Zaokrouhlení dokladu

 

Dne 1.4.2019 byl novelizován § 37  zákona o DPH, který přinesl spoustu nejasností.

Dle znění zákona se zdá, že zaokrouhlení dokladu při platbě převodem vstupuje do základu daně.

Není to ale pravda, zaokrouhlení do základu daně nevstupuje.

 

§ 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

Daň se vypočte jako

a) součin základu daně a sazby daně, nebo

b) rozdíl mezi

  • 1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
  • 2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

 

§ 36, odst 5

(5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu.

 

Výklad ministerstva financí

Dne 14.10.2019 vydalo MF pokyn Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019.

Z něho jasně vyplývá, že zaokrouhlovací rozdíly nevstupují do základu daně.

 

Částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty

Jak bylo uvedeno výše, do základu daně není zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady (úplaty) při platbě v hotovosti (§37 písm. b) bod 1 novely ZDPH). Novela ZDPH zároveň výslovně neupravuje postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením v případě úplaty za zdanitelné plnění provedené formou bezhotovostních plateb. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny, protože lze podle ustanovení § 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa. Smyslem a cílem úpravy novely ZDPH je odstranit doposud možné opakované zaokrouhlování a dále zamezit případům, aby pouze a jen z důvodu zaokrouhlovacího rozdílu docházelo k přepočtení základu daně a výše daně.

Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně (dochází k tzv. přepočtení na nový základ daně a výši daně).

 

Pokyn naleznete na adrese:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101?fbclid=IwAR2MCgyrOiCA8MRut3hyt71bq1bCuuqZppPVb6p8y6dq0E_nhzzvNmAH_Go

 

Špatné pochopení zaokrouhlování

Zaokrouhlovací rozdíl na dokladu vstupuje do základu daně v případech, kdy doklad není placen v hotovosti.

Příklad:

Vystavíme fakturu na 99,90 Kč + 20,98 Kč DPH (celkem 120,88).

V případě, že fakturu chceme zaokrouhlit na celkovou částku 121,- Kč, musíme rozlišovat způsob úhrady.

  • 1. V případě přijetí částky 121 Kč v hotovosti by mělo v záznamní povinnosti zůstat 99,90 + 20,98.
  • 2. V případě zaplacení stejné částky platební kartou nebo bankovním převodem se v záznamní povinnosti objeví částky 100 + 21.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference