Výpočet odpisů

 

Rozlišujeme dva způsoby odpisování majetku:

  • rovnoměrné
  • zrychlené

 

Rovnoměrné odpisy

1) Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto maximální roční odpisové sazby:

a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek

Odpisová
skupina
v prvním roce
odpisování
v dalších letech
odpisování
pro zvýšenou
vstupní cenu
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2,

 

Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby

Roční odpisy se počítají podle vzorce:

roční odpis = (vstupní cena / 100) * sazba

Sazba se liší pro první rok a pro další roky. Sazba pro první rok je poloviční oproti sazbě pro další roky. Tím je zohledněno, že první rok jste majetek neužívali celý rok - odpis vyjde menší.

Měsíce zařazení majetku se neřeší.

V dalších letech odepisujeme pořád stejnou částku, proto rovnoměrné odepisování.

 

Příklad:

Pořídili jsme majetek v první odpisové skupině v pořizovací ceně 100.000,- Kč.

Rok odpisů Výpočet Částka
1. (100.000,- /100) * 20 20.000,-
2. (100.000,- /100) * 40 40.000,-
3. (100.000,- /100) * 20 40.000,-

 

Zrychlené odepisování

(1) Při zrychleném odpisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty pro zrychlené odpisování:

Koeficient pro zrychlené odpisování
Odpisová
skupina
v prvním roce
odpisování
v dalších letech
odpisování
pro zvýšenou
vstupní cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50.

 

V prvním roce odpisování se odpis vypočítá jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování platného v prvním roce odpisování; přitom poplatník, který je prvním odpisovatelem, může tento odpis zvýšit o

  1. 20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3, a to jen u poplatníka s převážně zemědělskou a lesní výrobou,
  2. 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného kódem 28.29.12 využívaného ve stavbách zařazených podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem do podtřídy 125113, pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 28, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny specifikované ve třídě CZ-CPA 38.32,
  3. 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného v bodech 1 a 2 a v § 31 odst. 5

odpis pro 1. rok = vstupní cena / koeficient pro první rok

 

V dalších zdaňovacích obdobích se odpis vypočítá jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již odpisován.

odpis pro další roky = (2 * zůstatková cena) / (koeficient pro další roky - počet let odepisování)

  • Pro druhý rok odpisů je počet let odepisování = 1.
  • Pro třetí rok odpisů je počet let odepisování = 2.
  • atd..

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference