Pořízení majetku formou úvěru

 

Majetek pořízený pomocí úvěru je naším majetkem.

Nákup majetku účtujeme rovnou do aktiv.

Po zařazené do užívání provádíme standardní daňové a účetní odpisy

 

Faktura na nákup majetku

Přijatá faktura na nákup majetku musí být v plné výši ceny pořizovaného majetku. Tím pádem nákup majetku zaúčtujeme standardním postupem. Závazek bude v plné výši na účtu 321.

Z faktury si také nárokujeme přípané DPH v celé výši.


Smlouva o úvěru

Od banky nebo od leasingové společnosti dostaneme smlouvu o úvěru a splátkový kalendář.

Danou smlouvu zaúčtujeme v knize faktur přijatých (zde se účtují obecně závazky a nám poskytnutímúvěru závazek vzniká)

Vetšinou jsou součástí smlouvy následující položky:

 • jistina
 • úroky
 • pojištění

Všechny položky účtujeme jedním dokladem.

 

1. Jistina

Celkovou výši úvěru účtujeme na účet 461 nebo 479 (za předpokladu, že úvěr je delší než jeden rok)  proti 321.

Úvěrové účty:

 • 479 - Ostatní dlouhodobé závazky (úvěr neposkytuje banka)
 • 461 - Bankovní úvěry (úvěr poskytuje banka)

 

Na účtu 321 najdeme závazek který nám vznikl při účtování faktury přijaté na nákup majetku.

Tím pádem se nám závazek z nákupu majetku buď vynuluje nebo uvede na správnou výši kterou máme uhradit (v případě částečného úvěru).


Příklad:

Úvěr jsme pořídili v roce 2012 ve výši jistiny 100.000,- s následujícími úroky v celkové výši 53.000,- a pojistném ve výši 34.000,- Celkem tedy 187.000,-

Variabilní symbol (číslo smlouvy) = 123456

Text Částka Účet Strana Poznámka
Úvěr jistina + úroky + pojistné 187.000 479 D  .
Úmoření FP pomocí úvěru 100.000 321 MD Nalezneme závazek z přijaté faktury
Zde budou další řádky na úroky, viz níže . . . .
Zde budou další řádky na pojistné, viz níže . . . .

 

2. Úroky

Úroky z úvěru účtujeme na stejném dokladu jako smlouvu o úvěru. Zaúčtujeme všechny úroky dle jednotlivých let.

 • Úroky za daný rok účtujeme na účet 562
 • Úroky za další roky účtujeme na účet 381 (je nutno je časově rozlišit)

Účet 381 je saldokontní případ

 • Osoba: poskytovatel úvěru
 • Variabilní symbol: číslo smlouvy (např. 123456)
 • Dodatek (rok úroků)
 • Splatno: 31.12.XXX (rok úroků)

 

Při počítání úroků doporučujeme úroky za jednotlivé měsíce napsat do excelu, sloupec pro jednotlivý rok.

Úroky poté sečteme přímo v excelu.

Tímto způsobem snáze odhalíme případné chyby, navíc je to rychlejší a snažší, než úroky počítat na kalkulačce.

Vytvořený excelovský soubor poté přiložte k danému dokumentu.

Úroky za rok 2012: 20.000
Úroky za rok 2013: 18.000
Úroky za rok 2014: 15.000

Text Částka Účet Strana Variabilní symbol salda Dodatek salda
Úroky za 2012 20.000 562 MD .  .
Úroky za 2013 18.000 381 MD 123456  2013
Úroky za 2014 15.000 381 MD 123456  2014

 

3. Pojištění

Většinou bývá součástí úvěru i přefakturace pojistného.

K dokladu doplňte řádky pro pojistné. Pojistné je každý měsíc stejné, takže zobrazte na dokladu Jednotku.

V našem příkladu platíme 1.000,- Kč měsíčně, v oce 2012 máme 10 splátek. Po vyplnění množství a jednotkové ceny se částka dopočítá sama.

Při vytváření salda na účtu 381, musíte upravit variabilní symbol, protože pod tímto symbolem máte již na účtu 381 zaúčtovány úroky.

V našem případě máme číslo smlouvy 123456, k tomutosymbolu dpoíšeme "_pojistné".

 

Ppojistné účtujeme na stejném dokladu jako smlouvu o úvěru. Zaúčtujeme všechny pojištění dle jednotlivých let.

 • Pojistné za daný rok účtujeme na účet 548
 • Pojistné za další roky účtujeme na účet 381 (je nutno je časově rozlišit)

Účet 381 je saldokontní případ

 • Osoba: poskytovatel úvěru
 • Variabilní symbol: číslo smlouvy_pojistné 
 • Dodatek (rok úroků)
 • Splatno: 31.12.XXX (rok úroků)

Text Množství Jed.cena Částka Účet Strana Variabilní symbol salda Dodatek salda
Pojištění za 2012 10 1.000 10.000 548 MD .  .
Pojištění za 2013 12 1.000 12.000 381 MD 123456_pojistné  dodatek: 2013
Pojištění za 2014 12 1.000 12.000 381 MD 123456_pojistné  dodatek: 2014

 

Splátkový kalendář

Zda budeme účtovat splátkový kalendář záleží na tom jakým způsobem se budou hradit splátky.

 

Pokud se budou hardit pomocí trvalého příkazu nebo pomocí povoleného inkasa, splátkový kalendář není nutno účtovat.

 

Pokud budeme dávat na jednotlivé splátky bankovní příkazy, je nutno splátkový kalendíř zaúčtovat ve fakturách přijatých. Zaúčtováním kalendáře vytvoříme jednotlivé závazky v dané částce a splatnosti.

 

Rozúčtujeme všechny splátky na všechny roky. Je to moc práce? Není. Jedině tak máme jistotu že na nějakou splátku nezapomeneme a nemusíme již na nic myslet.

 


Příklad:

Na dokladu vyplníme Osobu (Poskytovatel úvěru)

Na dokladu vyplníme Variabilní symbol (číslo smlouvy)

Na dokladu vyplníme Bankovní účet

Při účtování jednotlivých splátek na saldokontním případu budeme měnit pouze Dodatek a Splatnost. Osoba, symbol a bankovní účet se dotáhnou z dokladu.

V dodatku bude vždy číslo splátky.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Rozúčtování splátek 153.000 479 D -
Splátka č.1 5.000 479 MD Dodatek:01, splatno:1.2.2012
Splátka č.2 5.000 479 MD Dodatek:02, splatno:1.3.2012
Splátka č.3 5.000 479 MD Dodatek:03, splatno:1.4.2012
atd....

 

Majetek zapsán na úvěrující společnost

Obvyklá praxe u automobilů pořizovaných na úvěr je taková, že je jako majitel autav OTP zapsána úvěrující společnost.

Jako provozovatel auta je kupující.

Součástí smlouvy o úvěru je ustanovení o smlouvě o zajišťovacím převodu vlastnického práva a ustanovení o výpůjčce.

 

Účetní odpisy

V případech smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazků převodem práva o majetku (automobilu) účtují a odpisují jej účetní jednotky, které jej používají (viz . § 28 odst. 1 zákona o účetnictví).

Z toho plyne, že daňové odpisy může provádět provozovatel vozidla.

 

Daňové odpisy

Při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění dluhu převodem práva na věřitele může tento majetek odpisovat původní odpisovatel, pokud uzavře s věřitelem smlouvu o výpůjčce tohoto majetku na dobu zajištění dluhu převodem práva.( § 28 odst. 4 zákona o daních z příjmů). 

Z toho plyne, že daňové odpisy může provádět provozovatel vozidla.

 

Spotřeba PHM

Náklady na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního majetku poplatníka, pořizovaným na finanční leasing, v nájmu nebo užívaným na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu v prokázané výši a ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty (viz § 24 odst.2 písmeno k) bod 4).

Z toho plyne, že z nákupu PHM si můžeme odečítat DPH v plné výši.

 

Odpisy u úvěrové společnosti

§ 27 písm. h zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů uvádí: Hmotným majetkem vyloučeným z odepisování je hmotný majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění závazku převodem práva a to po dobu zajištění tohoto závazku a za předpokladu, že jej po tuto dobu bude odepisovat původní vlastník, uzavře-li s věřitelem smlouvu o výpůjčce.

 

Výklad nejvyššího soudu

Podle výkladu Nejvyššího správního soudu je potřeba nahlížet na zajišťovací převod práva, ve smyslu ustanovení § 553 OZ se jako ujednání o převodu práva s rozvazovací podmínkou (i bez výslovného zakotvení rozvazovací podmínky ve smlouvě), jejímž splněním se vlastníkem předmětu práva převedeného za účelem zajištění na věřitele bez dalšího stává dlužník jako jeho původní vlastník.


Závěry Koordinačního výboru komory daňových poradců ČR ve spolupráci s MFČR uvádějí, že po sjednání ZPP, dlužník s předmětem zajištění ve vztahu k jeho běžnému využití nadále disponuje jako jeho vlastník a věřitel není oprávněn s ním ekonomicky jakkoliv nakládat tj. využívat jej a brát z něj užitky. Uvedený předmět zajištění slouží pouze jako zajištění existující pohledávky věřitele

 

Předčasné vyřazení majetku

Jak postupovat, když chceme majetek pořízený na úvěr ještě před splacením úvěru vyřadit? Jedná se např. o havárii automobilu a jeho následný prodej nebo při totální škodě o jeho likvidaci.

Vyřazení má dvě roviny.

 

1. Poskytovatel úvěru

Pokud majetek slouží také k zajištění úvěru, je nutné o této skutečnosti informovat věřitele.

Poskytovatel úvěru stanoví svoje podmínky (např. cena z prodeje, pojistné plnění atd půjde jako  mimořádná splátka úvěru...)

Pokud se dohodnete, že úvěr budete splácet dál, tak úroky zůstávají daňovým nákladem. Je to obdoba situace, kdy si vezmete na firmu standardní provozní úvěr.

 

2. Vyřazení majetku

Majetek pořízený na úvěr se chová tak, jako by byl Vaším majetkem (i když nejste napsáni jako vlastníci vozidla).

Vyřazení majetku z tohoto důvodu probíhá naprosto stejně jak u majetku, který na úvěr pořízen nebyl.

 

Předčasné ukončení úvěrové smlouvy

Při předčasném ukončení úvěrové smloiuvy je vetšinou požadovaná částka k úhradě nižší, než součet zbývajících splátek. Rozdíl je tvořen díky tomu, že se nebudou platit plánované úroky. Proto tyto budoucí úroky musíme zase odúčtovat (úroky dalších let máme evidované na účtu 381).

Plánované úroky dalších let na účtu 381 po roce ukončení smlouvy musí být nulové. Nemůžeme účtovat do nákladů úroky z úvěru, který již nemáme.

Příklad:

Požadavaná částka k zaplacení je nižší o 10.000,- Kč.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Předčasné ukončení úvěru -10.000 479 D -
Předčasné ukončení úvěru (úroky) -10.000 381 MD zde máme plánované úroky podle jednotlivých let.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference