Minimální mzda

 

Minimální mzda je zakotvena v § 111 zákoníku práce:

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

(2) Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. Základní sazba minimální mzdy činí nejméně 7 955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu; další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy.

(3) Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

a) ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou; použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová mzda,

b) k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou, nebo

c) k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Zaručená mzda

S novým zákoníkem práce byl v roce 2007 zaveden pojem zaručená mzda (§ 112 Zákoníku práce), který na rozdíl od minimální mzdy stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost  vykonávané práce. Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

V případě jiné délky stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin týdně (např. u 2směnného pracovního režimu 38,75 hodiny týdně, 3směnného a nepřetržitého pracovního režimu 37,5 hodiny týdně apod.) se hodinové sazby minimální mzdy i nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují. Pokud je však se zaměstnancem sjednána individuálně kratší pracovní doba nebo pokud zaměstnanec neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy se úměrně snižují.

Skupina Třída za hodinu v roce 2017 měsíčně v roce 2017 za hodinu v roce 2018 měsíčně v roce 2018
1. 1.+2. 66,00 11.000 73,20 12.200
2. 3.+4. 72,90 12.200 80,80 13.500
3. 5.+6. 80,50 13.400 89,20 14.900
4. 7.+8. 88,80 14.800 98,50 16.400
5. 9.+10. 98,10 16.400 108,80 18.100
6. 11.+12. 108,30 18.100 120,10 20.000
7. 13.+14. 119,60 19.900 132,60 22.100
8. 15.+16. 132,00 22.000 146,40 24.400

 

Výše zaručené mzdy

Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do 8 skupin tak, že pro 1. skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě a pro 8. skupinu prací činí přibližně dvojnásobek minimální mzdy. Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální mzda. Na rozdíl od minimální mzdy se zaručená mzda nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Nedosáhne-li mzda nebo plat – a to bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli – příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel opět povinen poskytnout zaměstnanci doplatek. Na zaměstnavatele, u kterého je mzda zaměstnanců sjednána kolektivní smlouvou, se ustanovení zákoníku práce o zaručené mzdě nevztahuje.

 

1. skupina

Profese:
– pomocné práce v kuchyni (mytí nádobí apod.)
– ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti
– drobné šicí práce
– práce v obchodním provozu (výkup lahví apod.)
– služby v hotelu, manipulace se zavazadly, vydávání klíčů
– úklidové práce
– doručování zásilek
– kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů (vrátný)

 

2. skupina

Profese:
– ruční manipulace s předměty (nad 15 kg)
– kopáčské práce
– přidavačské práce (příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha dopravních pásů, míchaček apod.)
– opravy dlažeb chodníků a vozovek asfaltem
– montáž lešení do výšky 10 metrů
– nabídka a prodej omezeného sortimentu (tisk, ceniny, tabákové výrobky, nápoje a suvenýry ve stáncích i pochůzkovým prodejem a pod.)
– domovnické a školnické práce (údržbářské práce)
– doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin s výkladem
– ochrana objektů
– sanitář
manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu
řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace
– řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností
do 3,5 tun
– výroba jídel z polotovarů, výroba polévek a příloh k hlavním chodům
– třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, včetně obsluhy balících automatů či linek
– pokojská v mezinárodních hotelech
– prodej u čerpacích stanic

 

3. skupina

Profese:
– vyzdívání příček z různých druhů materiálů
– opravy elektrických a tepelných spotřebičů
– odborné kadeřnické práce
– nabídka a prodej zboží, přejímka, uskladňování,
vystavení a aranžování zboží
– výroba a výdej běžných druhů teplých jídel
– obsluha zákazníků v restauračních zařízeních nebo u baru (včetně míchání nápojů, inkasa tržeb apod.)
– složitější klempířské práce
– jednodušší topenářské práce
– porážení skotu a zpracování masa (jatka)
– počítačové práce v prostředí databázových systémů (tabulky, text apod.)
– jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi
– řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení nebo vozidel nad 3,5 tuny
– opravy automobilů
– strojvedoucí metra
– pokladní
– ošetřovatel, zubní instrumentář
– zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras 

 

 

4. skupina

Profese:
– organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování akce
– výpočet a zaúčtování mezd (zajišťování výplaty, výpočet a provádění srážek ze mzdy)
– zhotovování obleků v modelové a zakázkové výrobě
– porodní asistentka, všeobecná sestra, zdravotnický záchranář (pokud jsou vykonávány pod odborným dohledem)
– složité topenářské práce
– účtování pohledávek a závazků, sledování a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech
– strojvedoucí na vedlejších železničních tratích
– lámání včetně korektur časopisů
– zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb
– výroba náročných specialit české i zahraniční kuchyně
– diagnostika závad a elektrického či elektronického příslušenství vozidel (včetně odstranění závad)

 

5. skupina

Profese:
– všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, (pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem)
– standartní správce IT ve firmě
– zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků
– zajišťování personální a mzdové agendy vedení účetnictví účetní jednotky, analýza pohledávek a závazků
– samostatné zajišťování daňové agendy (včetně jednání s finančním úřadem)
– zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti (průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace apod.)
– vytváření a testování aplikačního programového vybavení
– organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách více státy, jednání se zahraničními partnery, kvalifikovaný výklad a tlumočení
– vzdělávání dětí (pouze předškolního věku)
– instruktor praktického výcviku v autoškole
– řízení odborných prací na konkrétním výrobním nebo provozním úseku (mistr či dispečer)
– zpracovávání nebo posuzování projektů staveb

 

6. skupina

Profese:
– vývoj aplikačních programových vybavení
– správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů
– zajišťování obchodní činnosti, a to včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních
vztahů, organizace prodeje apod.
– vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky staveb
– výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN + vytváření uživatelských aplikací
– tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů

 

7. skupina

Profese:
– vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky
– tvorba celkových marketingových strategií
– vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů či absolventů vysokých škol
– stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu apod.
– koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi
– lékař, farmaceut či zubař

 

8. skupina

Profese:
– finanční operace na finančním či kapitálovém trhu
– stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie firmy či organizace, koordinace finančních a dalších aktivit
– tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory hlavního významu

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference