Dodanění majetku při zrušení registrace

 

Při zrušení registrace je plátce povinen snížit odpočet daně u obchodní majetku dle § 79a zákona o DPH.

 

Jedná se o následující majetek:

  • Drobný hmotný  majetek
  • Nedokončený majetek
  • Investiční majetek
  • Zásoby (dle inventury ke dni registrace)
  • Nevyúčtované zálohy

 

Drobný hmotný majetek

U drobného hmotného majetku je situace nejasná a zákonodárce žádný návod nedává.

Následující řádky berte pouze jako náš názor.

Drobný majetek byl zaúčtován při nákupu rovnou do spotřeby (účet 501) a díky tomu drobný hmotný majetek není evidován jako obchodní majetek v účetnictví. Tím pádem se úprava odpočtu neprovádí.

V případě, že drobný majetek evidujete na účtech třídy 0, tak úpravu odpočtu musíte provést.

 

Nedokončený majetek

Nedokončený majetek je majetek, který ještě nebyl zařazen do používání.

U nedokončeného majetku se nárok na odpočet snižuje ve výši uplatněného odpočtu.

 

Dlouhodobý movitý majetek

Snížení se provede dle § 78a  zákona o DPH.

U tohoto majetku je ochranná lhůta ve výši 5 let.

Podstatou je, že si necháváte DPH ve výši 1/5 uplatněného odpočtu DPH za každý rok používání. Rok zrušení registrace se nepočítá.

 

Vzorec pro výpočet:

Snížení nároku na odpočet = Nárokované DPH * Koeficient

Koeficient = (UNO1 - UNO2) * (Ochranná lhůta - počet let používání) / Ochranná lhůta

 

UNO1 = Ukazatel nároku na odpočet ke dni zrušení registrace (díky zrušení registrace nemáte na odpočet nárok, takže ukazatel je 0).

UNO2 = Ukazatel nároku na odpočet ke dni uplatnění odpočtu  (v případě, že nekrátíte daň je UNO2 = 1. V případě, že daň krátíte, UNO2 je vypočtený koeficient pro krácení DPH).

Ochranná lhůta je u movitého majetku ve výši 5 let.

 

Příklad:

V roce 2010 jsme pořídili movitý majetek a uplatnili jsme nárok na odpočet v plné výši v částce 10.000,-

Následující tabulka ukazuje jak budeme snižovat uplatněný nárok u tohoto majetku v závislosti na roce zrušení registrace k DPH:

Rok zrušení registrace Rok pořízení majetku Výpočet Koeficient Procenta snížení Snížení nároku
2010 2010 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-0)/5 = 1,0 100% -10.000,-
2011 2010 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-1)/5 = 0,8 80% -8.000,-
2012 2010 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-2)/5 = 0,6 60% -6.000,-
2013 2010 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-3)/5 = 0,4 40% -4.000,-
2014 2010 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-4)/5 = 0,2 20% -2.000,-
2015 2010 10.000 Kč * koeficient (0-1) * (5-5)/5 = 0 0% 0,-

 

Dlouhodobý nemovitý majetek

U nemovitého majetku se postupuje stejně jako u movitého s jediným rozdílem, že ochranná lhůta je 10 let.

 

Zásoby

U tohoto majetku se vrací nárokované DPH v celé výši která je uvedena na daňovém dokladu.

Jedná se pouze o zásoby, které jsou uvedeny ke dni registrace na skladě.

Pro správný výpočet je nutno vytvořit inventurní soupis zásob.

 

Nevyúčtované zálohy

U nevyúčtovaných záloh se nárok na odpočet snižuje ve výši uplatněného odpočtu.

 

Vyplnění přiznání k DPH

Plátce je povinen provést snížení odpočtu daně v přiznání za poslední zdaňovací období.

Snížení nároku na odpočet se uvede v přiznání na řádku č. 45 s mínusovým znaménkem.

Na tomto řádku se uvede pouze DPH, základ daně se neuvádí.

Příklad:

Krátíme odpočet DPH ve výši 15.000,-, přznání vyplníme následovně:

Text řádku číslo řádku V plné výši Krácený odpočet
Krácení odpočtů daně podle §75 odst.4, §77 a §79 až §79c 45 -15.000 -15.000

 

Doporučený postup pro výpočet

Doporučujeme u investičního majetku vytvořit tabulku v excelu.

    Kód majetku
    Název majetku
    Rok uplatnění odpočtu
    Výše uplatnění odpočtu
    Výpočet

Excelovský soubor se necháme pro případnou kontrolu finančního úřadu.

 

Účtování dodanění

Dodaněné DPH je daňovým nákladem.

Bližší informace naleznete zde.

 

Příklad účtování:

Při zrušení registrace jsme snížili odpočet DPH o 10.000,- Kč.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Dodanění majetku při zrušení registrace DPH 10.000,- 343 D -
Dodanění majetku při zrušení registrace DPH 10.000,- 538 MD dańový účet

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference