Vyřazení majetku z daňové evidence

 

Vyřazením hmotného majetku z obchodního majetku pro osobní potřebu nevzniká zdanitelný příjem, tudíž není nutná žádná úprava základu daně.

 

Pokud by došlo v budoucnu k opětovnému zařazení do obchodního majetku, bude poplatník pokračovat v odpisování (§ 30 odst. 12 písm. f) ZDP).

 

DPH

V případě, že jste plátce DPH, musíte při vyžazení majetku odvést DPH.

V okamžiku vyřazení z obchodního majetku výhradně pro soukromé použití plátce dochází k fikci dodání zboží dle § 13 odst.4 písmeno a) zákona o DPH.

Vyřazení z obchodního majetku je tedy předmětem DPH a plátce daně má povinnost odvést DPH.

DPH se odvádí z ceny obvyklé  (dle § 36 odst.6 písmeno a) zákona o DPH).

Základem daně je  „cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží k DUZP“.

 

Jak určit cenu obvyklou

Základem daně tedy není zůstatková cena majetku, ale cena obvyklá. Pro stanovení ceny doporučujeme najít inzeráty na prodej obdobného majetku. Dle nabízených cen určit cenu obvyklou.

Pokud vyřazujete např. auto, nejděte inzeráty na prodej stejného typu s podobným stářím a počtem najetých kilomtrů.

Tyto inzeráty doporučujeme vytisknout a ponechat si pro případnou pozdější kontrolu ze strany FÚ.

 

Prodej vyřazeného majetku

V případě pozdějšího prodeje  majetku je důležité, kdy dochází k prodeji:

 • prodej majetku po 5 letech od jeho vyřazení z obchodního majetku je příjem z prodeje osvobozen (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů)
 • prodej majetku po do 5 let, je příjem zdanitelný podle § 10 zákona o daních z příjmů přičemž výdajem k tomuto příjmu podle § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů by byla zůstatková cena majetku.

 

Legislativa

 

Zákon o daních z příjmů § 4 - Osvobození od daně

(1) Od daně se osvobozuje

a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů; osvobození se nevztahuje na příjem z

 • 1. prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,
 • 2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem,
 • 3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,

b) příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od takového zůstavitele nebo o dobu, po kterou prodávající nebo spoluvlastník vlastnil pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v případě prodeje nebo vypořádání spoluvlastnictví k pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu, tato doba se započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku; osvobození se nevztahuje na příjem z

 • 1. prodeje těchto nemovitých věcí, které jsou nebo v období 5 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku, nebo vypořádání spoluvlastnictví k takovým nemovitým věcem,
 • 2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od tohoto nabytí,
 • 3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného do 5 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 5 letech od takového vyřazení,
 • 4. prodeje práva stavby nebo vypořádání spoluvlastnictví k právu stavby, není-li zřízena stavba vyhovující právu stavby,

c) příjem z prodeje hmotné movité věci s výjimkou příjmu z prodeje

 • 1. cenného papíru,
 • 2. motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku,
 • 3. movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku

 

Zákon o daních z příjmů § 4, odst 4

(4) Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

 

Zákon o DPH § 13 - Dodání zboží

(4) Za dodání zboží za úplatu se také považuje

a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,

 

Zákon o DPH § 36 - Základ daně

(6) Základem daně je v případě, že se jedná o

a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až d) a f) a § 13 odst. 6, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference