Předčasné ukončení finančního leasingu odkoupením majetku

 

Nájemce a pronajímatel se mohou dohodnout na odkoupení majetku dříve než po ukončení finančního pronájmu.

 

V případě předčasného ukončení smlouvy platí, že tato smlouva je zpětně, od počátku považována za běžnou nájemní smlouvu.

 

Pokud nájemce předmět leasingu následně odkoupí, považuje se nájemné doposud uplatněné do nákladů za daňový náklad jen tehdy, když kupní cena nebude nižší než zůstatková cena, kterou by měl tento majetek při rovnoměrném odepisování ke dni jeho odkoupení

 

Problematiku řeší Zákon o daních z příjmů, § 24 odst. 6. Pro konkrétní případ doporučujeme prostudovat.

 

Z daňového hlediska je důležité zda

  • kupní cena je větší nebo rovna ceně zůstatkové
  • kupní cena je nižší než cena zůstatková


Proto je nejdříve nutné spočítat zůstatkovou cenu předmětu a tuto cenu porovnat s cenou kupní.


Způsob výpočtu zůstatkové ceny

Zůstatková cena pronajatého majetku se vypočte standardním rovnoměrným odepisováním.

V roce prodeje se uplatní polovina řádného odpisu.

Odpisy se počítají z pořizovací ceny předmětu, tedy nikoliv z celkové ceny leasingu (ta je zatížena finančními službami, pojistným atd..).

Pořizovací cena leasingu je uvedena v leasingové smlouvě.

Pořizovací cena osobního automobilu je včetně DPH (viz §24, odst.5, písm.a) Zákona o daních z příjmů).

Při výpočtu se neuvažuje, zda všechny leasingové splátky byly zaplaceny.Kupní cena je větší nebo rovna než cena zůstatková

Jestliže je sjednaná cena za odkup větší nebo rovna zůstatkové ceně, do daňově uznatelných nákladů započítáme poměrnou část nájemného, která připadá na skutečnou dobu nájmu.

 

Účtování

Pokud máme u daného leasingu časové rozlišení na účtu 381, tak dané časové rozlišení přeúčtujeme interním dokladem na účet 042.

 

Příklad:

V roce 2012 ukončíme leasingovou smlouvu na Alfa Romeo ke dni 31.5.2012

Kupní cena je stanovena na 50.000,- Kč

V účetnictví máme časové rozlišení na rok 2012 ve výši 12.000,- Kč

V účetnictví máme časové rozlišení na rok 2013 ve výši 8.000,- Kč

 

1. Zaúčtujeme přijatou fakturu na nákup majetku:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Nákup Alfa Romeo

50.000

042 MD
DPH 10.000 343.n20 MD  
Závazek 60.000 321 D  

 

2. Vytvoříme interní doklad kde rozpustíme časové rozlišení:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Zrušení časového rozlišení pro rok 2012

12.000

381 D
Zrušení časového rozlišení pro rok 2013 8.000 381 D  
Nájemné připadající na rok 2012 - 5 měsíců 5.000 518 MD  
Časové rozlišení nájemného 15.000 042 MD  

 

3. Interním dokladem zařadíme majetek:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Zařazení majetku

65.000

042 D
Alfa Romeo 65.000 022 MD  


Kupní cena je menší než cena zůstatková

Jestliže je sjednaná cena za odkup nižší, než zůstatková cena majetku, není nájemné od počátku, tedy od uzavření leasingové smlouvy, daňově uznatelné.


Právnické osoby, které by již nájemné zohlednily ve svých předchozích daňových přiznání, musí podat dodatečné daňové přiznání a navýšit základ daně.


Fyzické osoby mohou navýšit základ daně o celkovou částku nesprávně uplatněného nájemného ve zdaňovacím období, kdy došlo k porušení § 24 odst. 5 Zákona o dani z příjmů. Ve zdaňovacím období, kdy dojde k odprodeji předmětu leasingu, fyzická osoba upraví základ daně v daňovém přiznání, nemusí podávat dodatečné daňové přiznání za předchozí roky.

 

Vstupní cena majetku pro nájemce

Určitou kompenzací za případné "dodanění" těchto výdajů (nákladů) na straně poplatníka je, že podle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP má tento poplatník možnost zahrnout veškeré takto neuznané nájemné do vstupní ceny tohoto majetku a uplatnit ho tak do daňových výdajů (nákladů) alespoň prostřednictvím daňových odpisů.

Vstupní cenou tedy bude součet kupní ceny a veškerého uhrazeného nájemného do data ukončení nájemní smlouvy.

 

Účtování smlouvy ukončené v prvním roce nájmu

Pokud leasing ukončíme ve stejném roce jako jsme uzavřeli smlouvu, přeúčtujeme všechny splátky z účtu 518 na účet 042.

Pokud máme u daného leasingu časové rozlišení na účtu 381, tak účet 381 rovněž přeúčtujeme na účet 042.

Na účet 042 zaúčtujeme také kupní cenu a majetek zařadíme.

 

Účtování smlouvy ukončené v dalších letech nájmu

Leasingové splátky zaplacené v minulých letech a v roce ukončení leasingu které nejsou daňově uznatelné zaúčtujeme na účet 042 proti účtu 648.

Účet 688 bude nedaňový.

Na účet 042 také přeúčtujeme zůstatek účtu 381.

Na účet 042 zaúčtujeme také kupní cenu a majetek zařadíme.

 

Příklad:

V roce 2012 ukončíme leasingovou smlouvu ke dni 31.5.2012, smlouva měla skončit 30.8.2013.

Kupní cena je stanovena na 50.000,- Kč

Měsíční splátky byly ve výši 10.000,- Kč

Akontace byla ve výši 1.000,- ke každé splátce

V účetnictví máme časové rozlišení na rok 2012 ve výši 12.000,- Kč (12 měsíců)

V účetnictví máme časové rozlišení na rok 2013 ve výši 8.000,- Kč (8 měsíců)

 

1. Zaúčtujeme přijatou fakturu na nákup majetku:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Nákup Alfa Romeo

50.000

042 MD
DPH 10.000 343.n20 D  
Závazek 60.000 321 D  

 

2. Vytvoříme interní doklad kde "odúčtujeme" nájemné minulých let a rozpustíme časové rozlišení:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Nájemné za rok 2010 (10 měsíců * 10.000 + část akontace 10.000)

110.000

648.N D
Nájemné za rok 2011 (12 měsíců * 10.000 + část akontace 12.000) 132.000 648.N D  
Nájemné za rok 2012 (5 měsíců * 10.000) -50.000 518 MD  
Zrušení časového rozlišení pro rok 2012 12.000 381 D  
Zrušení časového rozlišení pro rok 2013 8.000 381 D  

Nájemné leasingové smlouvy

312.000 042 MD  

 

3. Interním dokladem zařadíme majetek:

Text Částka Účet Strana Poznámka
Zařazení majetku

362.000

042 D
Alfa Romeo 362.000 022 MD  

Poplatek za předčasné ukončení smlouvy

Poplatek je nákladem na pořízení daného majetku (nejedná se o sankci ze smluvního vztahu). Proto daný poplatek také budeme účtovat na účet 042.

 

Daňové přiznání

Částku zaúčtovanou na účtu 648.N vyloučíme ze základu daně na přiznání k dani z příjmů právnických osob na řádku 140.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference