Přiznání OSS

 

Daňový subjekt, který je registrován v režimu OSS vykazuje tato plnění v řádném přiznání k DPH na řádku č. 24.

 

Přiznání OSS

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. V daňovém přiznání uvádí uživatel celkovou hodnotu všech plnění bez DPH (základ daně dle § 36 zákona o DPH), platnou sazbu daně daného členského státu spotřeby a příslušnou výši DPH z uskutečněných plnění rozdělených podle jednotlivých členských států spotřeby.

 

Prodej zboží na dálku

Do daňového přiznání v režimu EU se prodej zboží uvádí pouze v případě prodeje zboží na dálku (přeshraničně) koncovému spotřebiteli.

Zboží musí být odesláno nebo přepraveno z členského státu identifikace (ČR) nebo z provozovny v jiných členských státech než v členském státě identifikace.

Státem ukončení přepravy může být jakýkoliv členský stát, a to včetně ČR, nebo členský stát, kde je umístěna provozovna, pokud je dodržena podmínka, že zboží je dodáno přeshraničně

Příklad:

Český e-shop se sklady v ČR a na Slovensku může do daňového přiznání v režimu EU uvést dodání z obou skladů do jakéhokoliv členského státu EU, pokud je splněna podmínka, že k dodání zboží dochází přeshraničně. Lze tedy uvést i dodání zboží ze skladu v ČR spotřebiteli na Slovensko a ze skladu na Slovensku spotřebiteli v ČR.

Dodání zboží z českého skladu spotřebiteli v ČR a ze slovenského skladu spotřebiteli na Slovensku se uvádí do standardního českého, respektive slovenského přiznání k DPH.

 

Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani

Do daňového přiznání v režimu EU se uvádí přeshraniční poskytnutí služeb konečnému spotřebiteli. Služby musí být poskytnuty pouze z členského státu identifikace (ČR) nebo ze stálých provozoven, které se nachází v jiných členských státech než v členském státě identifikace. Současně služby musí být poskytnuty pouze do členských států odlišných od členského státu identifikace a členského státu, kde je umístěna provozovna. Poskytnutí služeb do těchto států se uvádí do tuzemského daňového přiznání.

Služby může uvést pouze osoba usazená v EU (neusazená používá režim mimo EU).

Příklad č. 1:

Česká softwarová společnost má sídlo v ČR a provozovnu v Estonsku. Do daňového přiznání v režimu EU může uvést prodej softwaru spotřebitelům v jakémkoliv členském státě, kromě ČR a Estonska. Prodej softwaru spotřebitelům v ČR nebo Estonsku se uvede do standardního českého, respektive estonského přiznání k DPH.

Příklad č. 2:

Český řemeslník se sídlem v ČR poskytne službu vztahující se k nemovité věci u zákazníka v Německu. DPH z poskytnutí této služby uvede do daňového přiznání OSS v režimu EU.

 

Měna v daňovém přiznání

Daň se vyčíslí v eurech a platí se na zvláštní účet Finanční správy vedený v eurech.

Pro přepočet u plnění v jiné měně než euro se použije směnný kurz Evropské centrální banky zveřejněný pro:

  • poslední den zdaňovacího období, nebo
  • nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz zveřejněn.

 

Pro vyčíslení daně u oprav se použije směnný kurz použitý u původního plnění.

 

Nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění

Zvláštní režim OSS včetně režimu EU slouží pouze pro odvod DPH u vybraných plnění, nikoliv k uplatnění souvisejícího nároku na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku (§ 72 zákona o DPH).

Nárok na odpočet daně na vstupu provádí plátce v rámci standardního daňového přiznání, případně prostřednictvím institutu vrácení daně (§ 82 zákona o DPH – týká se přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v jiném členském státě). Identifikované osoby nemají nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění.

Pro plnění, ze kterých nelze v režimu EU v rámci OSS odvést DPH, podává plátce nebo identifikovaná osoba standardní měsíční nebo čtvrtletní daňové přiznání k DPH. Obecně jde o plnění mezi podnikateli (B2B plnění), dodání zboží do JČS, pořízení zboží z JČS, dovoz a vývoz zboží, pořízení nových dopravních prostředků a další.

 

Podání přiznání

Přiznání se podává elektronicky na stránkách

https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr/oss_menu_hlavni.faces

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference