Prodej služby do třetí země

 

Třetí země jsou země mimo území Evropské unie.

 

Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi

Dle §9a zákona o DPH se za místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi a která je plátcem, s výjimkou poskytnutí služby osvobozeného od daně, se považuje tuzemsko, pokud

a) je místo plnění stanoveno podle § 9 odst. 1 ve třetí zemi a

b) ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.

 

Toto ustanovení se týká případů, kdy např. firma z USA se stane plátcem české DPH (má české DIČ). V tomto případě je místem plnění tuzemsko (i když by podle standardního pravidla §9 se místo plnění určilo dle sídla firmy - USA). V těchto případech tedy vystavíme standardní tuzemskou fakturu včetně DPH.

 

Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

Zákon o DPH v § 67 některé služby od DPH osvobozuje:

(1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

(2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty, nebo zmocněnou třetí osobou.

 

Příklad

Zákazník z Číny pošle telefon plátci v ČR na opravu. Firma v ČR provede opravu a telefon odešle zákazníkovi do Číny.

Pro plátce je poskytnutá služba osvobozeným plněním. Může si u souvisejících přijatých plnění uplatnit nárok na odpočet daně. Plnění uvede na řádku 26 přiznání.

 

Prodej služby do třetí země neplátcem

Při prodeji služby mimo EU je místem zdanitelného plnění Česká republika.

Neplátce se tedy nemusí registrovat k DPH.

Vystaví standardní fakturu bez DPH.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference