Silniční daň

 

Účtování daně

 

Dle § 24 odst.2, písm. ch) je daňovým nákladem i silniční daň.

V ustanovení není stanoveno, že daň musí být zaplacena.

Silniční daň je vždy daňovým nákladem nezávisle na tom, zda je zaplacena nebo ke kterému období se vztahuje.

Silniční daň se účtuje na účet 531 - Daň silniční.

 

Předmět daně (§ 2)

 

Předmětem daně silniční (dále jen „daň“) jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla(dále jen „vozidla“) registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikánínebo k jiné samostatné výdělečné činnosti(dále jen „podnikání“) nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Předmětem daně nejsou:

  • speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktorky a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu
  • vozidla, kterým byla přidělena zvlátní registrační značka

 

Vznik a zánik daňové povinnosti

 

Vznik daňové povinnosti

 

U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 o předmětu daně.

 

Zánik daňové povinnosti

 

U vozidel, u nichž vznikla daňová povinnost, zaniká daňová povinnost v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 o předmětu daně. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference