Leasing nemovitostí

 

Daňová uznatelnost nájmu

Daňovou uznatelnost nákladů obsahuje ustanovení § 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů.

  • Doba nájmu nemovitosti musí trvat nejméně 30 let, u smluv uzavřených do 31. prosince 2007 nejméně osm let. Je-li sjednaná doba nájmu kratší, uznává se nájemné za daňový náklad tehdy, je-li kupní cena vyšší nebo rovna zůstatkové ceně spočítané rovnoměrnými odpisy (viz.§ 24, odst.5).
  • Po ukončení sjednané doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem.
  • Kupní cena najatého majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle ZDP k datu prodeje. Při nulové zůstatkové ceně se podmínka nepoužije - tato situace u staveb obvykle nenastane.

 

Výpočet kupní ceny

Dle ustanovení § 24, odst.5 se nájemné uznává do nákladů za předpokladu že

  • kupní cena hmotného majetku není nižší než cena zůstatková.

Zůstatková cena se vypočte pomocí rovnoměrných odpisů ze vstupní ceny evidované u vlastníka.

 

Kauce

V některých leasingových smlouvách je součástí leasingové splátky také kauce. Důležitá je definice této kauce ve smlouvě.

Za předpokladu, že daná kauce je zálohou na kupní cenu,  je možné kupní cenu která je uvedena ve smlouvě zvýšit o zaplacenou kauci.

Tato operace může kupní cenu zvýšit natolik výrazně, že v některých případech se leasingové splátky snížené o kauci mohou stát daňově uznatelnými.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference