Informace o obsahu pracovního poměru

 

Do 7 dnů od vzniku pracovního poměru, je nutné informovat zaměstnance o údajích, které jsou uvedeny v § 37 zákoníku práce.

Příslušný paragraf naleznete na této stránce dole.

 

Vznik pracovního poměru je den nástupu do práce uvedený ve smlouvě.

Pro zaměstnance, keří mají den vzniku pracovního poměru před 1.10.2023, má zaměstnavatel povinnost tyto informace sdělit pouze na vyžádání zaměstnance.

 

Samostatný dokument

Protože se jedná o mnoho údajů, které se na pracovní smlouvu nevlezou,  doporučujeme vytvořit samostatný dokument Informace o obsahu pracovního poměru.

Tento dokument poté zaměstnancům poslat elektronicky.

Vzory najdete na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-pravo#vzory

Pro podnikatele je určen vzor Informace o obsahu pracovního poměru - vzor mzda

 

Zákoník práce


§ 37 - Informování o obsahu pracovního poměru

(1) Neobsahuje-li tyto údaje pracovní smlouva, je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o

 • a) názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
 • b) bližším označení druhu a místa výkonu práce,
 • c) výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené,
 • d) době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
 • e) postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o běhu a délce výpovědní doby,
 • f) odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
 • g) stanovené týdenní pracovní době, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas,
 • h) rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
 • i) mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
 • j) kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,
 • k) orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance

a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru.


(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) až i) a k) mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.

(3) O změnách údajů uvedených v odstavci 1 je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den, kdy změna nabývá účinnosti. Tato povinnost se nevztahuje na změny právních předpisů, kolektivních smluv a vnitřních předpisů.

(4) Uskutečňuje-li se informování v elektronické podobě, musí být informace přístupná zaměstnanci takovým způsobem, aby si ji zaměstnanec mohl uložit a vytisknout; zaměstnavatel je povinen uschovat si doklad o předání informace zaměstnanci.

(5) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference