Lékařské prohlídky

 

Lékařské prohlídky upravuje zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.

 

Povinnosti zaměstnavatele

Dle § 54, odst.2) je zaměstnavatel povinnen uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

 

Tato povinnost není závislá na počtu zaměstnanců ani na druhu vykonávané práce. Stačí jeden zaměstnanec v kanceláři.

 

Typy lékařských prohlídek

 • Vstupní prohlídka
 • Periodické prohlídky
 • Řadové prohlídky
 • Mimořádné prohlídky
 • Výstupní prohlídky
 • Následné prohlídky

 

Vstupní prohlídka

Na základě § 59 je zaměstnavatel povinnen zajistit lékařskou vstupní prohlídku:

 • před uzavřením pracovní smlouvy
 • před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud se jedná o rizikovou práci
 • před uzavřením obdobného vztahu jako je pracovněprávní (např. jednatel)

 

Kdo platí vstupní prohlídku

Dle § 59, odst.2), vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání.

Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.

 

Účtování lékařské prohlídky

Lékařské prohlídky zaměstnanců, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou dle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů daňovým nákladem.

Lékařské prohlídky účtujeme na účet 527 - Zákonné sociální náklady

 

Kategorizace prací

Kategorizaci prací provádí zaměstnavatel.

 • I.kategorie - administrativní práce dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.
 • Pro zařazení do vyšší kategorie (II., III. nebo IV.) je podmínkou schválení krajské hygienické stanice
 • Rizikovou prací se rozumí práce III. a IV. kategorie, příp. II. kategorie po rozhodnutí hygienické stanice

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference