Dodání zboží do EU

 

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani.

 

Jedná se o prodej zboží do EU plátci DPH které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo zmocněnou třetí osobou.

 

Dle § 64 zákona o DPH se jedná o osvobozené plnění s nárokem na odpočet.

 

Náležitost daňového dokladu

Daňový doklad musí obsahovat (dle § 29 zákona o DPH):

 • označení osoby která plnění uskutečňuje (prodávající)
 • DIČ osoby která plnění uskutečňuje (prodávající)
 • označení osoby pro kterou se plnění uskutečňuje (kupující)
 • DIČ osoby pro kterou se plnění uskutečňuje (pokud má DIČ přiděleno)
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění
 • den vystavení
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně
 • základ daně
 • Na dokladu musí být uvedena věta: Daň odvede zákazník

 

Doklad nemusí obsahovat (dle § 29, odst.3 zákona o DPH:

 • sazbu daně
 • výši daně v české měně

 

Daň odvede zákazník se anglicky řekne: Reverse charge

 

 

Dodání zboží do jiného členského státu: plnění osvobozené podle § 64 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

 

Anglický překlad:

"Supply of goods to another Member State: tax-exempt supply pursuant to Section 64, Value Added Tax Act No. 235/2004 Coll."

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference