Neplacené volno

 

Neplacené volno může zaměstnavatel udělit se souhlasem zaměstnance. Na neplacené volno není žádný právní nárok.

  • Neplacené volno se počítá v kalendářních dnech
  • Za každý kalendářní den nepřítomnosti se musí zaplatit zdravotní pojištění

 

Sociální zabezpečení 

Za dobu neplaceného volna se žádné sociální pojištění neodvádí.

Vyměřovacím základem pro sociální pojištění je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně. Protože za dobu neplaceného volna žádný příjem není, neodvádí se z neplaceného volna pojistné na sociální pojištění.

 

Zdravotní pojištění

Od roku 2015 se již za dny neplaceného volna neodvádí zdravotní pojištění, za předpokladu, že zaměstnnanec má v daném měsící měsíční vyměřovací základ alespoň ve výši minimální mzdy.

 

V případě, že nemá vyměřovací základ ve výši minimální mzdy, provede se odvod doplatku do výše minimální mzdy.

 

Do roku 2015 platilo:

Za každý kalendářní den trvání neplaceného volna se k úhrnu příjmů zaměstnance připočte poměrná část minimální mzdy, která připadá na jeden den v daném měsíci.

Vzorec pro výpočet vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění:

Minimální mzda / počet kalendářních dnů v měsíci * počet kalendářních dnů neplaceného volna

 

Příklad:

V měsíci březnu bylo zaměstnanci poskytnuto 10 kalendářních dnů neplaceného pracovního volna.

Zvýšení vyměřovacího základu ZP = (minimální mzda 8500 Kč /31 dní v měsíci březen) x 10 kalendářních dní nepl.volna = 2742 Kč

Vyměřovací základ zaměstnance se v uvedeném měsíci zvýší o částku 2742 Kč.

 

Platba zaměstnavatele

Standardně se 1/3 pojistného sráží z příjmu zaměstnance a 2/3 jsou náklady zaměstnavatele.

 

Zaměstnavatel může uzavřít se zaměstnancem písemnou smlouvu, kde se zaměstnanec zaváže, že zcela nebo zčásti zaplatí i tu část pojistného, kterou by byl jinak povinen uhradit zaměstnavatel.

 

Zaměstnanci kteří zdravotní pojištění neplatí

Pokud neplacené volno čerpá zaměstnanec, za kterého je plátcem pojistného zároveň i stát, např.

  • poživatel důchodu,
  • rodič na mateřské či rodičovské dovolené,
  • osoba pečující o osobu závislou na péči ve II. až IV. stupni a
  • další osoby (§ 3 odst. 5 a 8 zák. č. 592/1992 Sb.)

nebude se pojistné na zdravotní pojištění za dobu neplaceného volna odvádět. Vyměřovacím základem je u těchto osob skutečný příjem.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference