Pokuta za opožděné přiznání

 

Finanční úřad udělí pokutu za pozdní podání přiznání, je-li zpoždění delší než 5 pracovních dní.

 

Při pozdním podání vyměří finanční úřad pokutu v následující výši:

  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

 

Pokuta se sníží na polovinu, pokud podáte daňové tvrzení do třiceti dnů po termínu a zároveň v daném kalendářním roce nemáte u finančního úřadu jiné resty, tedy nedostali jste se do prodlení při podání jiného daňového tvrzení.

 

Nepodáme-li daňové přiznání, finanční úřad nás vyzve k jeho podání. Pokud jej nepodáme ani na základě výzvy, činí pokuta 5 % ze stanovené daně nebo daňové ztráty, ale vždy nejméně 500 korun, bez ohledu, jestli jsme se dostali do daňové povinnosti, nadměrného odpočtu nebo je naše daňová povinnost nulová. Maximální pokuta je zákonem stanovena na 300 tisíc korun.

 

Prominutí pokuty

Proti pokutě se nelze odvolat ani podat žádost o její prominutí, protože to daňový řád neumožňuje (vyjma pokuty za nepodání kontrolního hlášení).

 

Od 29. 7. 2016 byl novelizován zákon o DPH který umožňuje také prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. Konkrétní podmínky upravuje pokyn GFŘ D-29.

Pokyn D-29 Generálního finančního ředitelství, který umožňuje sankce u pokut vyšších než 1000 Kč plně nebo částečně prominout: 

  • jedno pochybení během jednoho kalendářního roku
  • zpoždění s podáním či reakcí v případě živelné katastrofy (nutné doložit)
  • zpoždění v případě neplánovaného zhoršení zdravotního stavu (nutné doložit)
  • zpoždění maximálně 5 pracovních dnů s reakcí na výzvu správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů (v případě, kdy poplatník pouze potvrzuje správnost původního podání)
  • zpoždění maximálně 5 pracovních dnů s reakcí na výzvu správce daně k podání kontrolního hlášení v případě, kdy poplatníkovi povinnost podat kontrolní hlášení ze zákona nevznikla

 

Daňový řád

§ 250 - Pokuta za opožděné tvrzení daně

 

(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši

a) 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,

b) 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo

c) 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

(2) Plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za každý následující den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést.

(3) Pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle odstavce 1 nebo 2 částku menší než 200 Kč.

(4) V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povinnost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvrzení trvá, použije se při výpočtu částky podle odstavce 1 nebo 2 stanovená horní hranice; výše pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně 500 Kč.

(5) Maximální výše částky vypočtené podle odstavce 1 nebo 2 nesmí být vyšší než 300.000 Kč.

(6) O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

(7) Výše pokuty za opožděné tvrzení daně je poloviční, pokud

  • a) daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho podání a
  • b) v daném kalendářním roce nebylo správcem daně u daňového subjektu v době vydání platebního výměru zjištěno jiné prodlení při podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference