Příspěvek na kulturu, sport a rekreaci

 

Výše příspěvků na kulturu a rekreaci nejsou omezeny s jedinou vyjímkou:

jde-li o poskytnutí rekreace (včetně zájezdů), částka je omezena ve výši 20.000,- Kč za kalendářní rok.

 

Z poskytnutého příspěvku zaměstnanec neplatí daň z příjmů ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Firma si daný příspěvek nemůže zahrnout do daňových nákladů, jedná se výhradně o nedaňový náklad.

 

Pokud by byl příspěvek na rekreaci větší (např. 23.000,-), částka nad rámec osvobození (3.000,-), by podléhala u zaměstnance zdanění a odvodům na soc. a zdrav. pojištění.

Pro zaměstnavatele by ale celá částka 23.000,- byla nedaňovým nákladem.

 

Způsob poskytnutí příspěvku

Příspěvek musí být vyplácen nepeněžně (t.j. zaměstnanec nesmí obdržet peníze).

Pokud zaměstnanec peníze obdrží (ať již v hotovosti nebo bankou), nejedná se o nepeněžní příspěvek a celá tato částka podléhá jak zdanění, tak i odvodům na soc. a zdrav. pojištění.

Pro zaměstnavatele by ale celá částka byla nedaňovým nákladem.

 

Tutu podmínku jednoznačně určuje zákon kdy celý odstavec začíná slovy nepeněžní plnění..

 

Zákonná úprava

Benefity zaměstnancům řeší zákon o daních z příjmů, §6 odst. 9 písm. d).

 

Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,  ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě možnosti používat

  • rekreační,
  • zdravotnická a vzdělávací zařízení
  • předškolní zařízení
  • závodní knihovny
  • tělovýchovná a sportovní zařízení
  • nebo ve formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce

Jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za kalendářní rok.

 

Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro rodinné příslušníky zaměstnance.

Sociální pojištění zaměstnance

Do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení nevstupuje  hodnota poskytnutých nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmu fyzických osob.

Jedná se zejména o:

  • příspěvky na závodní stravování, případně na stravenky
  • příspěvky zaměstnavatele pracovníkovi na širokou škálu kulturních, sportovních, výchovných potřeb a rekreaci.

 

Účtování

Příspěvek na kulturu, sport a rekreaci účtujeme na daňově neuznatelný účet

528.N - Ostatní sociální náklady.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference