Minimální mzda

 

Minimální mzda je zakotvena v § 111 zákoníku práce:

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

(2) Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 7 955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu; další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy.

(3) Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou; použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová mzda,

b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou, nebo

c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

 

Rok měsíční částka hodinová částka
2021 15.200 90,50
2020 14.600 87,30
2019 13.500 79,80
2018 12.200 73,20
2017 11.000 66,00
2016 9.900 58,70
2015 9.200 55,00

 

Zaručená mzda

S novým zákoníkem práce byl v roce 2007 zaveden pojem zaručená mzda (§ 112 Zákoníku práce), který na rozdíl od minimální mzdy stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost  vykonávané práce. Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

V případě jiné délky stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin týdně (např. u 2směnného pracovního režimu 38,75 hodiny týdně, 3směnného a nepřetržitého pracovního režimu 37,5 hodiny týdně apod.) se hodinové sazby minimální mzdy i nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují. Pokud je však se zaměstnancem sjednána individuálně kratší pracovní doba nebo pokud zaměstnanec neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy se úměrně snižují.

Skupina Třída za hodinu v roce 2017 měsíčně v roce 2017 za hodinu v roce 2018 měsíčně v roce 2018
1. 1.+2. 66,00 11.000 73,20 12.200
2. 3.+4. 72,90 12.200 80,80 13.500
3. 5.+6. 80,50 13.400 89,20 14.900
4. 7.+8. 88,80 14.800 98,50 16.400
5. 9.+10. 98,10 16.400 108,80 18.100
6. 11.+12. 108,30 18.100 120,10 20.000
7. 13.+14. 119,60 19.900 132,60 22.100
8. 15.+16. 132,00 22.000 146,40 24.400

 

Výše zaručené mzdy

Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do 8 skupin tak, že pro 1. skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě a pro 8. skupinu prací činí přibližně dvojnásobek minimální mzdy. Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální mzda. Na rozdíl od minimální mzdy se zaručená mzda nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Nedosáhne-li mzda nebo plat – a to bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli – příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel opět povinen poskytnout zaměstnanci doplatek. Na zaměstnavatele, u kterého je mzda zaměstnanců sjednána kolektivní smlouvou, se ustanovení zákoníku práce o zaručené mzdě nevztahuje.

 

1. skupina

Profese:
– pomocné práce v kuchyni (mytí nádobí apod.)
– ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti
– drobné šicí práce
– práce v obchodním provozu (výkup lahví apod.)
– služby v hotelu, manipulace se zavazadly, vydávání klíčů
– úklidové práce
– doručování zásilek
– kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů (vrátný)

 

2. skupina

Profese:
– ruční manipulace s předměty (nad 15 kg)
– kopáčské práce
– přidavačské práce (příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha dopravních pásů, míchaček apod.)
– opravy dlažeb chodníků a vozovek asfaltem
– montáž lešení do výšky 10 metrů
– nabídka a prodej omezeného sortimentu (tisk, ceniny, tabákové výrobky, nápoje a suvenýry ve stáncích i pochůzkovým prodejem a pod.)
– domovnické a školnické práce (údržbářské práce)
– doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin s výkladem
– ochrana objektů
– sanitář
manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu
řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace
– řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností
do 3,5 tun
– výroba jídel z polotovarů, výroba polévek a příloh k hlavním chodům
– třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, včetně obsluhy balících automatů či linek
– pokojská v mezinárodních hotelech
– prodej u čerpacích stanic

 

3. skupina

Profese:
– vyzdívání příček z různých druhů materiálů
– opravy elektrických a tepelných spotřebičů
– odborné kadeřnické práce
– nabídka a prodej zboží, přejímka, uskladňování,
vystavení a aranžování zboží
– výroba a výdej běžných druhů teplých jídel
– obsluha zákazníků v restauračních zařízeních nebo u baru (včetně míchání nápojů, inkasa tržeb apod.)
– složitější klempířské práce
– jednodušší topenářské práce
– porážení skotu a zpracování masa (jatka)
– počítačové práce v prostředí databázových systémů (tabulky, text apod.)
– jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi
– řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení nebo vozidel nad 3,5 tuny
– opravy automobilů
– strojvedoucí metra
– pokladní
– ošetřovatel, zubní instrumentář
– zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras 

 

 

4. skupina

Profese:
– organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování akce
– výpočet a zaúčtování mezd (zajišťování výplaty, výpočet a provádění srážek ze mzdy)
– zhotovování obleků v modelové a zakázkové výrobě
– porodní asistentka, všeobecná sestra, zdravotnický záchranář (pokud jsou vykonávány pod odborným dohledem)
– složité topenářské práce
– účtování pohledávek a závazků, sledování a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech
– strojvedoucí na vedlejších železničních tratích
– lámání včetně korektur časopisů
– zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb
– výroba náročných specialit české i zahraniční kuchyně
– diagnostika závad a elektrického či elektronického příslušenství vozidel (včetně odstranění závad)

 

5. skupina

Profese:
– všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, (pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem)
– standartní správce IT ve firmě
– zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků
– zajišťování personální a mzdové agendy vedení účetnictví účetní jednotky, analýza pohledávek a závazků
– samostatné zajišťování daňové agendy (včetně jednání s finančním úřadem)
– zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti (průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace apod.)
– vytváření a testování aplikačního programového vybavení
– organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách více státy, jednání se zahraničními partnery, kvalifikovaný výklad a tlumočení
– vzdělávání dětí (pouze předškolního věku)
– instruktor praktického výcviku v autoškole
– řízení odborných prací na konkrétním výrobním nebo provozním úseku (mistr či dispečer)
– zpracovávání nebo posuzování projektů staveb

 

6. skupina

Profese:
– vývoj aplikačních programových vybavení
– správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů
– zajišťování obchodní činnosti, a to včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních
vztahů, organizace prodeje apod.
– vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky staveb
– výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN + vytváření uživatelských aplikací
– tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů

 

7. skupina

Profese:
– vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky
– tvorba celkových marketingových strategií
– vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů či absolventů vysokých škol
– stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu apod.
– koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi
– lékař, farmaceut či zubař

 

8. skupina

Profese:
– finanční operace na finančním či kapitálovém trhu
– stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie firmy či organizace, koordinace finančních a dalších aktivit
– tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory hlavního významu

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference