Lhůta pro dodatečné přiznání

 

Lhůta pro podání dodatečného přiznání je totožná se lhůtou do kdy finanční úřad může zahájit daňovou kontrolu za dané období.

 

Obecná lhůta pro podání dodatečného přiznání

Obecná lhůta pro podání dodatečného přiznání je definována v § 148 daňového řádu a činí 3 roky.

Lhůta počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení (přiznání).

 

Příklad

Firma podala za rok 2010 přiznání k dani z příjmů.

Přiznání podala dne 30.6.2011.

Tímto datem začíná běžet standardní lhůta 3 let  která končí 30.6.2014.

To znamená, že do 30.6.2014 lze podávat dodatečné přiznání za rok 2010.

Do tohoto data je také možné provádět kontroly ze strany finančního úřadu.

 

Lhůta pro dodatečné přiznání na daň z příjmů

Pro podávání dodatečného přiznání na daň z příjmů kromě obecné lhůty která je 3 roky platí ustanovení § 38r zákona o daních z příjmů.

Ve specifických případech se lhůta prodlužuje o:

 • V případě daňové ztráty se lhůta prodlužuje o 5 let
 • v případě leasingu se lhůta prodlužuje o dobu trvání leasingu
 • v případě investiční pobídky se llůta prodlužuje o dobu trvání pobídky

 

Příklad na daňovou ztrátu

Firma v přiznání za rok 2010 uvedla daňovou ztrátu.

Daňová ztráta se může uplatnit po dobu 5 let, tedy do roku 2015. Nerozhoduje skutečnost, jestli ztráta byla uplatněna a v jakém roce.

Přiznání za rok 2015 se bude podávat dne 30.6.2016.

Tímto datem začíná běžet standardní lhůta 3 let která končí 30.6.2019.

To znamená, že do data 30.6.2019 je možné podávat dodatečné přiznání za účetní roky 2010 - 2018.

Do tohoto data je také možné provádět kontroly ze strany finančního úřadu.

 

Příklad na leasing

Firma uzavřela v roce 2010 leasingovou smlouvu na 5 let.

Leasingová smlouva končí v roce 2015.

Přiznání za rok 2015 se bude podávat dne 30.6.2016.

Tímto datem začíná běžet standardní lhůta 3 let která končí 30.6.2019.

To znamená, že do data 30.6.2019 je možné podávat dodatečné přiznání za účetní roky 2010 - 2018.

Do tohoto data je také možné provádět kontroly ze strany finančního úřadu. Finanční úřad ale může kontrolovat pouze daňové okolnosti dané leasingové smlouvy.

 

Daňový řád, § 148


Lhůta pro stanovení daně

(1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

(2) Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k

 • a) podání dodatečného daňového tvrzení nebo oznámení výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně,
 • b) oznámení rozhodnutí o stanovení daně,
 • c) zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku,
 • d) oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku, nebo
 • e) oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.

(3) Byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.

(4) Lhůta pro stanovení daně neběží po dobu

 •     a) řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem,
 •     b) řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení daně,
 •     c) od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav, nebo
 •     d) od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení.


(5) Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku podle odstavce 1 .


(6) V důsledku jednání, které bylo předmětem pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání daňového trestného činu, lze daň stanovit do konce druhého roku následujícího po roce, v němž nabylo rozhodnutí soudu právní moci, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.

 

(7) Pokud daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení a současně tvrzenou daň včetně jejího příslušenství uhradí, je-li toho třeba pro zánik trestnosti daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti, lze daň stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.

 

Zákon o daních z příjmů, § 38r


(1) Byla-li poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani, lhůta pro vyměření jak pro zdaňovací období, ve kterém nárok na slevu vznikl, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto slevu uplatnit, končí současně se lhůtou pro vyměření za zdaňovací období, v němž uplynula lhůta pro uplatnění nároku na slevu na dani.


(2) Lze-li uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu daně, lhůta pro vyměření jak pro zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro vyměření za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit. Obdobně se postupuje při uplatnění daňové ztráty (§ 38n odst. 1 ) při převedení podílového fondu do jiné investiční společnosti nebo při přeměně investičního fondu zaniklého bez provedení likvidace na otevřený podílový fond a dále při uplatnění ztráty po převodu podniku nebo jeho samostatné části, fúzi společností nebo rozdělení společnosti.


(3) Lhůty pro doměření daně z důvodů nesplnění podmínek pro uplatnění nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku jako výdaje počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo možno poprvé ověřit splnění těchto zákonných podmínek.


(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se vztahují na všechny poplatníky bez ohledu na to, zda jim byla poskytnuta investiční pobídka podle zvláštního právního předpisu .

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference