Hmotný movitý majetek

 

Hmotný majetek, lépe řečeno dlouhodobý hmotný majetek, patří v podniku mezi aktiva, majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok.

 

Dlouhodobý majetek se díky této své vlastnosti postupne opotřebovává a toto opotřebení je vyjádřeno odpisy

 

Definice hmotného majetku

Definici nalezneme v § 26 zákona o daních z příjmů:

Hmotným majetkem se rozumí samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.

Tuto změnu lze (dobrovolně) aplikovat zpětně již pro rok 2020 na majetek pořízený od 1.1.2020 (viz přechodná ustanovení zákona).

Do roku 2021 byla vstupní cena ve výši 40 000 Kč.

 

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 609/2020 Sb. Čl. XII

14. Na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech následujících zdaňovacích obdobích.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference