Zaměstnávání cizinců z EU

 

Občané Evropské unie mají v rámci volného pohybu pracovních sil v EU téměř neomezený přístup na český pracovní trh. Jsou v zásadě ve stejném postavení jako Češi, a proto je lze zaměstnat za stejných podmínek.

Zaměstnavatelé mají nicméně povinnost vést evidenci občanů EU a jejich rodinných příslušníků, které zaměstnávají, a o nástupu cizince do práce a skončení pracovního poměru informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR.

Jedinou povinností cizince z EU je se do 30 dnů od příjezdu zaregistrovat na cizinecké policii.

 

Při zaměstnávání cizinců z EU  je nutno zaměstnance nahlásit na:

  • sociální pojištění
  • zdravotní pojištění
  • uřadu práce

 

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojišťovna pro cizince je ze zákona VZP.

Odlišnosti v Hromadném oznámení zaměstnavatele pro cizince.

 

Kód

  • „A“ - nástup do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR, který má již přiděleno číslo pojištěnce.
  • „E“ - první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu - občana EU.
    V tomto případě se do místa pro číslo pojištěnce uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Pokud má zaměstnanec nezaopatřené rodinné příslušníky (manželka, děti), upozorní jej zaměstnavatel, že musí osobně navštívit pracoviště zdravotní pojišťovny a přihlásit je ke zdravotnímu pojištění.
  • „O“ - odhlášení (stejné jako u občanů ČR), přehlášení k jiné zdravotní pojišťovně.

 

Rodné číslo

U zaměstnanců s trvalým pobytem na území ČR se zásadně vyplňuje číslo pojištěnce z průkazu pojištěnce VZP ČR. Ve většině případů je toto číslo shodné s rodným číslem. Existují však případy, kdy jde o zvláštní číslo přidělené zdravotní pojišťovnou.

Při prvním ohlášení nástupu zaměstnance, který nemá na území ČR trvalý pobyt (zaměstnanci - občané EU i občané třetích zemí), se do položky číslo pojištěnce zapíše pohlaví a datum narození tímto způsobem:

Příklad: M05071980 (muž narozený 5. 7. 1980)
  Z12101982 (žena narozená 12. 10. 1982)

Při dalších hlášeních o tomto zaměstnanci, který již má pojišťovnou přiděleno číslo pojištěnce, se uvede číslo pojištěnce ( z průkazu pojištěnce nebo z oznámení od VZP ČR).

U cizinců, kteří mají průkaz o povolení k pobytu cizince se neuvádí rodné číslo z tohoto dokladu.

 

Úřad práce

V souladu se Zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.,  § 87 a § 98, který nabyl účinnosti 1. 10. 2004, je povinností zaměstnavatele (českého či zahraničního subjektu) nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání písemně informovat o této skutečnosti příslušný úřad práce dle místa výkonu práce.

 

Pro tyto účely je využíván tiskopis „Informace o nástupu do zaměstnání – o vyslání k výkonu práce“ (dále jen „informační karta“), k němuž se nepřikládají žádné jiné doklady.

 

Výjimkou je: jedná-li se o rodinného příslušníka, který není občanem EU/EHP nebo Švýcarska je nutné předložit doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU/EHP nebo Švýcarska.

 

Provedení evidence:

Zaměstnavatel doručí „informační kartu“ Úřadu práce České republiky v jednom vyhotovení

pro potřeby úřadu práce, a to osobně, poštou, faxem, datovou schránkou nebo jako přílohu e-mailem.

Doporučujeme použít datovou schránku.

 

Při ukončení zaměstnání nebo vyslání je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost oznámit příslušnému úřadu práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení zaměstnání nebo vyslání k výkonu práce.

K tomu použije tiskopis „Informace o ukončení zaměstnání-o ukončení vyslání k výkonu práce.

 

Pokud zaměstnavatel již při informování o nástupu do zaměstnání uvedl i dobu ukončení tohoto zaměstnání, a v případě, že nedojde ke změně data ukončení, nemusí již předkládat úřadu práce informaci o ukončení zaměstnání (vyslání k výkonu práce).

 

Tiskopis Informace o nástupu do zaměstnání/prodloužení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění je k dispozici na stránkách Úřadu práce.

Odkaz: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/informace-o-nastupu-u-obcana-eu-ehp-a-svycarska-nebo-jeho-rodinneho-prislusnika-nebo-cizince-ktery-nepotrebuje-pracovni-opravneni-do-zamestnani-k-vysl

 

Bližší informace naleznete na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnavani-cizincu

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference