Darovací daň před rokem 2014

 

Přiznání k dani darovací podává nabyvatel (právnická osoba a fyzická osoba) při

  • bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku
  • bezúplatném poskytnutí majetku právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku
  • bezúplatném poskytnutí majetku právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku, je poplatníkem daně darovací vždy dárce (tzv. darování do ciziny).

 

Přiznání k dani darovací se nepodává při bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku

  • pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině
  • je-li od daně osvobozeno podle § 19 odst. 4 a 6 a podle § 20 odst. 1 a 14 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

 

Termín pro podání přiznání

Přiznání se podává do 30 dnů ode dne

  • doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí,
  • účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí,
  • bezúplatného nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo ode dne, v němž byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny.

 

Součást přiznání

Součástí přiznání je při darování nemovitostí ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti platné v den nabytí nemovitosti
novým vlastníkem.

 

Znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti zcela osvobozeného od daně darovací nebo v případě nabytí vlastnictví k pozemkům bez trvalých porostů a staveb.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference