Licenční poplatky

 

Co se rozumím pod pojmem licenční polaek najdeme v § 19 odst. 7) zákona o daních z příjmů:

Licenčním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za pronájem nebo za jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení.

 

Prodej licenčních poplatků

Zákon o účetnictví, § 3 odst1:

(1) Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí.

 

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., provádějící zákon o účetnictví pro podnikatele

    • - § 13
    • - § 19

 

Výnosy příštích období jsou uskutečněné příjmy za výkony, jež budou poskytnuty v budoucnosti.

Obvyklé případy výnosů příštích období jsou:

  • nájemné přijaté předem
  • přijaté nepravidelné leasingové splátky
  • pojistné přijaté předem
  • přijaté předplatné

Příjem se zaznamenává na vrub účtu peněžních prostředků a ve prospěch účtu číslo 384 - Výnosy příštích období.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference