Identifikovaná osoba

 

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem.

Nemá nárok na odpočet zaplacené DPH. 

 

Pro snažší pochopení si představte dobu, kdy na hranicích byly celnice. Tyto celnice při dovozu zboží nebo služeb vyměřovaly DPH. Zaplacené DPH si poté plátce DPH nárokoval po FÚ, neplátce DPH si nárokovat zaplacené DPH nemohl.

Celnice nyní nejsou a v tomto režimu tedy funguje identifikovaná osoba (musí DPH zaplatit, ale nemůže si ho nárokovat).

 

Povinná registrace

Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů (§6, písm. q až i, zákona o DPH):

 • Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu)
 • Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.
 • Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.
 • Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.

 

Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se stali identifikovanou osobou.

 

Daňové přiznání k DPH

Přiznání se podává když jsme:

 • přijali službu s místem plnění v ČR od osoby neusazené v tuzemsku (EU, USA..)
 • pořídili zboží s instalací nebo montáži v ČR od osoby neusazené v tuzemsku (EU, USA..)
 • pořídili zboží z EU nad limit (326.000,- Kč za rok)

 

Pokud nám vznikne daňová povinnost, tak do 25. dne po skončení měsíce musíme podat přiznání k DPH, do kterého ale zapíšeme jen přeshraniční plnění (nemáme nárok na odpočet).

U tuzemských plnění totiž zůstáváme neplátcem DPH.

Daňové přiznání se podává pouze v případech, že jí vznikla povinnost přiznat daň.

Nulové DP tedy nepodává, viz §101 odst.5 zákona o DPH.

 

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení se podává když jsme:

 • poskytli službu s místem plnění v EU

 

Souhrnné hlášení se podává jen v případech, že jsme uskutečnili služby s místem plnění v jiném členském státě (viz §102 odst.2 zákona o DPH).

Pokud jsme poskytli pouze službu do EU, podáme měsíční souhrnné hlášení pro EU. V tomto případě, podáváme pouze souhrnné hlášení, nikoliv přiznání (nevznikla povinnost přiznat daň).

Služby s místem plnění mimo EU se do SH neuvádějí.

 

Kontrolní hlášení k DPH

Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává.

 

Účtování

Při samovyměření DPH se nenárokované DPH účtuje na účet 538, který je daňově uznatelný.

Pro lepší představu si uvedeme příklad účtování na nákup služeb z EU od plátce DPH na částku 239,20 EUR:

 

Předpis Text DPH Částka Měna Účet Strana
ns Nákup služeb nsEU21_io 239,20 EUR 518 MD
- Uskutečněná z nákupu služeb z EU 21% Identifikovaná osoba - 50,23 EUR 343.p D
- Nenárokované DPH - 50,23 EUR 538 MD
- Závazek celkem - 239,20 EUR 321 D

 

Přihláška k registraci

Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se stali identifikovanou osobou.

Registrace se podává pomocí formuláře Přihláška k dani z přidané hodnoty.

 

1. Datum rozhodného dne pro povinnost zákonné registrace 

Datum, kdy jste se stali identifikovanou osobou, tj. den pořízení zboží, den přijetí nebo poskytnutí služby dle § 6g až § 6l ZDPH.

 

2. Důvod registrace podle konkrétního ustanovení zákona o DPH

 • § 6g – pořízení zboží z jiného státu EU,
 • § 6h – přijetí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku (z EU nebo z třetí země),
 • § 6i – poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1,
 • § 6j – poskytování vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop),
 • § 6k – bude pořizovat zboží z jiného státu EU – dobrovolná registrace předem,
 • § 6l – bude přijímat služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku (z EU nebo z třetí země) nebo bude poskytovat služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 – dobrovolná registrace předem

 

3. Částka obratu za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců

Zde uveďte obrat dle § 4a ZDPH za 12 předcházejících měsíců před podáním přihlášky.

U identifikované osoby sice není obrat důležitý, ale FÚ obrat vyžaduje.

 

4. Datum zrušení předchozí registrace k DPH 

Toto pole se vyplňuje pouze tehdy, pokud jste již byli plátci DPH a registrace byla zrušena.

 

Účet pro vrácení přeplatků na DPH

Toto pole je povinné i u identifikované osoby.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference