Poskytnuté dary

 

Poskytnuté dary v některých případech mohou snížit základ daně z příjmů.

Je ale nutné si uvědomit, že dar nesnižuje vlastní daň, ale pouze její základ.

Nelze tedy přijmout obecné přesvědčení, že dar lze odepsat z daní celý.

 

Podmínky daňové uznatelnosti daru

Aby dary snižovaly daňový základ daně z příjmů, musí být poskytnuty následujícím osobám.

Podmínky jsou uvedeny v § 15, odst.1 zákona o daních z příjmů (pro fyzické osoby) a § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmů (právnické osoby).

 

Příjemce daru může být právnická osoba:

 • obec
 • kraj
 • organizační složka státu
 • právnická osoba se sídlem v ČR nebo na území EU, Norska a Islandu

Použití daru musí být na:

 • financování vědy a vzdělání, výzkumu a vývoje
 • školství
 • policii
 • požární ochranu
 • na podporu a ochranu mládeže
 • na ochranu zvířat a jejich zdraví
 • na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské (jen pro registrované církve)
 • tělovýchovné a sportovní
 • dar politickým stranám a hnutím

 

Příjemce daru může být fyzická osoba: 

 • fyzická osoba s bydlištěm na území ČR nebo na území EU, Norska a Islandu

fyzická osoba musí být:

 • poskytovatel zdravotních služeb
 • provozovatel školy a školská zařízení
 • provozovatel zařízení na ochranu opuštěných nebo ohrožených druhů zvířat

Dar musí být poskytnut na na financování těchto zařízení.

 

Dar lze také poskytnout fyzické osobě která je poživatelem invalidního důchodu nebo nezletilému dítěti závislému na péči, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve vyhlášce k zákonu č. 182/1991 Sb., nejvýš však do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami.

 

Nárok na odpočet z daní z příjmů právnických osob

Dle zákona o dani z příjmu § 20 odst.8, lze odečíst od základu daně dary v úhrnu nejvýše 10% ze základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč.

To znamená, že dar, aby mohl být daňovým nákladem musí být alespoň ve výši 2.000 Kč, přičemž dary poskytnuté v průběhu roku jednomu darovanému nelze sčítat (na rozdíl od fyzických osob).

Jednotlivý dar tedy musí být v minimální výši 2.000,- kč

 

Za zdaňovací období 2020 a 2021 je u právnických osob nastavený limit pro odpočet daně v maximální výši 30 %., stejně jako u fyzických osob. Tento limit se v roce 2022 opět změnil na původních 10 %.

 

Hodnotu darů napíšeme v daňovém přiznání do oddílu G, řádek č. 1 a na řádku 260.

 

Nárok na odpočet z daní z příjmů fyzických osob

Dle zákona o dani z příjmu § 15 odst.1,  lze odečíst od základu daně dary v úhrnu nejvýše 10 % ze základu daně, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč.

Tj. jednotlivé dary mohou být třeba i 10 Kč, ale pokud jejich celková hodnota činí alespoň 1.000 Kč, je to v pořádku.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference