Závazek celkem 1.000 321 D daňový účet

 

3. Příjem materiálu na sklad

Text Částka Účet Strana Poznámka
Příjem materiálu Konzola Zinek z výroby 11.000 112 MD -
Aktivace materiálu 11.000 621 D daňový účet

 

 

Účtování u zpracovatele

Jak má zaúčtovat účetní jednotka přijatý materiál ke zpracování který mu dodá sám zákazník?

 

Dle Českého účetního standardu se  zásoby předané účetní jednotce ke zpracování účtují na podrozvahových účtech.

Přijatý materiál se tedy neúčtuje na sklad.

 

Český účetní standard 001, bod 2.3.2.:

Na podrozvahových účtech se sledují zejména

 • a)přijatá depozita a hypotéky,
 • b)najatý majetek,
 • c)majetek přijatý do úschovy,
 • d)zásoby přijaté ke zpracování,

 

Český účetní standard 015, bod 5.6.:

O zásobách předaných účetní jednotce ke zpracování, vypůjčených, došlých organizaci omylem a o konsignačním zboží se účtuje na podrozvahových účtech s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.

 

Příklad účtování

Účetní jednotka přijala od svého zákazníka materiál v hodnotě 1.000,- Kč

Daný materiál zpracuje a po zpracování vrátí zákazníkovi.

Hodnota provedených služeb byla stanovena na 8.000-, Kč.

 

Použité účty:

 • 755 - materiál přijatý ke zpracování (podrozvahový účet)
Text Částka Účet Strana Poznámka
1. Příjem materiálu 1.000 755 MD podrozvahový účet
2. Fakturace služeb 8.000 602 D daňový účet
2. Pohledávka celkem 8.000 311

MD

-
3. Výdej materiálu 1.000 755

D

podrozvahový účet

 

Nastavení Delfy

V případě použití systému Delfy, doporučujeme vytvořit podrozvahový účet 755, který je saldokontní.

Převzetí materiálu ke zpracování účtovat pomocí interního dokladu.

Pro každý příjem vytvořit nový saldokontní případ.

Vrácení materiálu zákazníkovi účtovat pomocí interního dokladu.

V případě vrácení nalézt odpovídající saldokontní případ.

 

Pro pohyby vytvořit dva účetní předpisy:

 • Příjem materiálu ke zpracování (účet 755, strana MD, systémový pohyb, vytváří saldokontní případ)
 • Vrácení materiálu ke zpracování (účet 755, strana D, systémový pohyb, hledá saldokontní případ)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference