Informace o obsahu pracovního vztahu

 

Do 7 dnů od vzniku pracovního poměru, je nutné informovat zaměstnance o údajích, které jsou uvedeny v § 77a zákoníku práce.

Příslušný paragraf naleznete na této stránce dole.

 

Vznik pracovního poměru je den nástupu do práce uvedený ve smlouvě.

Pro zaměstnance, keří mají den vzniku pracovního poměru před 1.10.2023, má zaměstnavatel povinnost tyto informace sdělit pouze na vyžádání zaměstnance.

 

Samostatný dokument

Protože se jedná o mnoho údajů, které se na pracovní smlouvu nevlezou,  doporučujeme vytvořit samostatný dokument Informace o obsahu pracovního poměru.

Tento dokument poté zaměstnancům poslat elektronicky.

Vzory najdete na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-pravo#vzory

Pro DPP a DPČ je určen vzor Informace o obsahu pracovního vztahu založeného DPP a DPČ

 

 

§ 77a - Informování o obsahu právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

(1) Neobsahuje-li tyto údaje dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o

 • a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
 • b) bližším označení sjednané práce a místa výkonu práce,
 • c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené,
 • d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
 • e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, a o délce a běhu výpovědní doby,
 • f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
 • g) předpokládaném rozsahu pracovní doby za den nebo týden, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období podle § 76 odst. 3,
 • h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
 • i) odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o místu a způsobu vyplácení odměny z dohody,
 • j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a o označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,
 • k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance,

  a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference