Poskytnuté dary

 

Poskytnuté dary v některých případech mohou snížit základ daně z příjmů.

Je ale nutné si uvědomit, že dar nesnižuje vlastní daň, ale pouze její základ.

Nelze tedy přijmout obecné přesvědčení, že dar lze odepsat z daní celý.

 

Podmínky daňové uznatelnosti daru

Bližší info nalezenete v naší sekci Slevy na dani.

 

DPH

Dle zákona o DPH, § 2 je předmětem daně dodání zboží a služeb za úplatu.

Úplata se dle § 4, odst.1, písmeno a) definuje jako zaplacení v penězích nebo prostředky nahrazujícími peníze nebo poskytnutí nepeněžního plnění.

Nepeněžité plnění je například bartr, tedy obchod kdy dodávám zboží (služby) a zároveň za tuto dodávku nějaké zboží (služby) přijímám od mého odběratele. V tomto případě nedochází k dodání zboží (služeb) za úplatu, ale dochází právě k nepeněžitému plnění.

Z toho by se dalo vyvodit, že dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, protože při nich nedochází k úplatě. Což ale následující paragrafy úpopírají.

Dle § 13, odst.4, písm. a) se dodáním zboží za úplatu považuje také použití majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti plátce.

Dle § 13, odst.5 se použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí i poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně z přidané hodnoty.

 

Dle § 13 odst. 8 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty se za dodání zboží nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.


Z většiny darů (vyjma peněžních prostředků) je nutno odvést DPH.

 

Ocenění daru pro účely DPH

Základem DPH je cena obvyklá.

Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den uvedený v darovací smlouvě či den převzetí daru podle toho, který den nastane dříve.

 

Ocenění nepeněžitého daru

V případě,, že se jedná o nepeněžitý dar, se dar ocení dle § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmů (právnické osoby).

  • investiční majetek - zůstatková cena majetku
  • ostatní majetek - hodnota zachycená v účetnictví

 

Ostatním majetkem jsou například skladové zásoby.

V případě jejich darování je dar oceněn skladovou cenou (t.j. cenou pořizovací).

 

Fyzické osoby mohou dle pokynu GFŘ D6 ocenid nepeněžitý dar

  • cenou uvedenou v účetnictví
  • cenou obvyklou (dle zákona o oceňování majetku)

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference