Penále

 

Pokud finanční úřad v rámci daňové kontroly zjistí, že jsme přiznali nižší daň, tak nám doměří kromě daně také penále.

 

Penále se hradí z částky dodatečně vyměřené daně nebo dodatečně snížené daňové ztráty:

  • 20 %, pokud je daň zvyšována,
  • 20 %, pokud je snižován daňový odpočet,
  • 1 %, pokud je snižována daňová ztráta.

 

Kromě vyměřeného penále finanční úřad vyměří také úroky z prodlení za každý den zpoždění.

Pokud na nesrovnalosti přijdeme sami a daň doplácíme na základě našeho dodatečného daňového přiznání, platíme jen úrok z prodlení.

 

Od roku 2015 zákon opět připouští požádat o prominutí penále.

 

Daňový řád

§ 251 - Penále

 

(1) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši

a) 20 %, je-li daň zvyšována,

b) 20 %, je-li snižován daňový odpočet, nebo

c) 1 %, je-li snižována daňová ztráta.

(2) Správce daně sníží penále podle odstavce 1 písm. a) o penále podle odstavce 1 písm. c), pokud povinnost k jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které bylo penalizováno.

(3) Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále platebním výměrem a současně je předepíše do evidence daní. Penále je splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru, nejdříve však ke stejnému dni jako stanovená daň, ze které se toto penále vypočte.

(4) Pokud je doměřována daň podle dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, povinnost uhradit penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference