Nákup zboží z EU plátcem DPH

 

Pokud je kupující plátce DPH, je důležité, zda

  • zboží nakoupil od plátce
  • místo plnění

 

Místo plnění

Podle § 11, zákona o DPH platí, že za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je považováno místo, kde se zboží nachází po ukončení přepravy.

 

Nákup zboží z EU od plátce

 

1. Zboží skončí v tuzemsku

V případě, že zboží je dovezeno do tuzemska, tak musíme zaplatit daň a současně máme nárok na odpočet daně.

Daň si sami vypočteme  a zároveň máme nárok na odpočet daně, tedy daň na vstupu. Jedná se o tzv. samovyměření daně.

Odvod daně finančnímu úřadu tak bude nulový.

 

2. Zboží skončí mimo tuzemsko

V případě, že zboží není dovezeno do tuzemska, tak musíme zaplatit daň ale nemáme nárok na odpočet daně.

Jedná se o případy, kdy český plátce objedná zboží např. z Polska pod svým DIČ CZxxxx, ale zboží nechá převést od dodavatele např. do Německa. Místo ukončení přepravy (t.j. místo plnění) je tedy Německo.

 

Není nárok na odpočet

Dle § 11, odst 2 nemá plátce nárok na odpočet daně. V tomto případě, tedy plátce musí DPH odvést.

Nárok na odpočet má plátce (dle § 72 zákona o DPH), pouze tehdy, pokud přijaté plnění použije pro uskutečnění svých plnění. Pokud není zboží v tuzemsku, tak ho plátce nemůže pro svá zdanitelná plnění použít.

Pokud však pořizovatel následně vypořádá daň ve státě, kde skončila doprava (tedy v Německu), je podle ustanovení § 11 odst. 3 oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého byla odvedena daň v Německu.

To prokáže tím, že doloží daňové přiznání, které podal v Německu.

 

Příklad

Český plátce pořizuje zboží z Polska od osoby registrované k dani v tomto jiném členském státě, přičemž poskytl polskému dodavateli své české DIČ, avšak požaduje zboží odeslat do Německa, kde bude odeslání tohoto zboží ukončeno. Jestliže plátci vznikne povinnost přiznat z pořízeného zboží daň v Německu, ale plátce tuto povinnost nesplní, bude místo plnění v České republice, kde bylo plátci vydáno DIČ uvedené dodavateli. Plátce bude v tomto případě povinen přiznat daň z pořízeného zboží v tuzemsku, avšak nebude mít u tohoto pořízeného zboží nárok na odpočet daně.

 

Jak z toho ven

Pro tyto případy je tedy nutné zaregistrovat se k DPH v zemích, kde končí přeprava.

Dodavatelům tedy dávat vždy ta DIČ, která souhlasí se zemí kam se zboží přepravuje.

V našem příkladu tedy poskytneme polskému dodavateli německé DIČ. V tomto případě se tedy chováme jako německý plátce, t.j. přeprava končí v "tuzemském Německu" a máme nárok na odpočet daně. Jen tyto nákupy musíme uvést v německém přiznání k DPH.

 

Nákup zboží od neplátce DPH

Pokud plátce DPH pořídí zboží z EU od neplátce DPH, jedná se o plnění které není předmětem daně a nikde s v daňovém přiznání neuvádí.

V definici pořízení zboží z EU se jako podmínka uvádí nákup zboží od osoby registrované k DPH (viz § 16), což v tomto případě neplatí.

 

Jedná se tedy o obdobnou situaci, jako když plátce kupuje zboží v tuzemsku od neplátce.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference