Ošacení zaměstnanců

 

Pořízení pracovního oblečení, které je výhradně používáno pro účely podnikání a výkon profese je nákladem na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (dle obecného ustanovení § 24 odst.1 zákona o dani z příjmů).

 

Ochranný oděv

Povinnost poskytnout ochranný pracovní oděv a obuv zaměstnancům pracujícím v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, anebo plní ochrannou funkci, ukládá zaměstnavatelům zákoník práce.

 • montérky
 • pracovní bunda
 • číšnický frak
 • pracovní rondon kuchaře
 • lékařský plášť
 • plášť skladníka
 • .....

 

Pracovní oděv

Za pracovní oděv je také považováno tzv. firemní pracovní oblečení (stejnokroje) poskytnuté např. zaměstnancům obchodů... apod., pokud plní zejména reklamní, propagační a organizační účely.

Tyto pracovní oděvy jsou daňově uznatelné.

Podmínky pro daňovou uznatelnost:

 • Nesmí být zaměnitelné s běžným (volnočasovým, společenským) oděvem. To se řeší firemními barvami, případně výrazně umístěným logem firmy.
 • Ve vnitřních předpisech je uvedena povinnost zaměstnanců používat pracovní oděvy pouze při výkonu zaměstnání.
 • Zároveň je ve vnitřních předpisech vymezena podoba jednotného pracovního oblečení a jeho součástí.
 • Zaměstnavatel musí doložit nákup tohoto oblečení a případné náklady související s pořízením nebo zhotovením firemních nápisů, loga apod.
 • Zároveň musí vést dokumentaci o pracovních oděvech – zápis o předání pracovního oblečení konkrétním zaměstnancům.

 

Společenský oděv

U společenského oděvu je situace trochu odlišná.

Máme na mysli např. společenský oblek ředitele, advokáta....

Aby se jednalo o daňově uznatelný náklad, musíte prokázat finančnímu úřadu, že oblečení nepoužíváte pro osobní potřebu.

Ideální je, když je oblečení uchováváno v prostorách firmy. V opačném případě, můžete dávat do daňových nákladů 1/2 ceny.

Polovina ceny vychází z předpokladu, že zaměstnanec 8 hodin pracuje, 8 hodin má volno a 8 hodin spí. Takže oděv může používat 1/2 v práci a 1/2 ve svém volném čase.

Druhou polovinu musíte připočítat zaměstnanci ke mzdě a odvést z ní sociální a zdravotní pojištění.

 

Zákon o daních z příjmů

§ 24 - Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně náklady a výnosy.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference