Manko do normy

 

 

Legislativa

Žádná legislativa pro stanovení mank do normy v současné době neexistuje.

Jako výchozí pomůcku můžeme použít Vyhlášku z roku 1962.

Vyhláška ze dne 30.12.1962 o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu

30.12.1962 | Sbírka:  132/1962 Sb. | Částka:  72/1962
132/1962 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 30. prosince 1962
o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
K rychlejšímu vypořádání malých inventarizačních rozdílů a k zjednodušení administrativy při likvidaci drobných mank se zavádějí v prodejnách a provozovnách státního a družstevního obchodu a v závodech veřejného stravování normy nezaviněných mank. Za tím účelem ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s Ústředním svazem spotřebních družstev, Ústřední radou odborů, Ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců obchodu a ostatními ústředními úřady a orgány stanoví podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě a podle § 27 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:
§ 1
Normy nezaviněných mank znamenají domněnku, že ztráta zboží, surovin a polotovarů zjištěná při jejich inventarizaci, avšak nepřevyšující stanovenou normu, nevznikla zaviněním hmotně odpovědných osob, ale přirozenou povahou zboží, surovin nebo polotovarů (vysušením, vypařením, vychlazením, vymrazením, prosakováním, táním, rozlitím, vypečením, rozprášením, rozptýlením, rozsypáním, rozdrobením, krájením, porcováním, uhníváním, řezáním, sekáním, rozkladem, těkavostí, tvrdnutím, usazením, ulpěním na předmětech a lomem) nebo z objektivních příčin (drobnými krádežemi zákazníků v samoobsluhách a prodejnách s volným výběrem, kteří nebyli přistiženi, v závodech veřejného stravování úplným nebo částečným použitím zbylých hotových jídel jako suroviny na jiná jídla a při jiné manipulaci s hotovými jídly).
§ 2
Norem nezaviněných mank se použije jen, byl-li při inventarizaci zboží, surovin a polotovarů zjištěn schodek. V tom případě se schodek sníží o stanovenou normu.
§ 3
(1) Normy nezaviněných mank stanoví jako ukazatel obchodně finančního plánu procentem z obratu přímo podřízeným podnikům a organizacím ministerstvo vnitřního obchodu, krajským svazům spotřebních družstev Ústřední svaz spotřebních družstev. Tento ukazatel se rozepisuje dále prostřednictvím příslušných stupňů řízení až na nejnižší organizační jednotky (prodejny, provozovny) s přihlédnutím zejména ke struktuře obratu, obrátce zásob, sezónnosti prodeje, dodávkovému cyklu zboží, podílu baleného a nebaleného zboží, technickému vybavení provozních jednotek a jejich umístění. Úhrn norem nezaviněných mank provozních jednotek téhož podniku vyjádřený v Kčs a vypočtený procentem z plánovaného obratu provozních jednotek nesmí překročit normu stanovenou podniku.
(2) Normu nezaviněných mank stanoví prodejnám a provozovnám podniků státního obchodu ředitel podniku, prodejnám a provozovnám spotřebních družstev představenstvo družstva po projednání se závodním výborem základní organizace ROH a oznámí ji písemně hmotně odpovědným pracovníkům. Tím se stává norma nezaviněných mank pro ně závaznou. Norma se stanoví na celý kalendářní rok. V průběhu roku může být měněna jen zcela výjimečně ze zvlášť závažných důvodů a jen s účinkem pro budoucnost (nikoliv tedy zpětně). Normu mohou stanovit zvlášť pro některé druhy zboží, vykazující vyšší přirozené úbytky (např. pro droždí, maso, zeleninu, ovoce, brambory).
§ 4
Závodům veřejného stravování všech systémů s výjimkou družstevního pohostinství se stanoví normy nezaviněných mank procentem z množství spotřebovaných druhů potravin, na cukrářské výrobky a výrobky studené a teplé kuchyně procentem z maloobchodního obratu, pro potraviny skladované ve skleněných nádobách procentem z obratu, na prázdné skleněné obaly (láhve) procentem z převzatého množství, jak je uvedeno v příloze.
§ 5
Uplatňovat v rámci norem nezaviněných mank manka, která nevznikla nebo zneužívat norem ke krytí ztrát vzniklých jiným způsobem, než pro který jsou určeny, je zakázáno.
§ 6
Zrušují se:
vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 380/1952 Ú. l. (13/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank potravinářského zboží v maloobchodě, vzniklých přirozeným úbytkem,
vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 381/1952 Ú. l. (14/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank potravinářského zboží ve skleněných nádobách ve velkoobchodě, ve skladech, v maloobchodě a v podnicích společného stravování, pokud se vztahuje na maloobchodní prodejny státního a družstevního obchodu a na závody veřejného stravování,
vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 383/1952 Ú. l. (16/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank chemického zboží v maloobchodě, vzniklých přirozeným úbytkem,
vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 385/1952 Ú. l. (18/1953 Ú. v.), kterou se stanoví norma mank u skla a porcelánu, keramického nebo hrnčířského zboží v maloobchodě,
vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 386/1952 Ú. l. (19/1953 Ú. v.), o způsobu uznávání mank, pokud se vztahuje na maloobchodní prodejny státního a družstevního obchodu a na závody veřejného stravování,
vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 264/1953 Ú. l. (306/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank vzniklých přirozeným úbytkem u masa, masných výrobků a sádla v maloobchodě a v závodech společného stravování,
vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 87/1954 Ú. l. (107/1954 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank vzniklých přirozeným úbytkem u potravinářského zboží v závodech společného stravování,
vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 83/1958 Ú. l., o normách přirozených úbytků zboží ve státním a družstevním maloobchodě a v družstevním pohostinství,
směrnice ministerstva vnitřního obchodu č. 65/1954 Sb. ministerstva vnitřního obchodu, kterou se stanoví normy mank prázdných lahví zpět vykoupených od spotřebitele ve velkoobchodě, ve skladech, v maloobchodě a v podnicích společného stravování, pokud se vztahuje na závody veřejného stravování,
výnos ministerstva vnitřního obchodu č. 37/1958 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu, kterým se zavádějí normy přirozených úbytků v maloobchodních prodejnách.
§ 7
Normy přirozených úbytků pevných paliv a palivového dříví, normy ztrát při nákupu drahých kovů a normy přirozených úbytků ve velkoobchodě, zůstávají touto vyhláškou nedotčeny. 1)
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Pro jednotlivé prodejny, provozovny a sklady platí nové normy od první inventury provedené po dni účinnosti této vyhlášky.
Ministr:
Uher v. r.
Příl.
Normy nezaviněných mank potravin v závodech veřejného stravování
            název          norma
                             %
 1. maso výsekové, uzené syrové a vařené,
  uzeniny a droby              1,--
 2. cukr rafinovaný              0,04
 3. cukrářské výrobky měkké          0,05
 4. výrobky studené i teplé kuchyně      0,05
 5. cukrovinky nečokoládové          0,5
 6. cukrovinky čokoládové           0,3
 7. pečivo trvanlivé              0,4
 8. mouka hrubá, hladká, krupice        0,04
 9. kroupy, krupky, vločky           0,04
10. rýže                    0,04
11. luštěniny                 0,2
12. mák                    0,1
13. marmeláda                 0,1
14. povidla, džem, zavařenina         0,1
15. bramborová mouka              0,05
16. škrob                   0,05
17. káva zrnková, pražená a mletá       0,05
18. čaj                    0,1
19. mléko, smetana (nalévaná)         0,2
20. tvaroh měkký                0,8
21. tvaroh tvrdý                0,4
22. sýry krájené tvrdé i měkké         0,6
23. máslo                   0,1
24. zmrzlina                  0,8
25. ryby živé                 0,7
26. ryby mražené, ledované, uzené       0,2
27. drůbež raná                0,25
28. drůbež pozdní nebo mrazená         0,25
29. zvěřina spárkatá              1,--
30. zvěřina srstnatá              0,5
31. citrusové plody              1,--
32. ovoce čerstvé od 1. 4. - 30. 9.      2,--
33. ovoce čerstvé od 1. 10. - 31. 3.      1,8
34. zelenina čerstvá od 1. 4. - 30. 9.     2,--
35. zelenina čerstvá od 1. 10. - 31. 3.    1,8
36. brambory rané a polorané          1,--
37. brambory pozdní bez skladování       0,8
38. brambory pozdní dlouhodobě skladované
  ve skladech a sklepích v měsíci  X.    1,3
                   XI.    0,8
                  XII.    0,5
                   I.    0,3
                   II.    0,3
                  III.    0,5
                   IV.    0,9
                   V.    1,4
                   VI.    2,--
39. alkoholické nápoje, víno, likéry v lahvích 0,05
40. hroznové víno (výrobky z hroznů v lahvích) 0,04
41. pivo a nealkoholické nápoje v lahvích   0,04
42. výtažky a sirupy v lahvích         0,04
43. různé octy, tresti v lahvích        0,04
44. jedlý olej a jiné zboží potravinářské
  ve skleněné nádobě             0,04
45. prázdné skleněné obaly (láhve)       0,4
1) Tyto normy jsou stanoveny předpisy:
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 210/1954 Ú. l. (234/1954 Ú. v.), jíž se stanoví normy mank, vzniklých přirozeným úbytkem u pevných uhelných paliv a palivového dříví,
výnosem ministerstva vnitřního obchodu čj. 36 263/16/1955, uveřejněným v částce 34/1955 Věstníku MVO, kterým se stanoví norma mank při výkupu zlomků drahých kovů,
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 379/1952 Ú. l. (12/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank potravinářského zboží ve velkoobchodě, vzniklých přirozeným úbytkem,
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 381/1952 Ú. l. (14/1953 Ú. v.), pokud se týká velkoobchodních skladů,
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 382/1952 Ú. l. (15/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank chemického zboží ve velkoobchodě, vzniklých přirozeným úbytkem,
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 384/1952 Ú. l. (17/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank u skla, porcelánu, keramiky nebo hrnčířského zboží ve velkoobchodě,
směrnicí ministerstva vnitřního obchodu č. 57/1953 Sbírky MVO, pro výpočet mank zboží, vzniklých přirozeným úbytkem a lomem ve velkoobchodě,
směrnicí ministerstva vnitřního obchodu č. 65/1954 Sbírky MVO, pokud se týká velkoobchodních skladů.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference