Nárok na odpočet DPH u majetku koupeného před registrací

 

Osoba povinná k dani která se stane plátce DPH má nárok na odpočet DPH u majetku pořízeného 12 měsíců před registraci k DPH.

 

Jedná se o následující majetek:

 • Dlouhodobý a krátkodobý majetek
 • Zásoby (dle inventury ke dni registrace)

 

Majetek

Jedná se o všechny druhy dlouhodobého majetku, např:

 • Drobný majetek
 • Movitý majetek
 • Nehmotný majetek
 • Nemovitý majetek
 • ..

 

U tohoto majetku se nárok na odpočet řídí dle toho, zda byl pořízen v kalendářním roce registrace nebo v roce předcházejícím (§ 79, odst. 2, § 78a odst.1 a § 78d odst. 2 zákona o DPH).

 • DPH v plné výši u majetku pořízeného v roce registrace
 • DPH ve výši 4/5 u majetku pořízeného 1 rok před registrací

 

Dlouhodobý nemovitý majetek

U nemovitého majetku se uplatní snížení DPH o jednu desetinu.

 • DPH v plné výši u majetku pořízeného v roce registrace
 • DPH ve výši 9/10 u majetku pořízeného 1 rok před registrací

 

Nedokončený majetek

U dlouhodobého majetku lze uplatnit nárok na odpočet majetku pořízeného maximálně 60 měsíců před registrací. Tento majetek musí být uveden do stavu způsobilého užívání 12 měsíců před datem registrace.

Příklad:

Stavěli jsme nemovitost, která byla zařazena do užívání 12 měsíců před registrací.

V tomto případě, si můžeme uplatnit DPH ze všech nákupů pořízených 60 měsíců před datem registrace.

 

Legislativa

§ 78a zákona o DPH:

(1) Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočte ve výši jedné pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků, ze součinu

 • a) částky daně na vstupu u příslušného majetku a
 • b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně, a ukazatelem nároku na odpočet daně

1. ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn, nebo

2. ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně neměl.

 

(4) Při výpočtu částky úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku, který plátce pořídil jako osoba povinná k dani přede dnem registrace, se postupuje obdobně podle odstavce 1 s tím, že namísto ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet uplatněn nebo majetek pořízen, se použije ukazatel nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, ve kterém došlo k registraci.

 

 

Zásoby

U zásob se krátí nárok na odpočet stejně jako u majetku.

To znamená, že můžeme uplatnit nakoupené zásoby před 12 měsíci a to pouze ty, které máme ke dni registrace na skladě.

Výše nároku na odpočet se řídí dle toho, zda jsme koupili zásoby v kalendářním roce, nebo v roce předchozím.

Nárok na odpočet je nutno doložit inventurním soupisem zásob.

K inventurnímu soupisu je třeba doložit daňové doklady o nákupu.

 

Příklady

Datum registrace je 11.11.2020

Majetek Datum pořízení DPH Nárok na odpočet Poznámka
Počítač 5.8.2020 8.300 8.300 V roce registrace
Automobil 12.11.2019 120.000 4/5 * 120.000 V předchozím roce
Notebook 10.11.2019 9.200 0 déle než 12 měsíců

 

Možnost zpětně nárokovat DPH v prvním období DPH

Od roku 2013 lze DPH lze nárokovat zpětně z přijatých dokladů, které mají datum uskutečnění zdanitelného plnění ve zdaňovacím období, kdy se příjemce tohoto plnění stal plátcem.

Pokud jsme tedy měsíčním plátcem DPH od 20.června,  tak si můžeme uplatnit odpočet DPH ze všech plnění, které mají datum zdanitelného plnění od 1.června.

 

Zákon o DPH, § 79, odst. 6:

(6) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 až 4 lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem.

 

Způsob uplatnění odpočtu

Plátce má nárok na odpočet pouze při podání prvního dańového přiznání.

Nárok na odpočet se uvede v přiznání na řádku č. 45.

Na tomto řádku se uvede pouze DPH, základ daně se neuvádí.

 

Účtování

Účtování DPH je závislé na daném majetku u kterého nárok uplatňujeme.

Účtování probíhá vždy ke dni nároku na odpočet (nezávisle na tom, že jsme např. drobný majetek koupili v roce předcházejícím).

 

Doklad vytvoříme v interních dokladech.

Jako podklad pro interní doklad zkopírujeme dané faktury, ze kterých uplatňujeme nárok DPH.

 

Datum dokladu: Datum registrace.

Datum zdanitelného plnění: Datum registrace

 

Text Částka Účet Strana Poznámka
Odpočet DPH z nakoupeného drobného majetku -10.000.- 501.01 MD -
Odpočet DPH z investičního majetku 25.000,- 022.01 D přiřadíme k dané kartě
Nárok na odpočet DPH ke dni registrace 35.000,- 343 MD -

 

Legislativa

Nárok na odpočet daně při registraci 

§ 79

(1) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, pokud toto plnění

 • a) pořídila v období zahrnujícím 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, a
 • b) je ke dni, kdy se tato osoba stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku.

(2) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého zdanitelného plnění, pokud

 • a) toto plnění pořídila v období zahrnujícím 60 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem,
 • b) toto plnění se stalo součástí dlouhodobého majetku, který byl uveden do stavu způsobilého k užívání v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, a to před uvedením tohoto dlouhodobého majetku do stavu způsobilého k užívání a
 • c) tento dlouhodobý majetek je ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku.

(3) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého zdanitelného plnění, které není ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku, pokud v období zahrnujícím 6 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, toto plnění přijala a použila jej k vývozu zboží, který je osvobozen od daně.

(4) Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně rovněž u přijatého zdanitelného plnění, pokud

 • a) toto plnění pořídila přede dnem, kdy se stala plátcem,
 • b) toto plnění není ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku a
 • c) měla by u tohoto plnění nárok na vrácení daně podle § 82a nebo 83, který nemohla uplatnit, neboť pro podání žádosti o vrácení daně nesplnila podmínku minimální délky období pro uplatnění vrácení daně.

(5) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 až 4 se uplatní způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v § 72 až 78d. Pro výpočet částky nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku se přiměřeně použije § 78d odst. 2.

(6) Nárok na odpočet daně podle odstavců 1 až 4 lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem.

(7) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění podle odstavců 1 až 4, pokud mu z tohoto plnění vznikl nárok na vrácení částky podle § 79d nebo nárok na vrácení daně.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference