Poskytnuté dary

 

Poskytnuté dary v některých případech mohou snížit základ daně z příjmů.

Je ale nutné si uvědomit, že dar nesnižuje vlastní daň, ale pouze její základ.

Nelze tedy přijmout obecné přesvědčení, že dar lze odepsat z daní celý.

 

Podmínky daňové uznatelnosti daru

Bližší info nalezenete v naší sekci Slevy na dani.

 

DPH

Dle zákona o DPH, § 2 je předmětem daně dodání zboží a služeb za úplatu.

Úplata se dle § 4, odst.1, písmeno a) definuje jako zaplacení v penězích nebo prostředky nahrazujícími peníze nebo poskytnutí nepeněžního plnění.

Nepeněžité plnění je například bartr, tedy obchod kdy dodávám zboží (služby) a zároveň za tuto dodávku nějaké zboží (služby) přijímám od mého odběratele. V tomto případě nedochází k dodání zboží (služeb) za úplatu, ale dochází právě k nepeněžitému plnění.

Z toho by se dalo vyvodit, že dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, protože při nich nedochází k úplatě. Což ale následující paragrafy úpopírají.

Dle § 13, odst.4, písm. a) se dodáním zboží za úplatu považuje také použití majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti plátce.

Dle § 13, odst.5 se použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí i poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty.

 

Dle § 13 odst. 8 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty se za dodání zboží nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.


Z většiny darů (vyjma peněžních prostředků) je nutno odvést DPH.

 

Datum zdanitelného plnění

Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den uvedený v darovací smlouvě či den převzetí daru podle toho, který den nastane dříve.

 

Ocenění nepeněžitého daru

Právnické osoby ocení nepeněžitý dar dle § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmů (právnické osoby).

  • investiční majetek - zůstatková cena majetku
  • ostatní majetek - hodnota zachycená v účetnictví

Ostatním majetkem jsou například skladové zásoby.

V případě jejich darování je dar oceněn skladovou cenou (t.j. cenou pořizovací).

 

Fyzické osoby mohou dle pokynu GFŘ D6 ocenit nepeněžitý dar

  • cenou uvedenou v účetnictví
  • cenou obvyklou (dle zákona o oceňování majetku)

 

§ 20 odst.8) zákona o DPH

(8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč.

Obdobně se postupuje u bezúplatného plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

U hmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu20) u ostatního majetku.

V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34; to neplatí pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference