Příspěvky

 

Daňovou uznatelnost příspěvků řeší  § 24 odst. 2 písm. d Zákona o daních z příjmů.

 

Příspěvky jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů příspěvky právnickým osobám, pokud:

  • povinnost členství vyplývá ze zvláštního právního předpisu.
  • pokud je členství nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání.

 

Daňově uznatelné příspěvky:

  • členství daňového poradce v Komoře daňových poradců
  • členství lékařů v Lékařské komoře
  • členství advokátů v Komoře advokátů

 

Daňově neuznatelné příspěvky:

  • členství účetního v Komoře certifikovaných účetních

 

Daňově uznatelné příspěvky do výše 0,5% vyměřovacího základu na sociální pojištění za daný rok.

  • členství v komorách zaměstnavatelů (Český svaz zpracovatelů masa...)
  • členství v Hospodářské komoře ČR
  • členství v Agrární komoře ČR

 

Platba zaměstnavatele za zaměstnance


Členské poplatky, které uhradí uhradí za zaměstnance zaměstnavatel, jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelnými podle stejných podmínek které platí pro zaměstnance.

 

Na zaměstnance je však takový příspěvek součástí zdanitelných příjmů ze závislé činnosti podle  § 6 zákona o daních z příjmů.

 

Účtování příspěvků

Příspěvky placené za zaměstnance se účtuje účet 528 - Ostatní sociální náklady.

Příspěvky za členství firmy se účtují na účet 548 - Ostatní provozní náklady.

V obou případech je nutno analyticky rozlišit zda se jedná o daňově uzantelný účet nebo nikoliv.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference