Tiskoviny a knihy

 

Tiskoviny mohou patřit do tří sazeb DPH.

Pro zařazení do správné sazby DPH je určující typ tiskoviny a obsah reklamy.

Definici reklamy najdete dole na stránce, musí se jednat pouze o inzerci podnikatelské sféry (jinak o reklamu nejde).

Typ tiskoviny musíte určit dle kódu nomenklaturního sazebníku.

 

Knihy se sazbou 0%

U knih se uplatní od 1.1.2024 nulová sazba DPH, s nárokem na odpočet daně.

Dodání knih bude vykazováno na řádku 26 daňového přiznání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, nebude nijak omezeno uplatnění nároku na odpočet daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění souvisejících s dodáním knihy a se službou obdobnou dodání knihy.

 

Co je kniha

Knihou (§ 71i odst. 1 zákona o DPH) se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí:

kniha, obrázková kniha, předloha ke kreslení, omalovánka, brožura, hudebnina nebo kartografický výrobek, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud se jedná o zboží, které je uvedeno pod kódem nomenklatury celního sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2018, v čísle 4901, 4903 až 4905, 4911 nebo 8523.

Reklama nepředstavuje více než 50 % jeho obsahu a současně se nesmí výlučně nebo převážně sestávat z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu (např. CD, DVD..).

V souladu s novým ustanovením § 71j a § 71k zákona o DPH může poplatník požádat GFŘ o závazné posouzení, zda je dodání zboží nebo poskytnutí služby osvobozeno od daně s nárokem na odpočet při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby.

 

Celní sazebník pro sazbu 0% DPH:

Nomenklatura Popis
4901 Tištěné knihy, brožury, letáky a podobné tiskoviny, též v jednotlivých listech (arších)
4903 Obrázkové knihy, předlohy ke kreslení nebo omalovánky, pro děti
4904 Hudebniny (noty), tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované
4905 Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a glóbusů, tištěné
4911 Ostatní tiskařské výrobky, včetně tištěných obrazů a fotografií
8523 Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, "čipové karty" a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly 37

 

Informace finanční správy k dodání knih

Finanční správa vydala Informace ke změnám sazeb DPH od 1.1.2024, Č. j. 916/24/7100-30116-050822. Pokyn najdete zde.


4. Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby
Od daně s nárokem na odpočet daně je nově osvobozeno dodání knih a poskytnutí obdobných služeb za podmínek vymezených v § 71i zákona o DPH. Tímto dochází k přesunu daných plnění ze zdanitelných plnění ve druhé snížené sazbě daně do plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně. Osvobození se uplatní při dodání tištěných knih a dalších tiskovin a poskytnutí služeb, které jsou definovány v §71i odst. 2 zákona o DPH jako služby obdobné dodání knih (typicky verze knih určené ke stažení nebo zasílané prostřednictvím elektronické pošty, či zpřístupněné ke čtení on-line, včetně půjčování a nájmu).

Osvobození od daně při dodání knih se uplatní i u vedlejších výdajů dle § 36 odst. 4 zákona o DPH, týkajících se zejména nákladů na balení knih a jejich přepravu.

Rovněž při dodání knihy ve zvláštním režimu podle § 90 zákona o DPH se uplatní osvobození od daně. Základ daně (hodnota plnění) se stanoví pouze z přirážky, neboť tu nelze snížit o daň z přirážky. Podle § 90 odst. 13 je povinnost vést evidenci pro účely DPH i se zohledněním existence osvobozeného plnění. I v tomto případě je povinnost vystavit daňový doklad podle § 90 odst. 14 zákona o DPH včetně zde požadovaných údajů (neuvede se tak údaj dle § 29 odst. 2 písm. a) zákona o DPH, že toto plnění je osvobozeno od daně).

Tuzemská dodání knih a dalšího uvedeného zboží či poskytnutí obdobných služeb podle § 71i i ve zvláštním režimu podle § 90 se uvedou do řádku 26 daňového přiznání k DPH.

Upozorňujeme, že v souladu s §71i odst. 3 zákona o DPH se osvobození od daně dle §71i nepoužije v případech dodání knihy splňující podmínky osvobození od daně bez nároku na odpočet daně (dle § 51) nebo osvobození od daně s nárokem na odpočet daně dle § 64 (dodání do jiného členského státu), § 66 (vývoz zboží) anebo § 71h (dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní).

Při naplnění podmínek v těchto ustanoveních uvedených má plátce daně povinnost uplatnit dané osvobození (včetně příslušného vykázání v daňovém přiznání a např. souhrnném hlášení). Ze směrnice o DPH vyplývá, že rovněž § 61 zákona o DPH má přednost před § 71i zákona o DPH, tato plnění tedy budou nadále osvobozená bez nároku na odpočet daně, i když by se jednalo příkladně o půjčování knihy.
 

Tiskoviny se sazbou 12%

Tiskoviny zařazené v celním sazebníku pod kódy 4902 a 8523, které mají obsah reklamy do 50%, jsou zařazeny v 12% sazbě DPH.

Nezaléží na periodicitě vycházení, ani není rozhodující, zda se bude jednat o tištěnou či elektronickou verzi.

§ 47 zákona o DPH:

(6) U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí novin, časopisů a periodik, na jejichž dodání by se uplatnila snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, se uplatní snížená sazba daně.

 

Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně (Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.)

Kód nomenlatury celního sazebníku Název zboží
4902, 8523 - Noviny, časopisy a periodika, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud nejde o zboží,
- u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy představuje více než 50 % obsahu, nebo
- které výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu.

 
Celní sazebník pro sazbu 12% DPH:

Definici periodického tisku najdete v kapitole Základní pojmy dole na stránce.

Nomenklatura Popis
4902 Noviny, časopisy a periodika, též ilustrované nebo obsahující inzerci nebo reklamy
4902100000  Vycházející nejméně čtyřikrát týdně
4902900000 - Ostatní
8523 Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, "čipové karty" a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly 37

 

Tiskoviny se sazbou 21%

DPH se základní sazbou se použije u všech ostatních tiskovin, které nesplňují podmínky snížené nebo nulové sazby sazby.

Buď mají vyšší podíl reklamy nebo se jedná o následující typy tiskovin v nomenklatuře, která nepatří do nulové nebo snížené sazby:

 

Celní sazebník pro sazbu 21% DPH:

Nomenklatura Popis
4906 Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, které jsou ručně zhotovenými originály; ručně psané texty; fotografické reprodukce na citlivém papíře a karbonové kopie výrobků uvedených v tomto čísle
4907 Nepoužité poštovní, kolkové nebo podobné známky, které jsou v oběhu nebo mají být nově vydány v zemi, ve které mají nebo mají mít uznanou nominální hodnotu; papír s natištěnými známkami; bankovky; šekové tiskopisy; akcie, dluhopisy a podobné cenné papíry
4908 Obtisky všeho druhu
4909 Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami
4910 Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků

 

Zatřídění tiskovin na jiných stránkách

Je v tom docela zmatek, takže uvádíme odkazy i na jiné stránky, které Vám mohou pomoci.

Pěkné zařídění tiskovin naleznete na https://www.haron.cz. S laskavým svolením autora odkaz naleznete zde.

 

Výroba knih

Když tiskárna tiskne pro zákazníka nějakou tiskovinu, jedná se o službu nebo o dodání zboží (výrobku)? Jaká sazba DPH se má použít?

Na pomoc si vezmeme zákon o DPH, který v § 14 - poskytnutí služby praví:

(1) Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží.

Tiskárna dodává zákazníkovi tiskařský výrobek, nemůže se tedy jednat o službu (t.j. nehmotný produkt).

Sazba DPH se tedy musí řídit dle dodané tiskoviny, nikoliv dle jednotlivě provedených činností.

 

Základní pojmy

Dle pokynu finanční správy Postup při stanovení sazby DPH periodického tisku a neperiodických publikací obsahujících reklamu. Celý postup najdete zde.

 

Knihy a knížky

Knihy a knížky (malé knihy) jsou publikace obsahující v podstatě textový materiál jakéhokoliv druhu a vytištěné v kterémkoliv jazyku nebo s libovolnými znaky, včetně slepeckého (Braille) písma nebo těsnopisných znaků.

Patří k nim literární díla všeho druhu, učebnice nebo cvičebnice (včetně vzdělávacích pracovních sešitů (knih) někdy nazývaných psací sešity), též s výukovým textem, který obsahuje otázky nebo úkoly (obvykle s prostorem pro doplňování rukou); technické publikace; knihy jako jsou slovníky, encyklopedie a adresáře (např. telefonní seznamy, včetně "zlatých stránek"); katalogy pro muzea a veřejné knihovny (s výjimkou obchodních katalogů); liturgické knihy jako jsou modlitební knížky a zpěvníky církevních písní (jiné než hudební díla čísla 49.04); dětské knihy (jiné než dětské omalovánky a obkreslovací obrázkové knihy čísla 49.03).

Takovéto knihy mohou být vázány (v papíru nebo s měkkými anebo tuhými deskami) v jednom nebo několika svazcích anebo mohou být zhotoveny ve formě tištěných listů (archů) obsahující celé dílo, anebo celé části, určených pro svázání (vazbu).

Přebaly, přezky, záložky do knih a ostatní drobné příslušenství dodávané s knihami se považují za nedílnou součást knihy.

 

Periodický tisk

Definici periodického tisku najdeme v tiskovém zákoně č. 46/2002 Sb, v § 3, odst.a):

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.


(1) Vydavatel je povinen zajistit, aby na každém vydání periodického tisku byly uvedeny tyto povinné údaje:

 • a) název periodického tisku,
 • b) označení periodický tisk územního samosprávného celku, jde-li o periodický tisk územního samosprávného celku,
 • c) četnost (periodicita) jeho vydávání,
 • d) označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,
 • e) místo vydávání,
 • f) číslo a den vydání,
 • g) evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,
 • h) název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště.

 

Letáky

Leták je zpravidla tištěný dokument propagující nějaký výrobek, činnost, firmu, myšlenku, politickou stranu apod.  Jedná se o neperiodickou tiskovinu, zpravidla jednoúčelově zaměřenou.

Letáky a jiné propagační materiály distribuované zároveň s tiskovinou se nezahrnují do plochy tiskoviny ani do plochy reklamy.

 

Brožury

Brožury a prospekty jsou publikace skládající se z několika listů určených ke čtení, spojených dohromady (např. sešitím drátkem), nebo nespojených či dokonce jednotlivých volných listů.

Patří sem takové publikace jako kratší vědecké pojednání a monografie, instrukce, návody atd., vydávané vládními orgány či jinými organizacemi, traktáty, texty písní atd.

 

Plocha

Plochou se podle ustanovení přílohy č. 1 zákona o DPH rozumí formát tiskoviny násobený počtem stran tiskoviny.

 

Reklama

Reklama je definována podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění zákona č. 138/2002 Sb., § 1 odst. 1 takto:

(1) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.

 

V roce 2004 vydala finanční správa Postup při stanovení sazby DPH periodického tisku a neperiodických publikací obsahujících reklamu. Celý postup najdete zde.

V postupu se uvádí:

Pro účely aplikace přílohy č. 1 zákona o DPH se za reklamu nepovažuje:

 • a) inzerce subjektů, které nebyly založeny za účelem podnikání (nadace, neziskové organizace apod.) - nejedná se o podporu podnikatelské činnosti
 • b) řádková inzerce, která neobsahuje obchodní firmu, ochrannou známku ani jiné logo inzerenta s výjimkou inzerátů, které obsahují přímou propagaci služeb poskytovaných subjektem .
 • Řádkovou inzercí se rozumí inzerát šířky jednoho tiskového sloupce obsahující pouze text.
 • c) nabídka volných pracovních míst všech subjektů, kromě personálních agentur, u nichž je zprostředkování zaměstnání předmětem podnikání
 • d) vlastní logo vydavatele tiskoviny, vlastní návody, pokyny apod. v této tiskovině uvedené

 

Při změně v roce 2024 se tiskoviny se sníženou sazbou uvádí v příloze č.3 zákona o DPH (nikoliv v přílze č.1 jak bylo dříve). Finanční správa, ale daný postup pro rok 2024 neaktualizovala.

Otázka tedy zní, zda u tiskovin považovat za reklamu i inzerci subjektů, kteří nebyly založeny za účelem zisku.

Podle našeho se o reklamu stále nejedná. Opíráme se o paragraf 1 v zákoně o regulaci reklamy, kde se praví: Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti. Takže za nás, definici reklamy v postupu z roku 2004 můžeme uplatnit i po roce 2024.

 

Zákon o DPH

 

§ 63 - Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

l) dodání knihy a poskytnutí obdobné služby (§ 71i).

 

§ 71i Osvobození od daně při dodání knihy a poskytnutí obdobné služby

(1) Knihou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí kniha, obrázková kniha, předloha ke kreslení, omalovánka, brožura, hudebnina nebo kartografický výrobek, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud se jedná o zboží,

 • a) které je uvedeno pod kódem nomenklatury celního sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2018, v čísle 4901, 4903 až 4905, 4911 nebo 8523,
 • b) u kterého reklama podle zákona upravujícího regulaci reklamy nepředstavuje více než 50 % jeho obsahu a
 • c) které výlučně nebo převážně nesestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu.


(2) Službou obdobnou dodání knihy se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

 • a) elektronicky poskytovaná služba spočívající v poskytnutí knihy, jejíž dodání by bylo osvobozeno od daně, pokud by byla obsažena na hmotném nosiči, včetně jejího zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu,
 • b) půjčování nebo nájem knihy, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.


(3) Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knihy se na dodání zboží uplatní, pokud nelze na takové dodání uplatnit osvobození od daně bez nároku na odpočet nebo osvobození od daně s nárokem na odpočet podle § 64, 66 anebo § 71h.

 

Stav před 1.lednem 2024

Bližší informace od roku 2015 do roku 2014 vydané Ministerstvem financi nalezenete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference