Třístranný obchod

 

Podstata zjednodušeného postupu třístranného obchodu spočívá v tom, že prostřední osoba je osvobozena od povinnosti přiznat daň v členském státě kupujícího.

Tato povinnost je přenesena přímo na kupujícího.

 

Třístranný obchod je upraven v  zákoně o DPH jako forma obchodu uvnitř území EU, při kterém je možné uplatnit zjednodušený režim DPH na dodání a pořízení zboží mezi osobami registrovanými k DPH v různých členských státech.

Zjednodušený režim lze uplatnit pouze pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky.


Třístranným obchodem se rozumí obchod, který:

 • uzavřou tři osoby (prodávající, prostřední osoba, kupující) registrované k dani ve třech různých členských státech
 • a předmětem obchodu je dodání zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.


Zjednodušeně lze říci, že zboží je dodáváno z jedné členské země zákazníkovi do druhé členské země prostřednictvím obchodníka třetí členské země.

 

Prodávající

Prodávající je osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

Prodávající uvede prodej zboží jako plnění osvobozené od daně na řádek 20.

Prodej zboží uvede současně i do souhrnného hlášení s kódem plnění 0

 

Kupující

Kupujícím je osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

Kupující kupuje zboží od prostřední osoby.

Z pohledu kupujícího dochází k pořízení zboží z jiného členského státu.

Nákup zboží vykáže na řádku č. 3, popř. 4, daňového přiznání, do souhrnného hlášení jej neuvádí.

 

Prostřední osoba

Prostřední osobou je osoba registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího.

Prostřední osoba pořizuje zboží od prodávajícího s cílem následného dodání tohoto zboží kupujícímu.

Při použití třístranného obchodu se prostřední osoba nesmí registrovat k dani v členském státě kupujícího.

Nákup zboží se uvede v přiznání na řádku č. 30.

Prodej zboží se uvede v přiznání na řádku č. 31.

Prodej zboží uvede rovněž v souhrnném hlášení s kódem 2.

 

Přeprava zboží

Přepravu zboží musí uskutečňovat prodejce, prostřední osoba nebo třetí osoba zmocněná jedním z nich.

Pokud by tedy uskutečňoval přepravu sám kupující, pak by nebyly splněny podmínky pro využití zjednodušeného režimu pro třístranný obchod.

 

Příklad 1

V České republice máme zboží, která si od nás objednala holandská firma s tím, že ho máme dodat do Itálie

 • Zboží putuje ze ČR přímo do Itálie.
 • Holandská firma fakturuje dodané zboží italské firmě.
 • Česká firma fakturuje dodané zboží holandské firmě.

 

Prodávající - česká firma:

 • zboží fyzicky přepraví nebo odešle kupujícímu do Itálie
 • vystaví prostřední osobě (holandské firmě) daňový doklad, na kterém uvede DIČ prostřední osoby (NLxxxx) spolu s kódem země prostřední osoby a sdělením, že se jedná o osvobozenou transakci

 

Prostřední osoba - holandská firma:

 • vystaví kupujícímu daňový doklad, na který uvede DIČ s kódem země kupujícího (ITxxx), včetně sdělení, že se jedná o třístranný obchod

 

 Kupující -italská frima:

 • v rámci svého daňového přiznání přizná a zaplatí DPH za pořízení zboží z jiného členského státu.
 • bude mít nárok na odpočet takto zaplacené daně dle pravidel zákona o DPH.
   

 

 

 

Zákon o DPH, § 17

 

Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu

(1) Třístranným obchodem je obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.

(2) Prodávajícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží, která není osvobozenou osobou.

(3) Kupujícím se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží, která kupuje zboží od prostřední osoby.

(4) Prostřední osobou se pro účely třístranného obchodu rozumí osoba registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího, která

 • a) nemá sídlo nebo provozovnu v členském státě kupujícího a
 • b) pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě.

(5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí prostřední osoba registrovat k dani v členském státě kupujícího a uplatnit osvobození od daně při pořízení zboží v tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státem.

(6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno prostřední osobou v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu je osvobozeno od daně za těchto podmínek

 • a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou, která není plátcem ani identifikovanou osobou, ale je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
 • b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední osobou za účelem následného dodání zboží v tuzemsku,
 • c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího, pro kterého prostřední osoba uskutečňuje následné dodání zboží,
 • d) kupující je plátce nebo identifikovaná osoba,
 • e) kupující je povinen přiznat daň u dodání zboží uskutečněného prostřední osobou jako při pořízení zboží z jiného členského státu.

(7) Prostřední osoba, která je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží kupujícímu, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, je při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu povinna

 • a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně při pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku,
 • b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je na daňovém dokladu pro kupujícího,
 • c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný obchod.

(8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační číslo, které kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat daň na základě daňového dokladu vystaveného prostřední osobou, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference