Kontrolní hlášení

 

Povinnost podávat kontrolní hlášení vzniká plátcům DPH od 1.1.2016, a to pouze elektronickou formou.
 
Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání ani souhrnné hlášení. Při přenosu daňové povinnosti nahrazuje výpis z evidence pro účely DPH.
 
Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal žádné plnění, a ani neuplatňuje nárok na odpočet z dříve uskutečněných plnění, není povinnen podávat kontrolní hlášení.

Základ daně a daň se do kontrolního hlášení uvádí včetně haléřů nebo zaokrouhlené na celé Kč.
 

Finanční správa vydala podrobné pokyny k vyplnění kontrolního hlášení, které naleznete zde.

 

Termín

Termín pro podání je zavislý od toho, zda je plátce právnická nebo fyzická osoba.

 • Právnická osoba podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc bez ohledu na zdaňovací oddobí.
 • Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
   

Typy hlášení

Kontrolní hlášení rozlišujeme:

 • řádné
 • opravné
 • následné

Opravné hlášení nahrazuje řádné hlášení, je-li podáno ve lhůtě pro podání řádného hlášení.

Následné hlášení se podává v případech opravy původně uvedených údajů a je podáno po lhůtě pro podání řádného hlášení. Následné hlášení se podává do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných údajů.

V opravném i následném hlášení plátce uvede znovu všechny údaje.

Interní úpravy účetních zápisů například změna evidenčního čísla dokladu se do opravovaného kontrolního hlášení neuvádějí.

Do kontrolního hlášení se uvádí


Oddíl A.1

Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

Uvádí se údaj z ř. 25 přiznání k DPH.

 

Oddíl A.2.

Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce

 • Nákup zboží z EU (přiznání k DPH řádek č. 3 a 4 )
 • Přijetí služby z EU (přiznání DPH řádek č. 5 a 6)
 • Pořízení nového dopravního prostředku (přiznání k DPH řádek č.9)
 • Přijetí služby ze zahraničí (přiznání DPH řádek č.12 a 13)
 • ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen  a přiznat daň plátce při jejich přijetí  (přiznání k DPH řádek č.12 a 13)

 

Oddíl A.3.

Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Vyplní plátce, který ve zvláštním režimu pro investiční zlato (§ 92) uskutečnil pro jiného plátce (nebo neplátce) dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c). Odpovídá ř. 26 daňového přiznání.

 

Oddíl A.4.

Zde se uvádí se dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku z ř. 1, 2 daňového přiznání. A to ta, u nichž hodnota zdanitelného plnění přesahuje hodnotu 10.000 Kč.

V tomto oddílu se uvádějí všechny provedené opravy výše daně u věřitele podle § 44 (oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení), bez ohledu na jejich výši.

 

Oddíl A.5.

Zde se uvádí se dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku z ř. 1, 2 daňového přiznání. A to ta, u nichž hodnota zdanitelného plnění nepřesahuje hodnotu 10.000 Kč (t.j. včetně 10.000 Kč))

 

Oddíl B.1

Přijatá plnění v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo služeb. Uvádí se zde údaje z ř. 10, 11 daňového přiznání. 

 

Oddíl B.2.

Zde se uvádí se pořízení (nákup) zboží nebo služby s místem plnění v tuzemsku z ř. 1, 2 daňového přiznání. A to ta, u nichž hodnota zdanitelného plnění přesahuje hodnotu 10.000 Kč.

 

Oddíl B.3.

Zde se uvádí se pořízení (nákup) zboží nebo služby s místem plnění v tuzemsku z ř. 1, 2 daňového přiznání. A to ta, u nichž hodnota zdanitelného plnění nepřesahuje hodnotu 10.000 Kč.

 

Do kontrolního hlášení se neuvádí

Do kontrolního hlášení se neuvádí:

 • dovoz zboží (řádek 7 a 8 v daňovém přiznání)
 • dodání zboží do jiného členského státu (řádek 20 daňového přiznání)
 • poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě (řádek 21 daňového přiznání)
 • vývoz zboží (řádek 22 daňového přiznání)
 • dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (řádek 23 daňového přiznání)
 • zasílání zboží do jiného členského státu (řádek 24 daňového přiznání)
 • ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (řádek 26 daňového přiznání) - vyjma investičního zlata
 • zjednodušený postup třístranného obchodu prostřední osobou (řádek 30, 31 daňového přiznání)
 • dovoz zboží osvobozeného dle § 71g (řádek 32 daňového přiznání)
 • nárok na odpočet daně při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad (řádek 42 daňového přiznání)
 • nárok na odpočet daně (řádek 43, 44 daňového přiznání)
 • korekce odpočtu (řádek 45 daňového přiznání)
 • hodnoty pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e) (řádek 47 daňového přiznání)
 • plnění osvoobzená od daně bez nároku na odpočet (řádek 50 daňového přiznání)
 • údaje o krácení odpočtu daně dle § 76 (řádek 51 - 53 daňového přiznání)
 • úprava odpočtu daně (řádek 60 daňového přiznání)
 • vrácení daně (řádek 61 daňového přiznání)Vysvětlivky k vybraným položkám kontrolního hlášení


Pokud se kontrolní hlášení podává na výzvu FÚ, v záhlaví kotrolního hlášení se vyplní kolonka Číslo jednací výzvy.
Jednou z povinných položek kontrolního hlášení je i vyplnění ID datové schránky. Pokud subjekt nemá datovou schránku, vyplní se položka E-mail.
Datum se vždy uvádí ve formátu DD.MM.RRRR.

 

 • Základ daně 1 a Daň 1 slouží pro základní sazbu DPH
 • Základ daně 2 a Daň 2 pro první sníženou sazbu
 • Základ daně 3 a Daň 3 pro druhou sníženou sazbu.

Evidenční číslo dokladu


Do  kolonky  „Evidenční  číslo  daňového  dokladu“  („Ev.  číslo  daňového  dokladu“) poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel, odběratel) uvádějí shodné údaje,  tj. číslo daňového dokladu uvedené poskytovatelem (dodavatelem) na daňovém dokladu při jeho vydání!


Z pohledu dodavatele vytvářejícího „Ev. číslo daňového dokladu“ je vhodné používat  především alfanumerické znaky, je však možné používat i speciální znaky (omezení znaků stanoveno v rámci popisu technic ké struktury formuláře kontrolního hlášení, dostupné na
www.daneelektronicky.cz nebo na Internetu FS ČR)

Z pohledu  odběratele přebírajícího  daňový  doklad  je  potřeba  pro účely  kontrolního  hlášení zachytit „Ev. číslo daňového dokladu“ co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na  daňovém  dokladu.  Minimálně  však  musí  být  zachovány  alfanumerické  znaky  ve  správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu.

 

Kontrolní řádky na daňové přiznání k DPH

Tato část slouží pro kontrolu souhrnu dat pro příslušné části daňového přiznání:

 • celková hodnota základů daně A.1. = řádek 25 přiznání
 • celková hodnota základů daně A.2. = řádek 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13
 • celková hodnota základů daně A.4. a A.5. = řádek 1, 2
 • celková hodnota základů daně B.1. = řádek 10, 11
 • celková hodnota základů daně B.2. a B.3. = řádek 40, 41

 

Chybějící DIČ u nákupu služeb z třetích zemí

V návaznosti na opakující se dotazy k vyplnění části A.2. kontrolního hlášení (přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§24, §25) ve vztahu k přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU uvádíme následující skutečnosti.

V případě, kdy dodavatel nemá VAT ID neboli EU DIČ DPH (např. právě zahraniční osoba povinná k dani se sídlem mimo území ČR), zůstane pole identifikace dodavatele („kód státu“ a „VAT ID“) v této části kontrolního hlášení prázdné.

Při podání (kontrole) formuláře v rámci aplikace EPO bude v protokole chyb podání uvedeno, že byly nalezeny propustné chyby – neuvedení Identifikace dodavatele (VAT ID) - kód chyby 60 a kódu státu - kód chyby 58.

Tyto propustné chyby pouze informují o skutečnosti, že nebyly v části A.2. vyplněny dané položky, přičemž nebrání podání kontrolního hlášení.

 

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/aktuality/2016/kontrolni-hlaseni-dotazy-prijeti-sluzby-zahranicni-osoby-se-sidlem-mimo-eu-7169

 

Opravné a následné kontrolní hlášení

Po zjištění podání,  pokud zjistíte, že podané přiznání není správné, jste povinnen do 5 pracovní dnů podat opravné nebo následné přiznání.

 

Opravné kontrolní hlášení se podává tehdy, pokud ješte neuplynula lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení.

V opravném hlášení se uvádějí znovu všechny údaje, ale správně.

 

Následné podání se podává v případě, že již uplynula lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení.

V následném hlášení se uvádějí znovu všechny údaje, ale správně.

 

Zákon o DPH

§ 101f - Opravné a následné kontrolní hlášení

(1) Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit kontrolní hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží.

(2) Zjistí-li plátce po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto nedostatky napraví.

(3) Pro následné kontrolní hlášení se použijí obdobně ustanovení o kontrolním hlášení, nestanoví-li zákon jinak.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference