Přemístění zboží v režimu skladu

 

Přemístění zboží v režimu skladu představuje systém, kdy dodavatel přemístí zboží do jiného členského státu za účelem následného dodání předem známému odběrateli, tj. aniž by se zatím převádělo vlastnické právo ke zboží

 

Informace Generálního finančního ředitelství

Generální finanční ředitelství vydalo informaci dne  16.10.2020 pod č. j. 63330/20/7100-20116-050701

 

Přemístění zboží v režimu skladu (tzv. call-off stock) Novelou zákona o DPH se věcně mění posuzování plnění uskutečněných v rámci tzv. konsignačního skladu v režimu call-off stock.

Z důvodu harmonizace pravidel v rámci Evropské unie dochází v rámci zákona o DPH ke zrušení doposud uplatňovaných zjednodušujících pravidel v České republice pro dodání zboží do jiného členského státu resp. pořízení zboží z jiného členského státu formou přemístění do skladu a následnému dodání předem určenému odběrateli.

Ze zákona o DPH, ve znění účinném do 31. srpna 2020 (dále jen „původní úprava“), se vypouští § 13 odst. 6 poslední věta a 16 odst. 4.

Původní úprava považovala přemístění zboží za účelem následného dodání zboží buď za dodání zboží do jiného členského státu, nebo za pořízení zboží z jiného členského státu, a to dle pohybu zboží. V případě pořízení zboží z jiného členského státu nevznikla dodavateli z jiného členského státu v tuzemsku povinnost k registraci k DPH a daň měl povinnost přiznat plátce (odběratel) dnem přemístění zboží do tuzemska. Žádné další podmínky původní úprava nestanovovala.

Nově se zavádí standardizovaná pravidla a postupy pro tzv. přemístění zboží v režimu skladu (call-off stock), která platí shodně ve všech členských státech.

Přemístění zboží v režimu skladu představuje systém, kdy dodavatel přemístí zboží do jiného členského státu za účelem následného dodání předem známému odběrateli, tj. aniž by se zatím převádělo vlastnické právo ke zboží.

V případě, že by se uplatnila obecná pravidla fungování daně z přidané hodnoty, pak by přemístění zboží znamenalo pro dodavatele dodání zboží do jiného členského státu a zároveň pořízení zboží v členském státě, kam zboží přepravil.

Současně by mu vznikla v tomto členském státě povinnost registrace a následné dodání zboží odběrateli by se posuzovalo jako tuzemské dodání.

Přemístění zboží v režimu skladu poskytuje zjednodušení v tom, že přemístění zboží v režimu skladu dodavatelem do jiného členského státu za účelem následného dodání odběrateli není pro dodavatele považováno za dodání zboží do jiného členského státu ani za pořízení zboží z jiného členského státu. Jelikož takové přemístění zboží není pro dodavatele ani předmětem daně, pak mu nevznikne povinnost registrace v členském státě, kam zboží přemístil.

 

Použití tohoto zjednodušení pro přemístění zboží v režimu skladu je možné za splnění určitých podmínek.

Za přemístění zboží v režimu skladu se považuje přemístění zboží prodávajícím za účelem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v členském státě ukončení přepravy, pokud prodávající splní následující podmínky.

Prodávající musí v době zahájení odeslání nebo přepravy zboží:

 • 1. znát DIČ kupujícího vydaného členským státem ukončení odeslání nebo přepravy zboží a
 • 2. mít s kupujícím ujednání o budoucím následném dodání přemístěného zboží.

 

Důležitou podmínkou pro přemístění zboží v režimu skladu je existence ujednání o následném (budoucím) dodání přemístěného zboží mezi prodávajícím a kupujícím ještě před zahájením přepravy.

Aby kupující mohl po následném dodání přiznat daň, musí být registrován k DPH a mít DIČ vydané členským státem, ve kterém končí přeprava zboží.

Další podmínky pro prodávajícího jsou evidenčního charakteru.

Prodávající uvede:

 • 1. přemístění zboží v režimu skladu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty dle § 100a odst. 3 zákona o DPH a
 • 2. DIČ kupujícího v souhrnném hlášení dle § 102 odst. 2 téhož zákona. [§ 18 odst. 2]

Pro účely použití režimu skladu se nově definuje osoba prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (odběratel).

 • Prodávající musí být osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení přepravy zboží a zároveň nemá sídlo nebo provozovnu v členském státě ukončení přepravy zboží.
 • Kupující musí být rovněž osoba registrovaná k dani, avšak v členském státě ukončení přepravy zboží.
 • Zároveň kupující je osobou, na kterou má být po přemístění zboží v režimu skladu převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník.

 

Přemístění zboží v režimu skladu není pro prodávajícího dodáním zboží ani pořízením zboží z jiného členského státu v okamžiku přemístění zboží.

Teprve až převod práva nakládat se zbožím jako vlastník následující po přemístění zboží v režimu skladu se považuje za dodání zboží do jiného členského státu pro prodávajícího a pořízení zboží z jiného členského státu pro kupujícího.

Nově se však nastavuje lhůta pro dodání, ve které musí dojít k následnému převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, aby bylo možné využít zjednodušení pro přemístění zboží v režimu skladu. Lhůta pro následný převod práva se zbožím nakládat jako vlastník na kupujícího činí 12 měsíců ode dne ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

Jakmile dojde ve lhůtě pro dodání k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na kupujícího, pak pro prodávajícího to znamená standardní dodání zboží do jiného členského státu, které je při splnění podmínek dle § 64 zákona o DPH osvobozeno od daně.


Pro kupujícího to na druhou stranu je standardní pořízení zboží z jiného členského státu, u kterého mu vzniká povinnost přiznat daň.

Povinnost přiznat daň vzniká pouze tehdy, je-li pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně v členském státě ukončení přepravy a není osvobozeno od daně.

Stále však musejí být splněny základní podmínky dle § 18 odst. 1 a 2 zákona o DPH. U přemístěného zboží v režimu skladu může být ve lhůtě pro dodání převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník i na jinou osobu, nežli byl původní kupující.

Přemístěné zboží může být také vráceno zpět do členského státu, ze kterého bylo odesláno nebo přepraveno.

Tyto změny – nahrazení kupujícího nebo vrácení zboží zpět – má povinnost prodávající uvést v evidenci pro účely přemístění zboží v režimu skladu a v souhrnném hlášení.

Pokud nebude ve lhůtě pro dodání u přemístěného zboží v režimu skladu převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník na kupujícího resp. náhradního kupujícího, vráceno zpět nebo přestanou být plněny základní podmínky pro použití režimu skladu, pak takové přemístění zboží se považuje za dodání zboží za úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu. Přemístění zboží se stane dodáním zboží za úplatu a pořízením zboží za úplatu v okamžiku, ve kterém přestane být daná podmínka plněna. Zvláštními případy, kdy nedojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, mohou být:

 • a) převod práva nakládat se zbožím jako vlastník na jinou osobu, než je předpokládaný kupující,
 • b) zboží je přepraveno do členského státu odlišného od členského státu, ze kterého bylo původně přepraveno,
 • c) zničení, ztráta nebo odcizení zboží. U těchto zvláštní případů je stanoven okamžik, ke kterému přestane být daná podmínka plněna.

 

Pro případy platí následující okamžiky:

 • pro a) okamžik bezprostředně předcházející převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník;
 • pro b) okamžik bezprostředně předtím, než jsou odeslání nebo přeprava do tohoto odlišného členského státu zahájeny;
 • pro c) den, kdy bylo zboží skutečně zničeno, ztraceno nebo odcizeno.

Pokud nelze zjistit, kdy bylo zboží skutečně zničeno, ztraceno nebo odcizeno, pak okamžikem, ve kterém daná podmínka přestane být plněna, je den zjištění zničení, ztráty či odcizení.

Ztráta zboží malého rozsahu v režimu skladu není přemístěním zboží podle § 16 zákona o DPH, pokud se jedná o ztráty vyplývající • ze skutečné povahy zboží, • z nepředvídatelných okolností, nebo • z povolení či pokynů příslušných orgánů.


Za ztráty zboží malého rozsahu se považují ztráty nižší 5 % z hlediska hodnoty nebo množství celkového stavu zásob ke dni (po dopravení zboží na místo skladování), kdy bylo zboží skutečně odstraněno nebo zničeno, nebo nelze-li tento den určit, ke dní zjištění zničení nebo ztráty zboží.

Pokud ve lhůtě pro dodání zboží nedojde k převodu práva nakládat jako vlastník na předem známého kupujícího (původního nebo nového), není zboží vráceno zpět nebo nenastane vybraná událost v § 18 odst. 7 zákona o DPH, pak přestává platit zjednodušení pro přemístění zboží v režimu skladu.

Přemístění zboží v režimu skladu se stane dodáním zboží do jiného členského státu za úplatu a pořízením zboží z jiného členského státu za úplatu, a to dnem následujícím po dni uplynutí lhůty pro dodání.

To však bude znamenat pro prodávajícího, že mu vznikne povinnost registrace v členském státě, kam bylo zboží přemístěno a případně povinnost přiznat daň z pořízení zboží, pokud takové pořízení je předmětem daně a není osvobozeno od daně.


Pro účely zaznamenání pohybu zboží v režimu skladu vzniká povinnost vést zvláštní evidenci nejen pro prodávajícího, ale také pro kupujícího dle § 100a odst. 3 zákona o DPH.

Evidence prodávajícího má obsahovat dle čl. 54a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/20111 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH, ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1912 (dále jen „nařízení č. 282/2011)“, tyto informace:

 • a) členský stát, z něhož bylo zboží odesláno nebo přepraveno, a datum odeslání nebo přepravy zboží;
 • b) identifikační číslo pro DPH kupujícího vydané členským státem, do kterého je zboží odesláno nebo přepraveno;
 • c) členský stát, do kterého je zboží odesláno nebo přepraveno, identifikační číslo pro DPH skladovatele, adresu skladu, kde je zboží po ukončení přepravy skladováno, a datum, kdy je zboží do skladu dopraveno;
 • d) hodnotu, popis a množství zboží, jež bylo do skladu dopraveno;
 • e) identifikační číslo pro DPH náhradního kupujícího dle § 18 odst. 5 zákona o DPH
 • f) základ daně, popis a množství dodaného zboží a datum, kdy došlo k dodání zboží podle § 18 odst. 4 zákona o DPH, a identifikační číslo pro DPH pořizovatele;
 • g) základ daně, popis a množství zboží, a datum, kdy nastala kterákoli z podmínek spolu s příslušným důvodem podle § 18 odst. 7;
 • h) hodnotu, popis a množství vráceného zboží a datum vrácení zboží podle § 18 odst. 6 zákona o DPH.

 

Evidence kupujícího dle čl. 54a nařízení č. 282/2011 má obsahovat tyto informace:

 • a) identifikační číslo pro DPH prodávajícího;
 • b) popis a množství zboží určené kupujícímu;
 • c) datum, kdy je zboží kupujícímu dopraveno do skladu;
 • d) základ daně, popis a množství zboží dodaného kupujícímu a datum, kdy došlo k pořízení zboží uvnitř Společenství podle § 18 odst. 4 zákona o DPH;
 • e) popis a množství zboží a datum, kdy toto zboží na příkaz prodávajícího sklad opustilo;
 • f) popis a množství zničeného nebo chybějícího zboží a datum zničení, ztráty či krádeže zboží do skladu dříve dopraveného nebo datum, kdy bylo zjištěno, že je toto zboží zničeno nebo že chybí.

 

Nově také vzniká povinnost podle § 102 odst. 2 zákona o DPH podat souhrnné hlášení pro prodávajícího, který přemístil zboží v režimu skladu. Prodávající uvádí do souhrnného hlášení přemístění zboží v režimu skladu, nahrazení původního kupujícího novým kupujícím nebo vrácení zboží zpět do členského státu, odkud bylo zboží přemístěno. Prodávající uvádí v případě přemístění zboží v režimu skladu podle § 18 odst. 1 zákona o DPH do souhrnného hlášení DIČ předpokládaného kupujícího a kód záznamu 1.

V případě nahrazení původního kupujícího u části nebo u veškerého zboží podle § 18 odst. 5 zákona o DPH uvádí do souhrnného hlášení DIČ nového kupujícího, DIČ původního kupujícího a kód záznamu 3. U úplného nebo částečného vrácení zboží zpět prodávajícímu uvádí prodávající v souhrnném hlášení DIČ předpokládaného kupujícího, od kterého se zboží vrací, a kód záznamu 2.

 

Legislativa

§ 18 - Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie

Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie

(1) Přemístěním zboží v režimu skladu se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí přemístění zboží prodávajícím za účelem následného dodání tohoto zboží kupujícímu v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, pokud

a) v době zahájení odeslání nebo přepravy tohoto zboží

 • 1. prodávající zná daňové identifikační číslo kupujícího vydané členským státem ukončení odeslání nebo přepravy zboží
 • 2. má být jeho následné dodání uskutečněno na základě ujednání kupujícího a prodávajícího a

b) prodávající uvede

 • 1. přemístění tohoto zboží v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a
 • 2. daňové identifikační číslo kupujícího vydané členským státem ukončení odeslání nebo přepravy zboží v souhrnném hlášení.


(2) Pro účely dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie se rozumí

 • a) prodávajícím osoba registrovaná k dani v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží uskutečňující přemístění zboží v režimu skladu, která nemá v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží sídlo nebo provozovnu,
 • b) kupujícím osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží, na kterou má být podle odstavce 1 následně převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník.

(3) Přemístění zboží v režimu skladu se nepovažuje za dodání zboží za úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu.

(4) Pokud ve lhůtě 12 měsíců ode dne ukončení odeslání nebo přepravy zboží (dále jen „lhůta pro dodání“) dojde k následnému převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník prodávajícím na kupujícího a podmínky pro přemístění zboží v režimu skladu podle odstavců 1 a 2 jsou stále splněny, považuje se tento převod práva za

 • a) dodání zboží do jiného členského státu prodávajícím a
 • b) pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím.

(5) Pokud ve lhůtě pro dodání dojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník prodávajícím na jinou osobu povinnou k dani než kupujícího, která je registrovaná k dani v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy přemisťovaného zboží, považuje se tento převod práva za dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu podle odstavce 4, pokud jsou stále splněny ostatní podmínky pro přemístění zboží v režimu skladu podle odstavců 1 a 2 a prodávající zaznamená změnu pořizovatele v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

(6) Pokud před uplynutím lhůty pro dodání dojde k vrácení zboží, které bylo přemístěno v režimu skladu, do členského státu, ze kterého bylo odesláno nebo přepraveno, aniž by došlo k převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník podle odstavce 4 nebo 5, a prodávající uvede toto vrácení zboží v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty, nepovažuje se toto vrácení zboží za přemístění zboží.

(7) Pokud před uplynutím lhůty pro dodání přestane být plněna některá z podmínek pro přemístění zboží v režimu skladu podle odstavce 1 nebo 2, aniž by došlo k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník podle odstavce 4 nebo 5, nebo k vrácení zboží podle odstavce 6, považuje se přemístění zboží v režimu skladu za dodání zboží za úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu v okamžiku, ve kterém daná podmínka přestane být plněna; okamžikem, ve kterém daná podmínka přestane být plněna, je v případě

a) převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník prodávajícím na jinou osobu než kupujícího nebo osobu povinnou k dani podle odstavce 5 okamžik bezprostředně předcházející tomuto převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník,

b) odeslání nebo přepravy zboží do členského státu odlišného od členského státu, ze kterého bylo toto zboží původně odesláno nebo přepraveno, okamžik bezprostředně předtím, než jsou odeslání nebo přeprava do tohoto odlišného členského státu zahájeny, nebo

c) zničení, ztráty nebo odcizení den, kdy

 • 1. bylo zboží skutečně zničeno, ztraceno nebo odcizeno, nebo
 • 2. byly zničení, ztráta nebo odcizení zjištěny, pokud nelze zjistit, kdy bylo zboží skutečně zničeno, ztraceno nebo odcizeno.

(8) Pokud se na přemístění zboží v režimu skladu nepoužijí odstavce 4 až 7, dnem následujícím po dni uplynutí lhůty pro dodání se považuje toto přemístění zboží za dodání zboží za úplatu a za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference