Prodej zboží do EU plátci

 

Tato kapitola řeší případ, kdy odběratel zboží je plátce DPH v jiném členském státě EU.

Přeprava zboží musí začínat v tuzemsku a končit ve státě, kde je odběratel registrován k DPH.

Při prodeji zboží rozlišujeme, zda je dodavatel zboží plátcem DPH či nikoliv.

 

1. Prodej zboží plátcem DPH

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

Podmínky pro osvobození:

  1. Odběratel zboží je osoba registrovaná k DPH ve státě, kde končí přeprava.
  2. Zboží je přepraveno nebo odesláno do jiného státu EU.
  3. Zboží je přepraveno z tuzemska dodavatelem, odběratelem nebo zmocněnou třetí osobou.
  4. Dodavatel uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.

 

Přeprava

Přeprava musí začínat v tuzemsku.

Pokud tedy posíláme zboží např. z Německa do Itálie, tak se nejedná o dodání zboží do EU.

 

Místo plnění

Místem plnění při dodání zboží do jiného členského státu je místo, kde odeslání nebo přeprava začíná (t.j. tuzemsko).

 

DIČ odběratele

Aby bylo dodání zboží do EU osvobozeno, tak odběratel musí poskytnout DIČ členského státu, kde končí přeprava zboží.

Pokud tedy vezeme zboží do Itálie, tak odběratel musí dodat italské DIČ. V případě dodání jakéhokoliv jiného (německého, rakouského..) nelze uplatnit osvobození.

Osvobození nelze uplatnit v případě, že je dodáváno zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě nebude předmětem daně (t.j. soukromá osoba).

Příklad

Česká firma (OdběratelCZ) požádala druhou českou firmu (DodavatelCZ), že chtějí od ní koupit zboží. Požadavkem OdběrateleCZ je to, aby DodavatelCZ  dovezl zboží na Slovensko. OdběratelCZ přitom neposkytl slovenské DIČ, ale pouze české DIČ.

Ze zákona vyplývá, že místem plnění při dodání zboží s dopravou je místo kde doprava začíná. Tzn. dodáváme-li zboží se zajištěním dopravy z tuzemska do jiného státu EU je místo plnění v tuzemsku.

Dodání zboží s přepravou podléhá tuzemské DPH na výstupu. Pouze při splnění podmínek je možné dodání zboží do EU osvobodit od DPH s nárokem na odpočet daně dle § 64. Jestliže podmínky uvedené v § 64 nejsou splněny nebo plátce není schopen jejich splnění prokázat, je povinen přiznat daň na výstupu v České republice, a to k datu dodání zboží či k datu přijetí úplaty za dané zboží, podle toho, které datum nastalo dříve.

Díky tomu, že nám odběratel nebyl schopen dodat DIČ ve státě, kde končí přeprava, nemůžeme použít osvobození. Vystavíme tedy fakturu s českou sazbou daně jako standardní tuzemské plnění.


Datum zdanitelného plnění

Dnem zdanitelného plnění je den dodání nebo den přijetí platby, podle toho který den nastane dříve .

 

Výkazy DPH

Dodání zboží do EU je osvobozené plnění které se uvádí do daňového přiznání.
Dodání zboží do EU se zahrne do souhrnného hlášení k DPH.

 

Zálohy

Pokud nám zákazník zaplatí zálohu, tak při jejím přijetí nevystavujeme daňový doklad, ani ji nezahrnujeme do přiznání k DPH a do souhrnného hlášení.

V přiznání a v souhrnném hlášení vykážeme až konečnou fakturu.

 

2. Prodej zboží neplátcem DPH

V případě, že dodavatel zboží není plátcem DPH, tak se z dodání zboží DPH neuplatňuje.

Je jedno, zda odběratel je či není plátce DPH.

 

 

Legislativa

Zákon o DPH, § 64 - Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě předmětem daně, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud

  • a) tato osoba sdělila plátci své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty,
  • b) je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem a
  • c) plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.

(2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje, nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

(3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem osobě povinné k dani, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud odeslání nebo přeprava zboží je uskutečněna podle zákona upravujícího spotřební daně, a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

(4) Dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud by takové dodání zboží bylo osvobozeno od daně podle odstavců 1 až 3 v případě, že by se uskutečnilo pro jinou osobu registrovanou k dani v jiném členském státě.

(5) Pro účely uplatňování osvobození od daně podle odstavců 1 až 4 se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference