Kontrolní hlášení

 

Povinnost podávat kontrolní hlášení vzniká plátcům DPH od 1.1.2016, a to pouze elektronickou formou.
 
Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání ani souhrnné hlášení. Při přenosu daňové povinnosti nahrazuje výpis z evidence pro účely DPH.
 
Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal žádné plnění, a ani neuplatňuje nárok na odpočet z dříve uskutečněných plnění, není povinnen podávat kontrolní hlášení.
 
Právnická osoba podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc bez ohledu na zdaňovací oddobí.
 
Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
 
Kontrolní hlášení rozlišujeme řádné, opravné nebo následné. Opravné hlášení nahrazuje řádné hlášení, je-li podáno ve lhůtě pro podání řádného hlášení. Následné hlášení se podává v případech opravy původně uvedených údajů a je podáno po lhůtě pro podání řádného hlášení. Následné hlášení se podává do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných údajů. V opravném i následném hlášení plátce uvede znovu všechny údaje. Interní úpravy účetních zápisů například změna evidenčního čísla dokladu se do opravovaného kontrolního hlášení neuvádějí.
 
První kontrolní hlášení se bude podávat za zdaňovací období leden 2016 nebo 1. čtvrtletí 2016.
 
Do kontrolního hlášení se neuvádí:

 • dovoz zboží (řádek 7 a 8 v daňovém přiznání)
 • dodání zboží do jiného členského státu (řádek 20 daňového přiznání)
 • poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě (řádek 21 daňového přiznání)
 • vývoz zboží (řádek 22 daňového přiznání)
 • dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (řádek 23 daňového přiznání)
 • zasílání zboží do jiného členského státu (řádek 24 daňového přiznání)
 • ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (řádek 26 daňového přiznání) - vyjma investičního zlata
 • zjednodušený postup třístranného obchodu prostřední osobou (řádek 30, 31 daňového přiznání)
 • dovoz zboží osvobozeného dle § 71g (řádek 32 daňového přiznání)
 • nárok na odpočet daně při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad (řádek 42 daňového přiznání)
 • nárok na odpočet daně (řádek 43, 44 daňového přiznání)
 • korekce odpočtu (řádek 45 daňového přiznání)
 • hodnoty pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) (řádek 47 daňového přiznání)
 • plnění osvoobzená od daně bez nároku na odpočet (řádek 50 daňového přiznání)
 • údaje o krácení odpočtu daně dle § 76 (řádek 51 - 53 daňového přiznání)
 • úprava odpočtu daně (řádek 60 daňového přiznání)
 • vrácení daně (řádek 61 daňového přiznání)


Základ daně a daň se do kontrolního hlášení uvádí včetně haléřů nebo zaokrouhlené na celé Kč.


 
Vysvětlivky k vybraným položkám kontrolního hlášení


Pokud se kontrolní hlášení podává na výzvu FÚ, v záhlaví kotrolního hlášení se vyplní kolonka Číslo jednací výzvy.
Jednou z povinných položek kontrolního hlášení je i vyplnění ID datové schránky. Pokud subjekt nemá datovou schránku, vyplní se položka E-mail.
Datum se vždy uvádí ve formátu DD.MM.RRRR.

 

 • Základ daně 1 a Daň 1 slouží pro základní sazbu DPH
 • Základ daně 2 a Daň 2 pro první sníženou sazbu
 • Základ daně 3 a Daň 3 pro druhou sníženou sazbu.

Evidenční číslo dokladu


Do  kolonky  „Evidenční  číslo  daňového  dokladu“  („Ev.  číslo  daňového  dokladu“) poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel) uvádějí shodné údaje,  tj. číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání!


Z pohledu dodavatele vytvářejícího „Ev. číslo daňového dokladu“ je vhodné používat  především alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci popisu technic ké struktury formuláře kontrolního hlášení, dostupné na
www.daneelektronicky.cz nebo na Internetu FS ČR)

Z pohledu  odběratele přebírajícího  daňový  doklad  je  potřeba  pro účely  kontrolního  hlášení zachytit „Ev. číslo daňového dokladu“ co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na  daňovém  dokladu.  Minimálně  však  musí  být  zachovány  alfanumerické  znaky  ve  správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu.

 

Kontrolní řádky na daňové přiznání k DPH

Tato část slouží pro kontrolu souhrnu dat pro příslušné části daňového přiznání:

 • celková hodnota základů daně A.1. = řádek 25 přiznání
 • celková hodnota základů daně A.2. = řádek 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13
 • celková hodnota základů daně A.4. a A.5. = řádek 1, 2
 • celková hodnota základů daně B.1. = řádek 10, 11
 • celková hodnota základů daně B.2. a B.3. = řádek 40, 41

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference