Covid - Nájemné III

 

Rozhodné období: 1. 10. 2020 - 31. 12. 2020 (říjen, listopad, prosinec, respektive 4. čtvrtletí 2020)

Příjem žádosti: 5. 2. 2021 - 8. 4. 2021.

 

AKTUÁLNĚ: Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo 2.výzvu, je tedy možné v rámci ní žádat až do 4. 2. 2021 (původně měla skončit k 21. 1., poté byla prodloužena do 29. 1., nyní k opětovnému prodloužení došlo z důvodu technickým problémů na). Žádosti v rámci 3. výzvy začnou být přijímány od 5. 2. 2021. Nově je ale možné žádosti k 3. výzvě podávat až do 8. 4. 2021.

 

Pandemie koronaviru stále ovlivňuje mnoho oborů podnikání. MPO tak připravilo již třetí výzvu v rámci programu COVID Nájemné.

Účel/podmínky pro čerpání:  Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Jaká je maximální částka podpory: Stejně jako ve 2. výzvě půjde o 50% nájemného. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají.) Žadatel je zároveň povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné sčítají). Uvolňování prostředků schválených žádostí bude probíhat po udělení notifikace Výzvě 3 Programu COVID Nájemné Evropskou komisí.

Rozhodné období: 1. 10. 2020 - 31. 12. 2020 (říjen, listopad, prosinec, respektive 4. čtvrtletí 2020)

Příjem žádosti: 5. 2. 2021 - 8. 4. 2021. 

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. Eidentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. 

Pokud žadatel úspěšně žádal ve druhé výzvě, systém mu nabídne automatický import, jak jeho uživatelských dat, tak všech dat ke všem jeho provozovnám. Pokud se tedy žadateli neměnily žádné skutečnosti, může úspěšnou žádost z druhé výzvy jen zkopírovat a podat v řádu minut. Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis. MPO rovněž nebude posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jediným limitem zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Nově budou mj. oprávněnými žadateli provozovny, které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů apod. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 66 %.

Co je ve Výzvě 3 nového: Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 13676 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

Zjednodušení Výzvy 3 oproti předchozím výzvám Programu COVID Nájemné

  • Pokud žadatel podával žádost ve Výzvě 2 Programu COVID Nájemné a žádost byla posouzena kladně, systém AIS MPO nabídne import dat žadatele z podané žádosti a data k jednotlivým provozovnám.
  • Pro čestné prohlášení pronajímatele není požadován úředně ověřený podpis.
  • Překážkou podání žádosti není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Kdo je oprávněným žadatelem?

  • Podnikatel – fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
  • V rozhodném období (4. čtvrtletí 2020) užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě existující nájemní smlouvy platné a účinné v rozhodném období. Podmínkou je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020.
  • Žadateli byla na základě usnesení vlády č. 13676 ze dne 23. prosince 2020 zakázána maloobchodní podnikatelská činnost v provozovně, tedy prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách nebo žadateli klesly u provozoven, které jsou předmětem žádosti a spadají do výjimek uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č.1376 ze dne 23. prosince 2020, v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference