Podmínky pro vyplacení podílu na zisku

 

Rozhodnutí o rozdělení zisku 

Rozhodování o rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.

V obchodním zákoníku není stanoven žádný termín pro konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku, nemůže však o něm být rozhodnuto dříve než je schválena účetní závěrka za příslušné období.

Valná hromada rozhodující o rozdělení zisku a výplatě podílů na zisku, která zároveň neschvaluje roční účetní závěrku, může proto proběhnout kdykoliv později po schválení účetní závěrky.

V případech, kdy má společnost s ručením omezeným pouze jediného společníka, nahrazuje valnou hromadu písemné rozhodnutí společníka podepsané tímto společníkem.

 

Podmínky výplaty podílů na zisku
 
V běžných případech je při rozdělování zisku třeba vzít v úvahu:

  • povinný příděl do rezervního fondu
  • výši neuhrazených ztrát minulých let
  • zůstatkovou cenu zřizovacích výdajů

Splnění všech tří podmínek se ověřuje z rozvahy sestavené z řádné, popř. mimořádné účetní závěrky.

 

Chce-li valná hromada v r. 2013 rozhodnout o výplatě podílu na zisku, bude posuzovat tyto tři podmínky z rozvahy k 31.12.2012.

Přitom není podstatné, zda budou vypláceny podíly na zisku, který byl vytvořen v předcházejících účetních obdobích.

 

Rozdělením zisku nesmí klesnout výše vlastního kapitálu pod hodnotu základního kapitálu zvýšeného o zůstatek rezervního fondu.

Při nesplnění této podmínky není možné podíly na zisku vyplatit.
 

Splatnost vyplacení podílu

Podíly na zisku jsou splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

Rozhodnutí valné hromady může však stanovit splatnost jinou.

 

Záloha na podíl na zisku 

Vyplacení zálohy na výplatu podílu na zisku podle § 40 odst. 2 ZOK je podmíněno tím, že obchodní korporace sestaví mezitímní účetní závěrku. Výplata zálohy na zisku je samostatným zákonným důvodem pro sestavení mezitímní účetní závěrky podle § 40 odst. 2 ZOK tak, jak jej předpokládá § 19 odst. 3 zákona o účetnictví.

 

Zdanění podílu na zisku

Při výplatě podílů na zisku se musí provést srážka daně. Pokud by valná hromada určila delší splatnost než tři měsíce ode dne, kdy bylo rozhodnuto o rozdělení zisku, musí být provedena srážka do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

 

Daňové přiznání

Vznikne-li v průběhu kalendářního roku společnosti povinnost srazit z podílů na zisku srážkovou daň, je povinna nejpozději počátkem března následujícího roku podat finančnímu úřadu vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference