Účtování nákupu zboží z EU

 

Povinnost přiznat daň

Při pořízení zboží z jiného členského státu vzniká plátci povinnost přiznat daň:

 • k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno
 • nebo ke dni vystavení dokladu (pokud byl vystaven dříve)

 

Daňový doklad

Pokud není k dispozici daňový doklad, je možné nárok na odpočet prokázat i jiným způsobem (smlouva, dodací listy atd.). Držba daňového dokladu není pro účely odpočtu, v tomto případě, rozhodující.

 

Od 1.1. 2013 nemáte jako příjemce plnění povinnost uvádět na doklad sazbu a výši daně.

Pokud však neporušíte obsah daňového doklad způsobem, že by nebylo možné zjistit původní informace uvedené na daňovém dokladu, můžete na daňový doklad uvést poznámky např. sazbu a výši daně. Tímto dle informace Generálního finančního ředitelství nedochází k porušitelnosti obsahu daňového dokladu.

 

Kurz pro přepočet

Jako kurz doporučujeme používat standardní kurz, která používáte běžně ve Vašem účetnictví.

 

Jaký kurz máme použít pro přepočet najdeme v § 4 odst. 5 zákona o DPH:
Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to

 • a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo
 • b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru.
   

Ministerstvo financí ČR vydalo ještě upřesňující pokyn:
Informace k přepočtu cizí měny na českou měnu

Podle § 4 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který vstoupil v účinnost 1.5.2004, se pro přepočet cizí měny na české koruny použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, popřípadě přiznat osvobození od daně.

Pro plátce, který je účetní jednotkou, je platným kurzem ke dni povinnosti přiznat daň i pevný kurz, který si účetní jednotka stanovila podle zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Pro plátce, který není účetní jednotkou, je platným kurzem pouze kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Vznik povinnosti přiznat daň je pro jednotlivé druhy plnění vymezen v § 21 - § 25 a § 66 zákona č. 235/2004 Sb.

 

Nárok na odpočet DPH

Při pořízení zboží z EU máte nárok na odpočet daně dle § 73 zákona o DPH.

 

Účtování

Účtování v Delfách si ukážeme na příkladu.

Nakoupili jsme zboží za 100 EUR.

 

1. Vyplníme standardně hlavičku dokladu

 • Datum vystavení dokladu: Datum vystavení dokladu
 • Datum zdanitelného plnění: Datum zdanitelného plnění
 • Datum přijetí dokladu: Datum zdanitelného plnění
 • Vyplníme osobu, variabilní symbol, ..
 • Měna: EUR
 • Typ zdanitelného plnění: Nákup zboží z EU od plátce DPH

 

Vytvoříme řádek na nákup zboží.

Text DPH Částka Měna
Zboží nzEU21

100

EUR

 

2. Stiskneme tlačítko Zaúčtovat

Systém Delfy vytvoří 3 řádky.

Po dokončení dokladu by měl doklad vypadat následovně.

Text DPH Částka Měna
Zboží nzEU21

100

EUR
Nákup zboží z EU 21% . 21 EUR
Uskutečněná z nákupu zboží z EU 21% . 21 EUR
Závazek celkem . 100 EUR

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference