Veterinární služby

 

Sazby DPH u veterinární služby

Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Odbor nepřímých daní
Č. j.: 5262/15/7100-20116-011695
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Hušáková, Oddělení daně z přidané hodnoty I
Tel: (+ 420) 296 854 142, (+ 420) 296 852 222
E-mail: podatelna@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: p9iwj4f


Uplatnění DPH u veterinárních služeb a zboží

Vážený pane,
k Vašemu dotazu doručenému na Generální finanční ředitelství, který nám byl i zároveň postoupen Ministerstvem financí, uvádíme následující:


Úvodem je třeba poznamenat, že přesun veterinárních léků do druhé snížené sazby daněnijak nezasahuje do základních principů v uplatnění DPH. Z pohledu Vašeho dotazu tedy do rozlišení poskytnutého plnění co do služby či zboží, dále do pravidel ve stanovení základu daně za uskutečněné plnění a v neposlední řadě do ustálených principů vyplývajících z judikatury Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) zejména z pohledu hlavního a vedlejšího plnění. V tomto směru by se tudíž na uplatnění daně u veterinárních služeb nemělo v souvislosti se změnami sazeb nic měnit.


Považujeme tak za vhodné shrnout a upozornit na základní východiska a principy, z nichž by měli plátci provozující veterinární praxi vycházet.


Primárně je třeba rozlišit, zda plátce uskutečňuje veterinární službu či dodává zboží jako samostatné plnění. Pokud jde o veterinární služby, pak zde nelze pominout ustanovení § 36 odst. 3 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“), podle kterého se do základu daně při poskytnutí služby zahrne i materiál přímo související s poskytovanou službou.

 

Z toho je pak zřejmé, že i veterinární léky spotřebované v rámci poskytnuté veterinární služby musejí být součástí základu daně k ní se vztahujícího. Nad to samozřejmě nelze pominout i další ustanovení vztahující se k základu daně a judikaturu SDEU. Obecně položky vyjmenované v odst. 3 § 36 zákona o DPH, které mají být zahrnuty do základu daně, tj. takové, které nesmějí být „účtovány“ zvlášť a nezávisle na poskytovaném plnění, lze v návaznosti na judikaturu SDEU stručně charakterizovat tak, že jde o plnění bezprostředně související s poskytovaným plněním, kdy svou povahou ovlivňují výslednou cenu uskutečněného plnění. Přičemž z pohledu vystavení daňového dokladu podotýkáme, že zákon o DPH nijak plátci nebrání na daňovém dokladu informativně uvést a vyčíslit jednotlivé položky, ze kterých se skládá základ daně.

 

Pokud není možno další plnění poskytované veterinářem zahrnout do základu daně za poskytnutou veterinární službu, je třeba na něj zpravidla pohlížet jako na samostatné plnění s vlastním daňovým režimem.

 

Nicméně v této souvislosti připomínáme z hlediska principů aplikace DPH ještě pravidla jednotného a nedělitelného plnění.

 

O souborné plnění, které je třeba považovat za jediné, se jedná tehdy, pokud je jedno z plnění plněním hlavním a jiné plnění je pouhým nesamostatným vedlejším plněním.

 

Pro vedlejší plnění pak platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo o sobě, ale je prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek. K danému je pak třeba z pohledu aplikace daně z přidané hodnoty uvést, že daňový režim plnění vedlejšího se řídí daňovým režimem plnění hlavního.


O jediné nedělitelné plnění jde, pokud dvě nebo více dílčích plnění či úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani je tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, jehož rozdělení by bylo umělé. Kdy daňový režim se pak zjednodušeně řečeno odvíjí od toho plnění, které tvoří podstatný charakter.


V praxi však může být někdy velmi tenká hranice mezi vymezením souborného či nedělitelného plnění. Nicméně konečný důsledek při aplikaci DPH je takový, že výsledný daňový režim se odvíjí od plnění hlavního příp. charakterem převažujícího.


K Vašim jednotlivým otázkám:

Pokud veterinář pouze dodává zboží, tj. prodá léčiva či jiný zdravotnický materiál, uplatní na výstupu DPH se sazbou platnou pro dané zboží. Jestliže tedy předmětem dodání bude veterinární lék odpovídající vymezení přílohy č. 3a zákona o DPH, uplatní se sazba daně ve výši 10%.


Pokud veterinář aplikuje léčivo či jiný materiál v rámci poskytnuté veterinární služby, pak toto léčivo a materiál v souladu s § 36 zákona o DPH vstupuje do základu daně za poskytnutou službu, u níž se uplatní základní sazba daně. Z pohledu Vámi uvedených konkrétních případů je nutno uvést, že skutečnost, že část materiálu či léčiv je pacientovi vydána domů automaticky neznamená, že půjde o samostatné plnění mimo veterinární službu. Pokud vydaný materiál přímo souvisí s poskytnutou službou a pro její řádné poskytnutí je nezbytně nutný, tak také vstoupí do základu daně za poskytnutou veterinární službu. Jak bylo uvedeno již v úvodu, může veterinář na vystaveném daňovém dokladu pro
ilustraci vyčíslit jednotlivě část z celkového základu daně, která se vztahuje k použitému materiálu, léčivu či samotnému úkonu.

 

Nicméně na druhé straně, pokud by si zákazník u veterináře v rámci jedné návštěvy zakoupil i další léčivo či jiné zboží nesouvisející s poskytnutou službou, pak u tohoto prodeje půjde o samostatné plnění spočívající v dodání zboží, u kterého se uplatní příslušná sazba daně.

 

Z pohledu principů, na kterých je založena DPH totiž nelze pro zjednodušení říci, že jedna návštěva se rovná jednomu zdanitelnému plnění. V rámci jedné návštěvy, může být totiž uskutečněno několik samostatných na sobě nezávislých plnění.


Jestliže veterinář uskutečňuje plnění spočívající v dodání zboží, pak u tohoto dodání se uplatní sazba daně zákonu o DPH odpovídající. V případě druhé snížené sazby daně u veterinárních léčiv musí být pouze splněno, že jde o léčivý přípravek, tj. o lék a tento je vymezen číselným kódem celního sazebníku v příloze č. 3a zákona o DPH uvedeného.


K tomuto doplňujeme, že zákon nikterak uplatnění druhé snížené sazby daně nevztahuje k osobě prodejce, ke schválení léčiva nějakou konkrétní autoritou či podmínce přípravku na předpis nebo bez předpisu. Pokud jde ve zkratce o lék zařazený do příslušného kódu celního sazebníku, uplatní se druhá snížená sazba daně bez ohledu na výše uvedené.


Tudíž pokud veterinář nakoupí veterinární lék v souladu se zákonem podléhající druhé snížené sazbě daně a tento bude dál prodávat mimo součást veterinární služby, tj. půjde u jeho prodeje o samostatné plnění, uplatní u něj taktéž druhou sníženou sazbu daně.

 


S pozdravem
Ing. Blanka Mattauschová
ředitelka odboru
Elektronicky podepsáno
06.02.2015
Ing. Blanka Mattauschová
reditelka odboru

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference