Vystavení dokladu při reorganizaci

 

Oprava DPH v případě reorganizace je zakotvena v rámci úpravy § 46 zák. o DPH. Zákon stanoví, že oprava základu DPH se považuje za samostatné zdanitelné plnění dnem schválení reorganizačního plánu.

Provedení opravy DPH je věřiteli, stejně jako v konkursu, zapovězeno, pokud od zdaňovacího období, v němž došlo k původnímu zdanitelnému plnění, uplynuly více než 3 roky. Tato lhůta neběží od zahájení insolvenčního řízení do okamžiku schválení reorganizačního plánu insolvenčním soudem.

 

Oprava DPH je možná  v případech, kdy

  • a) pohledávka věřitele je přihlášena a zohledněna v reorganizačním plánu;
  • b) reorganizační plán výslovně stanoví, o jakou část se pohledávka věřitele snižuje (restrukturalizuje), přičemž výhradně v tomto rozsahu bude možné opravu DPH provést; a současně
  • c) neexistuje spoludlužník či ručitel, od kterých je teoreticky možné pohledávku nadále vymoci.

 

Datum zdanitelného plnění

Datum zdanitelného plnění je den nabytí účinnosti reorganizačního plánu v případě, že k opravě základu daně dochází z důvodu změny výše základu daně na základě tohoto plánu (§42 odst.3 písmeno b) zákona o DPH).

 

V insolvenčním rejstříku najdeme Stav řízení.

Stav řízení musí mít hodnotu Povolena reorganizace.

V obchodním rejsříku dlužníka najdeme Údaje o insolvenci.

V údajích o insolvenci najdeme datum nabytí právní moci.

Příklad:
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 11. 2023, č.j. XXXXXXXX, které nabylo právní moci dne 14. 12. 2023, byl zjištěn úpadek dlužnice, povolena reorganizace dlužnice a ustanoven insolvenční správce.
V tomto příkladu bude datum zdanitelného plnění dne 14.12.2023 (datum nabytí právní moci).

 

Text faktury

Oprava výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení podle § 46, odst.1 písm. c) bod 1 zákona o DPH.

Spisová značka insolvenčního řízení:

Evidenční číslo původně vystaveného dokladu:

Datum uskutečnění původního plnění:

Původní základ daně:

Původní sazba daně:

Původní výše daně daně:

Původní výše úplaty:

Den uskutečnění opravy základu daně: Zda napište datum vystavení dokladu

Neobdržená úplata za původní zdanitelné plnění:

Výše opravy základu daně:

Vypočtená daň z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění:

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference