Pokyn GFŘ D-6

 

K § 26
1. Výrobními zařízeními, zařízeními a předměty k provozování služeb (výkonů),
účelovými zařízeními a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto,
že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou, jsou s přihlédnutím ke stavebně -
technickým parametrům, funkci a účelu budovy nebo stavby zejména stroje, přístroje,
zařízení, konstrukce a příslušné technologické rozvody, např.:


- zařízení výtopen - kotelen (středotlakých, vysokotlakých, parních, horkovodních)
a výměníkových stanic pro průmyslovou výrobu tepla a dále výměníkových
stanic uvedených v bodě 2.,


- strojní zařízení čerpacích stanic včetně jejich podzemních a nadzemních nádrží,
stanic ropných produktů,


- strojní zařízení přečerpávacích a čisticích stanic úpraven vod, čisticích
a redukčních stanic a zařízení na čištění odpadů včetně měření, regulace,
dálkového ovládání,


- požárně bezpečnostní zařízení a ochranné systémy, které slouží pro protipožární
zabezpečení technologických zařízení, zabezpečovací zařízení a bezpečnostní
zařízení včetně jejich signalizace v domech a budovách (kromě rozvodů
uvedených ve vysvětlivkách k příloze zákona obsažené v tomto pokynu),


- zařízení pro místní rozhlas a čas (kromě rozvodů),


- zabezpečovací zařízení letecké, železniční a městské kolejové dopravy,


- technologické výtahy, zdvihadla, eskalátory a pohyblivé chodníky,


- zařízení mostových kolejových vah a mechanizovaných výsypek,


- kovové konstrukce těžních a vrtných věží, chemického průmyslu a pro obsluhu
technologických zařízení,


- zemědělská sila posklizňové úpravy obilovin a jejich vybavení a strojní vybavení
sil pro dlouhodobé skladování,


- skladová a úložná zařízení pro mechanizované ukládání včetně manipulačních
zařízení a regálů,


- stroje a zařízení v zemědělské výrobě,


- strojní zařízení dílen, laboratoří a zkušeben,


- strojní zařízení lanových drah, lyžařských vleků apod. včetně dálkového
ovládání,


- strojní zařízení kalového, olejového, tukového, čpavkového, odpadového apod.
hospodářství, odpopílkovacího zařízení, odsávání zauhlování, zařízení
kompresorových a hydraulických stanic,


- strojní zařízení chladíren a mrazíren ve zvláštních prostorách se strojovnou,


- rozvodná zařízení a osvětlení technologických zařízení včetně přestavitelných
nosných konstrukcí technologických rozvodů k výrobním zařízením, jejichž
dispoziční uspořádání je přímo závislé na dispozičním uspořádání výrobní linky,


- strojní zařízení transformoven, měníren, spínacích stanic, náhradní zdroje
elektrické energie včetně automatiky a akumulátorů,


- automatizované systémy technologických procesů,


- zařízení průmyslové televize a dispečerských zařízení včetně velínů,


- zařízení spojových zesilovacích stanic a telefonních telekomunikačních ústředen,
vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních telekomunikačních zařízení, zařízení
pro datové přenosy,


- strojní zařízení rozhlasových, televizních, nahrávacích a filmových studií včetně
osvětlovacích a technologických klimatizačních studiových zařízení, zařízení
vysílačů,


- zařízení kuchyní a vývařoven pro veřejné stravování včetně chladírenského
a mrazírenského vybavení,


- strojní zařízení barvíren, čistíren, prádelen, sušáren, mandloven,


- strojní zařízení kin, divadel, kulturních domů a zařízení, knihoven, archivů, lázní,
koupališť, stadionů a krematorií,


- strojní zařízení meteorologických a navigačních stanic,


- účelová zařízení pro školství, vzdělání, kulturu, sport a účelová zařízení
zdravotnických pracovišť,


- audiovizuální zařízení budov a staveb,


- přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku,


- katodová ochrana potrubních vedení a jiných kovových konstrukcí
včetně vyhodnocovacího a registračního zařízení,


- informační, reklamní a propagační zařízení (světelná a nesvětelná), kromě trvale
zabudovaných nosných konstrukcí a elektroinstalace,


- telefonní ústředny, veřejné telefonní stanice ve stavebních dílech, zařízení
potrubní pošty,


- mechanizované lávky na mytí fasád a oken,


- antény včetně satelitních,


- bloková (společná) zařízení pro kabelové televize a anténní systémy určené
pro příjem a rozvod pro více budov a staveb, resp. účastníků,


- trezory a trezorové skříně,


- nábytek určený k výrobním účelům a provozování služeb,


- technologická zařízení na výrobu elektrické energie.

 

Přípojky k budově

Odepisování přípojek je uvedeno v pokynu GFŘ D-6, kapitola K§26, bod 5:

5. Elektrické přípojky, plynovodní přípojky a tepelné přípojky podle energetického
zákona, které odběratel zřizuje na svůj náklad, jsou pro odběratele pořízením
hmotného majetku, který se pro účely daňových odpisů podle přílohy č. 1 k zákonu
odpisuje v odpisové skupině 4.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference