Franchising

 

Franchising je poskytnutí licence (know-how a ostatních práv) vybrané firmě, která danou licenci použije pro své podnikání.

Firma, která licenci poskytuje, je označována jako franchisor.

Firma, které je licence poskytována, je franchisant.

 

Ve většině případů mají platby za franchising následující strukturu:

  • prodej licence (jednorázová platba)
  • ostatní poplatky (pravidelné ročnéí platby)

 

Žádná speciální účetní nebo daňová úprava pro franchising v ČR neexistje. Musí se tedy vycházet z obecně platných ustanovení.

 

Licence

Jedná se většinou o jednorázový poplatek.

Licence znamená právo užívat určitá práva (licenci, ochrannou známku, know-how, patenty...).

Licence se vztahuje obvykle na určitou dobu a geografické území.

 

Poskytovatel licence

Pokud se jedná o neomezenou licenci (bez určení času), tak se celý poplatek dá rovnou do výnosů.

Pokud se licence uděluje na určité časové období, tak daný výnos musíme časově rozlišit.

Vychází se z toho, že poskytovatel po dobu licence bude muset vynakládat určité náklady (t.j. musíme dodržet časovou souvislost mezi náklady a výnosy).

 

Příjemce licence

Nákup licence lze obecně považovat za pořízení nehmotného majetku.

Nehmotným majetkem je v případě, že pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Nehmotný majetek, k němuž je sjednáno právo užívání na dobu určitou, se daňově odpisuje po dobu užívání. Do nákladů se pak promítne pořízení takového nehmotného majetku prostřednictvím odpisů, vypočtených jako podíl pořizovací ceny a doby sjednané ve smlouvě.

Pokud licence není časově omezena, provedeme standardní daňové odpisy nehmotného majetku.

 

Poplatky

Ostatní poplatky za franchising se účtují do nákladů v období do kterého patří.

Jedná se typicky o tyto polatky:

  • pevný měsíční poplatek
  • poplatek z obratu
  • nájemné za vybaveni
  • nájem software
  • školení personálu
  • ....

 

DPH

Franchisingové poplatky jsou z hlediska DPH považovány za úplatu za poskytnutí služeb nebo dodání zboží, tato plnění pak podléhají příslušné sazbě DPH.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference