Zboží a služby podléhající přenosu daňové povinnosti

 

 

Zboží a služby bez ohledu na výši částky

Režim přenosu daňové povinnosti se uplatní u následujících plnění (bez ohledu na částku):

 • stavební a montážní práce (§ 92e zákona o DPH)
 • dodání zlata (§ 92b zákona o DPH)
 • dodání odpadu, šrot, sběrný papír... uvedených v příloze č. 5 (§ 92c zákona o DPH)
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 (§ 92f zákona o DPH)
 • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,

 

Pokud se plátce, který dodává nemovitost jinému plátci, rozhodne, že uplatní daň (i když by mohlo být toto dodání od DPH osvobozeno), může tak učinit, ale tato transakce pak bude probíhat od 1. ledna 2016 již v režimu přenesení daňové povinnosti.

 

Zboží přesahující částku 100.000,- Kč

Dle § 92f zákona o DPH se jedná o dočasné použití na základě nařízení vlády.

Jedná se o nařízení vlády č. 361/2014 Sb.

Dle § 2 uvedeného nařízení se režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.

Dle přílohy č.6 zákona o DPH se jedná o:

 • 1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
 • 2. Dodání mobilních telefonů, kterými se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí zařízení vyrobená nebo upravená pro použití ve spojení se sítí, která má licenci, a provozovaná na stanovených frekvencích, bez ohledu na to, zda mají další využití.
 • 3. Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele.
 • 4. Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2.
 • 5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny.
 • 6. Poskytnutí telekomunikačních služeb. 
 • 7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů.
 • 8. Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.
 • 9. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92.
 • 10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

 

Metodika Ministerstva financí

Ministerstvo financí vydalo metodický pokyn č..j.: 2552/15/7100-20116-011073, kde jsou uvedeny rovněž nomenklaturní kódy zboží, kterých se přenos daňové povinnosti týká.

Pokyn naleznete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference