Covid - nepokryté náklady

 

Rozhodné období: 1. ledna - 31. března 2021

Příjem žádosti: od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021

 

Účel/podmínky pro čerpání:

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů (ztráty) za rozhodné období.

 

Covid-nepokryté náklady se nedají kombinovat s programem Covid-2021.

 

Obecné informace k nepokrytým nákladům naleznete zde.

Výzvu naleznete zde.

MPO vydalo návod k vyplňování částek v přílohách č.2 a č.5, který naleznete zde zde.

 

Kdo je oprávněným žadatelem?

Podnikatel – fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost.

V rozhodném období mu poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %.

Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020.

Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (resp. stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. V odůvodněných případech si žadatel může zvolit jako srovnávací období např. kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce od října 2019 do konce roku 2020 (viz bod 5.1 Výzvy).

 

Co je třeba doložit?

  • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
  • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
  • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce a prostředky z programů Antivirus A, B a A Plus, či dalších dotací na způsobilé výdaje, sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy. Prohlášení je generováno z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference