Přerušení daňových odpisů

 

Daňové odpisy není poplatník povinen uplatnit. Poplatník může dle § 26 odst. 8 ZDP přerušit odpisování majetku jak při rovnoměrném, tak při zrychleném způsobu odpisování, a to na jakoukoliv dobu.

 

Při dalším odpisování bude pokračováno způsobem, jako by odpisování nebylo přerušeno, a o dobu přerušení se prodlouží celková doba odpisování hmotného majetku.

 

K přerušení odpisování se poplatník může rozhodnout např. u jednoho hmotného majetku, přičemž u ostatního hmotného majetku uplatňuje dále daňové odpisy.

 

Možnost přerušení odpisů však nemůže využít poplatník daně z příjmů fyzických osob, který uplatňuje výdaje procentem z příjmů, protože v takto stanovených paušálních výdajích jsou již obsaženy výdaje včetně daňových odpisů.

 

Nižší daňové odpisy

V některých případech může poplatník uplatnit nižší odpisy než jsou dle zákona (viz. § 31, odst.7 zákona o daních z příjmů).

(7) Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. Poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximální sazby uvedené v odstavci 1.

Sazby nižší než maximální sazby uvedené v odstavci 1 nemůže použít poplatník uvedený v § 2, který uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a je povinen vést odpisy pouze evidenčně podle § 26 odst. 8 anebo používá hmotný majetek pouze zčásti k zajištění zdanitelného příjmu a do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrnou část odpisů podle § 28 odst. 6.

Nižší sazby tedy nemůže použít:

  • fyzická a právnická osoba, která uplatňuje u daného majetku zrychlené odpisy
  • fyzická osoba, která uplatňuje výdaje procentem z příjmů (paušální výdaje)
  • fyzická a právnická osoba, která majetek používá pro podnikání pouze částečně

 

Při uplatnění nižších odpisů se současně prodlouží doba odepisování.

Výpočet odpisů pro daný rok je stále stejný, ale díky tomu, že odpis byl v předchozích letech menší, tak nedojde k jeho úplnému odepsání.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference