Zboží a služby podléhající přenosu daňové povinnosti

 

Některé zboží a služby podlehají přenosu daňové povinnosti vždy, některá až při dosažení částky 100.000,-Kč.

 

Zboží a služby bez ohledu na výši částky

Režim přenosu daňové povinnosti se uplatní u následujících plnění (bez ohledu na částku):

 • dodání zlata (§ 92b zákona o DPH)
 • dodání odpadu, šrot, sběrný papír... uvedených v příloze č.5 zákona o DPH (§ 92c zákona o DPH)
 • dodání nemovité věci (§ 92d zákona o DPH)
 • stavební a montážní práce (§ 92e zákona o DPH)

 

Zboží a služby přesahující částku 100.000,- Kč

Dle § 92f zákona o DPH se jedná o dočasné použití na základě nařízení vlády.

Seznam zboží a služeb je uveden v příloze č.6 zákona o DPH.

Jedná se o nařízení vlády č.361/2014 Sb a č.11/2016 Sb.

Dle § 2 uvedeného nařízení se režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.

 

Příloha č. 6 k zákonu o DPH.

Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti (nad 100.00,- Kč).

 • 1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
 • 2. Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití.
 • 3. Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele.
 • 4. Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2.
 • 5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny.
 • 6. Poskytnutí telekomunikačních služeb. 
 • 7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů.
 • 8. Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.
 • 9. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92.
 • 10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

 

Metodika Ministerstva financí

Ministerstvo financí vydalo metodický pokyn č..j.: 2552/15/7100-20116-011073, kde jsou uvedeny rovněž nomenklaturní kódy zboží, kterých se přenos daňové povinnosti týká.

Pokyn naleznete zde.

 

Příloha č. 5 k zákonu o DPH.

Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti (bez výše částky).

Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží
2618 00 00 Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli
2619 00 Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné odpady z výroby železa nebo oceli
2620 Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny
3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů
4004 00 00 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a prášky a zrna z nich
4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
5003 00 00 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
5103 00 00 Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů (včetně niťového odpadu avšak kromě rozvlákněného materiálu)
5103 20 00 Ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
5103 30 00 Odpad z hrubých zvířecích chlupů
5202 00 00 Bavlněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
5202 10 00 Niťový odpad
5505 Odpad z chemických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání
7001 00 10 Skleněné střepy a jiné skleněné odpady
7112 Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů
7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech
7404 00 Měděný odpad a šrot
7503 00 Niklový odpad a šrot
7602 00 Hliníkový odpad a šrot
7802 00 00 Olověný odpad a šrot
7902 00 00 Zinkový odpad a šrot
8002 00 00 Cínový odpad a šrot
8101 97 00 Odpad a šrot z wolframu
8102 97 00 Odpad a šrot z molybdenu
8103 30 00 Odpad a šrot z tantalu
8104 20 00 Odpad a šrot z hořčíku
8105 30 00 Odpad a šrot z kobaltu
ex 8106 00 10 Odpad a šrot z bismutu
8107 30 00 Odpad a šrot z kadmia
8108 30 00 Odpad a šrot z titanu
8109 30 00 Odpad a šrot ze zirkonia
8110 20 00 Odpad a šrot z antimonu
811100 19 Odpad a šrot z manganu
8112 13 00 Odpad a šrot z berylia
8112 22 00 Odpad a šrot z chrómu
8112 52 00 Odpad a šrot z thallia
8112 92 10 Odpad a šrot hafnia
8112 92 21 Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a germania
8113 00 40 Odpad a šrot z cermetů
8548 10 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference