Příjmy ze zahraničí

 

Pokud je fyzická osoba daňovým rezidentem ČR, tak zdanění v ČR podléhají veškeré jeho příjmy,  příjmy dosažené na území ČR, tak i příjmy dosažené v zahraničí.

 

Daňovým rezidentem ČR je dle § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů poplatník, který má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje.
Pojem obvykle se zdržuje znamená, že poplatník pobývá na území ČR alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce (viz § 2 odst.4 zákona o daních z příjmů).

 

Aby příjmy ze zahraničí nebyly zdaňovány dvakrát, existují mezistátní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které tomu zabraňují. Ty také určují, kterou metodu vyloučení máme použít.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění naleznete zde.

 

Není smlouva o zamezení dvojího zdanění

Pokud máme příjem ze země, se kterou nemáme smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a náš příjem tam byl zdaněn, nemůžeme uplatnit žádnou z metod zamezení dvojího zdanění příjmy musíme zdanit podruhé. Zaplacená daň je daňově uznatelným výdajem, a to v následujícím roce.

 

Metodický postup

Pokud chceme zjistit jak zdanit příjem ze zahraničí, musíme prostudovat smlouvu o zamezení dvojího zdanění s příslušným státem.

Tyto smlouvy mají standardizovanou podobu.

Jednotlivé články obsahují v kterém státě se zdaňuje daný příjem.

 • podnikatelská činnost
 • příjmy z nemovitého majetku
 • dividendy
 • úroky
 • příjmy z nezávislých povolání
 • příjmy ze zaměstnání
 • příjmy umělců a sportovců
 • penze

Dle daného příjmu prostudujeme daný článek.

 

Poté najdeme ve smlouvě článek s názvem Vyloučení dvojího zdanění.

Většinou se jedná o článek 22, 23 nebo 24. V tomto článku je uveden způsob zdanění zahraničních příjmů v ČR.

 

Způsob zdanění zahraničních příjmů

Způsoby najdeme v § 38f zákona o daních z příjmů.

 

Existují následující způsoby:

 • úplný zápočet
 • prostý zápočet
 • úplné vynětí příjmů
 • vynětí příjmů s výhradou progrese

 

Úplný zápočet

Daň si poplatník sníží o daň zaplacenou v zahraničí, a to i když je vyšší než daň vypočtená dle našeho zákona o daních z příjmů připadající na příjmy ze zahraničí.

Zápočet je možný maximálně do výše daňové povinnosti.

 

Prostý zápočet

Daň si poplatník sníží o daň zaplacenou v zahraničí, ale jen do výše daně vypočtené dle našeho zákona o daních z příjmů připadající na příjmy ze zahraničí.

Zápočet je možný maximálně do výše daňové povinnosti.

 

Úplné vynětí příjmů

Zatímco u zápočtu se daň zaplacená v zahraničí odčítá od vypočtené daně, u metody úplného vynětí se zahraniční příjmy vůbec nepočítají do základu daně.

Fakticky se tak v Česku už nedaní.

 

Vynětí příjmů s výhradou progrese

Je v podstatě metoda úplného vynětí, neboť v ČR nyní neexistuje progresivní daň z příjmů fyzických osob.

 

 

 Jak vyplnit přiznání

Příjmy dosažené v zahraničí přepočtené na Kč uvádíme do stejných řádků jako příjmy dosažené v ČR.

Pokud máme stejný druh příjmů jak z ČR, tak i ze zahraničí, tyto příjmy sečteme.

 

Přepočet cizí měny

Podle § 38 zákona o daních z příjmů použijeme jednotný kurs uvedený na internetových stránkách Ministerstva financí nebo kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví.

V případě, že účetnictví nevedeme, kurz pro přepočet cizí měny najdeme v pokynu Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období XXXX vydávaného každoročně Generálním finančním ředitelství 

 

Zápočet

V případě uplatnění zápočtu je nutné vyplnit přílohu č.3.

Podrobné vysvětlení najdete v Pokynu k příloze č.3.

 

Příloha se vyplňuje pro každý stát samostatně.

Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje potvrzením zahraničního správce daně.

 

Prodloužení lhůty

Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, může požádat finanční úřad o prodloužení lhůty až do 31. října následujícího roku.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference