Příspěvek na penzijní a životní pojištění

 

Zaměstnavatelé mohou přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění nebo penzijní připojištění.

Tento příspěvek je do maximální hranice daňově zvýhodněný.

Od ledna 2017 je stanovena maximální hranice příspěvku ve výši 50.000,- ročně.

 

Zaměstnanec

Příspěvek zaměstnavatele do maximální hranice je pro zaměstnance osvobozený příjem od daně z příjmů ze závislé činnosti (zákon o dani z příjmů § 6, odst.9, písmeno p).

 

Z příspěvku zaměstnavatele se do maximální hranice neplatí sociální ani zdravotní popjištění.

 

Zaměstnavatel

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance je vždy daňově uznatelný náklad.

Zde se žádná maximální hranice neuplatňuje.

 

Příspěvek do maximální roční hranice je také osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění.

 

Aby byl příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem, musí být tento příspěvek sjednán v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě, ve vnitřním předpisu nebo v jiné smlouvě (viz. § 24 odst.2 písm.j) bod 5 zákona o daních z příjmů).

 

Dotaz

V prosinci roku 2023 jsme zaplatili příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění ve výši 50.000,-. Je nutné provést případné časové rozlišení?

Ne, u příspěvku se žádné časové rozlišení neprovádí. V zákoně je stanovena maximální výše příspěku, který je daňově uznán za rok.  V případě platby na další rok, se jedná o "časové rozišení" u zaměstnance, nikoliv u zaměstnavatele.

 

 

Legislativa

 

Zákon o daních z příjmů

§ 6 - Příjmy ze závislé činnosti

(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50.000 Kč ročně jako

1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,

2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, a v případě smrti zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění, nebo

3. příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), za podmínky, že výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné; dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let, k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození zaniká a příjmem podle § 6 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele; tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti; zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference